Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 8.2. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства

Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є дані:

– балансу (форма № 1);

– звіту про фінансові результати (форма № 2);

– звіту про рух грошових коштів (форма № 3);

– звіту про власний капітал (форма № 4);

– дані статистичної звітності та оперативні дані.

Інформацію, яку використовують для аналізу фінансового стану підприємств, за доступністю можна поділити на відкриту та закриту (таємну). Інформація, яка міститься в бухгалтерській та статистичній звітності, виходить за межі підприємства, а, отже, є відкритою.

Фінансова звітність підприємства є стандартизованою відповідно до вимог П(С)БО. Загальні вимоги до фінансової звітності викладено в П(С)БО 1 [71], яке визначає:

– мету фінансових звітів;

– склад;

– звітний період;

– якісні характеристики та принципи, якими варто керуватися під час складання фінансових звітів;

– вимоги до розкриття інформації у фінансових звітах.

Баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал та звіт про рух грошових коштів (табл. 8.1) складають статті, які об’єднують у відповідні розділи. Форми, перелік статей фінансових звітів та їхній зміст установлені П(С)БО 2-5 [72-74].

Загалом бухгалтерський баланс складається з активу та пасиву і свідчить про те, як на певний час розподілено активи та пасиви, як саме здійснюється фінансування активів за допомогою власного та залученого капіталу.

П(С)БО 2 “Баланс” [72] містить вимоги до форми і змісту балансу. Баланс має три розділи активу та п’ять розділів пасиву (табл. 8.2).

Таблиця 8.1. Призначення основних компонентів фінансової звітності

Компонент фінансової звітності

Зміст

Використання інформації

Баланс

Наявність економічних ресурсів, які контролює підприємство на дату балансу

Оцінка структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспроможності підприємства; прогнозування майбутніх потреб у позиках; оцінка та прогнозування змін в економічних ресурсах, які підприємство (ймовірно) контролюватиме в майбутньому

Звіт про фінансові результати

Доходи, витрати та фінансові результати діяльності підприємства за звітний період

Оцінка та прогноз прибутковості діяльності підприємства; структури доходів та витрат

Звіт про власний капітал

Зміни в складі власного капіталу підприємства впродовж звітного періоду

Оцінка та прогноз змін у власному капіталі

Звіт про рух грошових коштів

Використання грошових коштів упродовж звітного періоду

Оцінка та прогноз операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства

Таблиця 8.2. Структура бухгалтерського балансу згідно з П(С)БО 2 “Баланс”

Актив

Пасив

1. Необоротні активи

2. Оборотні активи

3. Витрати майбутніх періодів

1. Власний капітал

2. Забезпечення майбутніх виплат і платежів

3. Довгострокові зобов’язання

4. Поточні зобов’язання

5. Доходи майбутніх періодів

Баланс

Баланс

Бухгалтерський баланс вміщує інформацію, на основі якої можна встановити кошти, які має підприємство в своєму розпорядженні, джерела їхнього формування, напрям та ефективність використання, стан розрахунків з юридичними та фізичними особами, платоспроможність, фінансову стійкість. Він дає змогу визначити склад і структуру майна підприємства, ліквідність та оборотність оборотних коштів, наявність власного капіталу та зобов’язань, стан і динаміку дебіторської та кредиторської заборгованості.

За балансом визначають, чи зуміє підприємство найближчим часом виконати свої зобов’язання перед третіми особами – акціонерами, інвесторами, кредиторами, покупцями тощо, чи йому загрожують фінансові труднощі. Бухгалтерський баланс складають на підставі даних поточного бухгалтерського обліку; підсумок балансу називають валютою балансу.

Звіт про фінансові результати складають три розділи:

I. Фінансові результати.

II. Елементи операційних витрат.

III. Розрахунок показників прибутковості акцій.

Розділ III – розрахунок показників прибутковості акцій – заповнюють лише акціонерні товариства, акції яких відкрито продають або купують на фондових біржах.

Звіт про фінансові результати відображає ефективність (неефективність) діяльності підприємства за певний період. Якщо баланс відображає фінансовий стан підприємства на конкретну дату, то звіт про прибутки та доходи дає картину фінансових результатів за відповідний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) і складається за наростаючим підсумком.

У звіті про фінансові результати наводять дані про дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; фінансові результати від операційної діяльності (прибуток чи збиток); дохід від участі в капіталі; інші доходи та фінансові доходи; фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток чи збиток); фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток чи збиток); надзвичайні доходи чи витрати; чисті прибуток чи збиток.

Для малих підприємств передбачено можливість складання звіту про фінансові результати за скороченою формою.

Усі показники бухгалтерського балансу та звітності взаємопов’язані один з одним, їхня цінність для своєчасної та якісної оцінки фінансового стану підприємства залежить від їхньої вірогідності. Баланс і звіт про фінансові результати таким чином поєднані з планом рахунків бухгалтерського обліку (рахунки в Плані рахунків згруповані в 9 класів) (табл. 8.3):

Таблиця 8.3. Відображення залишків рахунків у фінансових звітах

План рахунків бухгалтерського обліку

Фінансові звіти

Клас

Назва класу

Баланс ф. 1

А/П

Розділ в А/П

1

Необоротні активи

Актив

Розділ 1

2

Запаси

Актив

Розділ 2

3

Кошти, розрахунки та інші активи

Актив

Розділ 2 і 3

4

Власний капітал та забезпечення зобов’язань

Пасив

Розділ 1 і 2

5

Довгострокові зобов’язання

Пасив

Розділ 3

6

Поточні зобов’язання

Пасив

Розділ 4 і 5

7

Доходи і результати діяльності

Звіт про фінансові результати

Ф. 2

8

Витрати за елементами

9

Витрати діяльності


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 8.2. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства