Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 3. Економічна класифікація

Податковим називають облік, який ведеться на підприємстві в шлях оподаткування прибутку підприємства паралельно з бухгалтерським обліком і відрізняється від бухгалтерського в частині тлумачення окремих витрат. Саме з існуванням податкового і бухгалтерського обліку пов’язане існування різних класифікацій основних засобів.

Класифікаційною ознакою податкової класифікації є норма амортизації у податковому обліку. Відповідно до вимог податкового обліку, основні засоби поділяють на 4 групи (Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” [ЗО]) за нормами амортизації).

Група основних фондів – сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням і умовами використання необоротних матеріальних активів [75]:

Група 1 – будівлі, споруди, їхні структурні компоненти та передавальні пристрої, у тому числі жилі будинки та їхні частини (квартири і місця загального користування, вартість капітального поліпшення землі);

Група 2 – автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них;

Група 3 – будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1, 2 і 4;

Група 4 – електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, їхнє програмне забезпечення, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів).

Окремо придбане програмне забезпечення є нематеріальним активом, але, якщо програмне забезпечення придбано разом з комп’ютером і є у складі готового виробу, не підлягає вільному продажу, користувачу забороняється відчужувати примірник версії програмного забезпечення і встановлювати його на інші комп’ютери, то це основні фонди.

2. Бухгалтерська класифікація

Класифікаційною ознакою є фізичний зміст активів. Відповідно до [75] та [84], передбачена класифікація основних засобів у розрізі 9 груп – субрахунків.

Таблиця 3.2. Бухгалтерська класифікація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Субрахунок

Класифікація основних засобів і інших необоротних матеріальних активів у бухгалтерському обліку

Зв’язок бухгалтерської класифікації з податковою класифікацією

Основні засоби

101

Земельні ділянки

До груп основних засобів не включаються

102

Капітальні витрати на поліпшення земель

Група 3

103

Будинки і споруди

Група 1

104

Машини та обладнання

Група 2 або 4

105

Транспортні засоби

Група 2

106

Інструменти, прилади та інвентар

Група 2

107

Робоча і продуктивна худоба

Амортизації підлягають витрати на придбання племінної худоби. Витрати на придбання і відгодівлю продуктивної худоби не підлягають амортизації і повністю відносять на валові витрати

108

Багаторічні насадження

Витрати на вирощування багаторічних плодових насаджень не підлягають амортизації і повністю відносять на валові витрати

109

Інші основні засоби

Група 3

Інші необоротні матеріальні активи

111

Бібліотечні фонди

Не амортизують, витрати відносять на рахунок відповідних джерел фінансування

112

Малоцінні необоротні матеріальні активи

Група 2 або 3 за належністю

113

Тимчасові (нетитульні) споруди

Група 1

114

Природні ресурси

Група 3

115

Інвентарна тара

Група 3

116

Предмети прокату

Група 3

117

Інші необоротні матеріальні активи

Група 3

Активи, віднесені у бухгалтерській класифікації у групу “Інші необоротні активи”, можуть бути віднесені рішенням підприємства як до основних фондів (тоді вони підлягають амортизації впродовж періоду експлуатації), так і до малоцінних швидко зношувальних предметів (МШП) (тоді їхня вартість повністю переноситься у витрати впродовж 1 року, і такі активи списують по завершенні терміну експлуатації – 1 року), залежно від вартісних меж, встановлених наказом про облікову політику підприємства.

Приклад:

Наказом про облікову політику на підприємстві встановлено, що об’єктами основних фондів вважають об’єкти, вартість яких перевищує 1000 грн, а комп’ютерний стіл (меблі) коштує 966 грн; тоді у бухгалтерському обліку стіл вважається малоцінним швидко зношувальним предметом і списується впродовж 1 року; а якщо комп’ютерний стіл коштує 1200 грн, він визнається об’єктом основних фондів, на нього нараховують амортизацію впродовж усього визначеного підприємством терміну корисної експлуатації. І незалежно від того, визнало підприємство стіл МШП чи об’єктом основних фондів, з метою оподаткування підприємства у податковому обліку стіл відносять до 3 групи і на нього нараховують амортизацію за визначеною законодавством нормою.

Меблі

У податковому обліку

У бухгалтерському обліку

Амортизують за нормою групи 3

– амортизують будь-яким методом, дозволеним П(С)БО 7 “Основні фонди”, якщо актив визнаний об’єктом основних фондів;

– вартість активу списується на витрати періоду, якщо актив визнаний МШП

Бібліотечні фонди

У податковому обліку

У бухгалтерському обліку

Не підлягають амортизації

– амортизують прямолінійним або виробничим методом, дозволеним П(С)БО 7 “Основні фонди”, якщо актив визнаний об’єктом основних фондів;

– вартість активу списується на витрати періоду, якщо актив визнаний МШП

3. Економічна класифікація

Класифікаційною ознакою є призначення і характер виконуваних функцій. За цією класифікацією основні засоби поділяють на:

1) виробничі основні засоби – це будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини та устаткування, обчислювальна техніка, вимірювальні прилади, транспортні засоби, інструмент та інші засоби, що функціонують безпосередньо у сфері виробництва товарів і послуг;

2) невиробничі основні засоби – основні засоби, які не пов’язані безпосередньо з виробничим процесом і функціонують для задоволення соціально-культурних і побутових потреб учасників виробництва.

Співвідношення окремих груп основних засобів визначає їхню структуру. Поліпшення структури основних виробничих засобів (підвищення питомої ваги їхньої активної частини) сприяє зростанню виробництва, зниженню собівартості продукції, збільшенню грошових надходжень підприємств.

Промислові підприємства всіх типів і форм власності формують кошти, які вкладають в основні засоби, за рахунок таких джерел:

– статутного фонду; — прибутку;

– амортизаційного фонду.

Під фондом основних засобів підприємства розуміють частину статутного фонду, а також інші власні та залучені кошти, вкладені або призначені для вкладення в основні засоби.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 3. Економічна класифікація