Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – Тема 3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

3.1. Поняття необоротних активів. Економічна сутність і класифікація основних засобів

3.2. Знос і амортизація основних засобів

3.3. Нематеріальні активи та їхня амортизація

3.4. Переоцінка та індексація вартості основних засобів

3.5. Сутність і склад капітальних інвестицій та джерел їхнього фінансування

3.6. Показники стану та ефективності використання основних засобів

3.1. Поняття необоротних активів

Економічна сутність і класифікація основних засобів

В економічній літературі радянських часів капітал розглядався як атрибут капіталістичного способу виробництва, як засіб експлуатації пролетаріату. Тому слово “капітал” було замінено на “фонди”. Тепер ці слова переважно вживають в одному контексті при розгляді загальнотеоретичних питань. У нормативно-правових документах (Законах України, указах Президента, постановах Кабінету Міністрів тощо) вживають термін “засоби”, а в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку (П(С)БО) – термін “активи”.

Засоби праці та предмети праці є активами підприємства та відображають в Активі бухгалтерського балансу. Активи

Підприємства складаються з необоротних і оборотних. Необоротні активи складають такі активи (табл. 3.1):

Таблиця 3.1. Склад необоротних активів у балансі підприємства

Назва статей розділу 1. “Необоротні активи” в балансі

Коментар до статті

1

2

Основні засоби

Під терміном “основні фонди’ варто розуміти матеріальні цінності, що призначені підприємством для використання у господарській діяльності впродовж періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію, та вартість яких перевищує 1000 грн і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом

Нематеріальні активи

Нематеріальний актив – об’єкт інтелектуальної, в тому числі промислової, власності, а також інші аналогічні права, визнані у порядку, встановленому відповідним законодавством, об’єктом права власності підприємства (вартість дозволів, ліцензій, програмного забезпечення тощо)

Незавершене будівництво

Вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів. Будь-які придбані підприємством необоротні активи починають вважатися основними засобами чи нематеріальними активами в балансі з дня введення їх в експлуатацію документом “Акт введення в експлуатацію”. До того моменту їх вважають капітальними інвестиціями і відображають у цій статті

Довгострокові фінансові інвестиції

Відображають суми фінансових інвестицій (внесків до статутних фондів інших емітентів) на період більше 1 року

Довгострокова

Дебіторська

Заборгованість

Відображає вартість заборгованості інших фізичних і юридичних осіб перед підприємством за майно, передане у фінансову оренду, вартість довгострокових одержаних векселів

Закінчення табл. 3.1

1

2

Відстрочені податкові активи

Відображають суму податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню (поверненню підприємству) в наступних періодах унаслідок тимчасової різниці між обліковою і податковою базами оцінки

Інші необоротні активи

Відображають суми необоротних активів, які не можуть бути включеними до вищенаведених статей активу

Основні засоби – це матеріально-речові цінності, що використовують (у виробництві або невиробничій сфері) як засоби праці впродовж тривалого часу і які частинами переносять свою вартість на вартість готової продукції, робіт, послуг. Відшкодування фізичного зносу основних засобів здійснюється шляхом амортизації.

У Законі України “Про оподаткування прибутку підприємств*’ під терміном “основні фонди” варто розуміти матеріальні цінності, призначені для використання у господарській діяльності підприємства впродовж періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких перевищує 1000 грн і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом.

Належність тих чи інших цінностей до основних засобів регулюється законодавством. Основні засоби підприємств є необоротними матеріальними активами.

У П(С)БО 7 “Основні засоби” [75] до необоротних матеріальних активів також відносять малоцінні предмети зі строком служби більше одного року або 1 операційного циклу (якщо він довший ніж рік). Вартісні межі основних засобів та малоцінних необоротних активів підприємства визначають самостійно у документі “Наказ про облікову політику підприємства”.

Є такі основні класифікації основних засобів: податкова, бухгалтерська й економічна.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – Тема 3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ