Фінанси підприємств – Шило В. П. – МОДУЛЬ II. ДЖЕРЕЛА ВІДТВОРЕННЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗАХОДИ ПО ПІДТРИМЦІ ЙОГО СТАБІЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ

Змістовий модуль 6: Обігові кошти та їх організація на підприємстві

Змістовий модуль 7: Кредитування підприємств

Змістовий модуль 8: Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

Змістовий модуль 9: Оцінка фінансового стану підприємства

Змістовий модуль 10: Фінансове планування на підприємствах

Змістовий модуль 11: Фінансова санація підприємств

Розділ 3. ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

Мета модуля:

Розкрити окремі аспекти фінансування основного та оборотного капітанів підприємств, проведення кредитування діяльності підприємств; розкрити зміст і основні методи та прийоми фінансового аналізу і планування; оволодіння методами оцінки фінансового стану підприємств, набуття навичок із складання поточного фінансового плану підприємства, оцінки потенційної загрози банкрутства підприємства та пошук основних джерел фінансування санаційних заходів.

Навчальні цілі:

За Результатами навчання студенти повинні:

– активно працювати, творчо мислити, проявляти самостійність, вміти об ‘єктивно дати оцінку реальному фінансовому стану досліджуваного підприємства;

– визначити потребу та показники ефективності використання обігових коштів підприємства;

– вміти розраховувати потребу підприємства в кредитних ресурсах та обрати оптимальну форму кредитування;

– набути навичок з проведення розрахунків з застосуванням наукових методів фінансового планування;

– вміти визначати джерела фінансового забезпечення відтворення основних засобів та інших необоротних активів і розрахувати показники ефективності їх використання;

– давати вчасну оцінку фінансового стану підприємства;

– навчитися розробляти фінансові плани та заходи щодо фінансової санації підприємства.

Форма практичних занять: тест-контроль, ситуаційні завдання, графічний диктант, практична робота з використанням електронної таблиці EXCEL, вихідне тестування.

Наочність: бланковий матеріал, блок-схеми, інструкції, Wr. EXCEL.

Змістовий модуль 6. Обігові кошти та їх організація на підприємстві

Основні питання:

6.1. Сутність і основа організації оборотних коштів

6.2. Нормування оборотних коштів

6.3. Джерела формування оборотних коштів на підприємстві

6.4. Показники стану і використання оборотних коштів

Основні поняття і терміни:

– оборотні кошти,

– оборотні активи,

– оборотні фонди,

– фонди обігу.

6.1. Сутність і основа організації оборотних коштів

Оборотний капітал (оборотні кошти) – це кошти, авансовані на придбання або виготовлення оборотних активів підприємства, що необхідні для забезпечення на підприємстві безперервного процесу виробництва і реалізації продукції та отримання прибутку.

Оборотні активи – це грошові кошти і їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи підприємства, призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу чи протягом 12 місяців із дати складання балансу.

До виробничих фондів відносяться: сировина, основні і допоміжні матеріали, напівфабрикати, паливо, тара, запчастини для ремонтів, малоцінні і швидкозношувані предмети, незавершене виробництво, напівфабрикати власного виготовлення, витрати майбутніх періодів.

Фонди обігу – це залишки готової продукції на складах підприємства, відвантажені, але не оплачені покупцями товари, залишки коштів підприємства на поточному рахунку в банку, касі, у розрахунках, у дебіторській заборгованості, вкладені в короткострокові цінні папери.

Співвідношення оборотних коштів у сфері виробництва і сфері обігу залежать від особливостей організації виробництва, постачань, збуту, системи розрахунків. Склад оборотних коштів – це сукупність окремих елементів оборотних виробничих фондів і фондів обігу, рис. 6.1.

Фінанси підприємств   Шило В. П.   МОДУЛЬ II. ДЖЕРЕЛА ВІДТВОРЕННЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗАХОДИ ПО ПІДТРИМЦІ ЙОГО СТАБІЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ

Рис. 6.1. Склад оборотних коштів підприємства

Структура оборотних коштів – це питома вага вартості окремих статей оборотних виробничих фондів і фондів обігу в загальній сумі оборотних коштів.

Система організації оборотних коштів побудована на принципах:

1. Самостійність підприємства у використанні оборотних коштів.

2. Визначення планової потреби і розміщення оборотних коштів по окремих елементах і підрозділах.

3. Корегування розрахованих і діючих нормативів з урахуванням змін до вимог господарювання.

4. Раціональна система фінансування оборотних коштів.

5. Контроль за рухом оборотних коштів.

Фінанси підприємств   Шило В. П.   МОДУЛЬ II. ДЖЕРЕЛА ВІДТВОРЕННЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗАХОДИ ПО ПІДТРИМЦІ ЙОГО СТАБІЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ

Рис. 6.2. Склад і розміщення обігових коштів


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Шило В. П. – МОДУЛЬ II. ДЖЕРЕЛА ВІДТВОРЕННЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗАХОДИ ПО ПІДТРИМЦІ ЙОГО СТАБІЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ