Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 10.2. Зміст і структура фінансового плану підприємства

Фінансовий план – це найважливіший елемент бізнес-плану, який складається як для обгрунтування конкретних інвестиційних проектів, так і для управління поточною та стратегічною фінансовою діяльністю.

Цей розділ бізнес-плану включає такі складові:

– прогноз обсягів реалізації;

– баланс грошових надходжень та витрат;

– таблицю доходів та витрат;

– прогнозований баланс активів і пасивів підприємства;

– розрахунок точки беззбитковості.

Найпоширенішою формою фінансового плану є баланс доходів та витрат (табл. 10.1). Його метою є взаємоузгодження доходів та витрат. За перевищення доходів над витратами сума перевищення може направлятися в резервний фонд. Якщо витрати перевищують доходи, визначається сума фінансових ресурсів, якої бракує. Додаткові фінансові ресурси можна одержати за рахунок кредитів, позик, випуску цінних паперів тощо.

Складання фінансового плану може відбуватися в три етапи.

Таблиця 10.1. Баланс доходів і витрат грошових коштів на 200_ р.

Статті доходів і витратРядокСума, тис. грн
І. Надходження
А. Від основної діяльності
1. Доходи від реалізації продукції, робіт, послуг1
2. Інші операційні доходи2
Підсумок по розділу А8
Б. Від фінансових операцій
1. Доходи від участі в капіталі4
2. Дивіденди і проценти одержані5
3. Доходи від інших фінансових операцій6
Підсумок по розділу Б7
В. Від іншої звичайної діяльності
1. Доходи від реалізації фінансових інвестицій8
2. Доходи від реалізації необоротних активів9
3. Доходи від реалізації майнових комплексів10
4. Інші доходи від звичайної діяльності11
Підсумок по розділу В12
Г. Від надзвичайних подій
1. Відшкодування збитків від надзвичайних подій13
2. Інші надзвичайні доходи14
Підсумок по розділу Г15
Всього надходжень16
II. Витрати
А. За основною діяльністю
1. Витрати на реалізовану готову продукцію, роботи17
2. Адміністративні витрати18
3. Витрати на збут19
4. Інші операційні витрати20
Підсумок по розділу А21
Б. За фінансовими операціями
1. Витрати від участі в капіталі22
2. Проценти за користування кредитами23
3. Інші фінансові витрати24
Підсумок по розділу Б25
В. За Іншою звичайною діяльністю
1. Витрати за реалізованими фінансовими інвестиціями26
2. Витрати за реалізованими необоротними активами27
3. Витрати за реалізованими майновими комплексами28
Підсумок по розділу В29
Г. За надзвичайними подіями
1. Витрати від стихійного лиха30
2. Витрати від техногенних аварій31
3. Інші надзвичайні витрати32
Підсумок по розділу Г33
Всього витрат34
Фінансовий результат (ряд. 16 – ряд. 37)35
III. Податок на прибуток36
Результат від основної діяльності (ряд. 3 – ряд. 21)37
Результат від фінансових операцій (ряд. 7 – ряд. 25)38
Результат від іншої звичайної діяльності (ряд. 12 – ряд. 29)39
Результат від надзвичайних подій (ряд. 15 – ряд. 33)40

1. Аналіз очікуваного виконання фінансового плану поточного року.

2. Розгляд та вивчення виробничих, маркетингових показників, на основі яких розраховуватимуться планові фінансові показники.

3. Розробка проекту фінансового плану.

У процесі складання балансу доходів та витрат необхідно перевірити взаємо-узгодженість запланованих сум витрат та відрахувань із джерелами покриття їх відповідними доходами та надходженнями коштів, передбачених у першому розділі балансу доходів і витрат. Витрати на реалізацію продукції, передбачені в другому розділі балансу доходів та витрат, повинні покриватися з виручкою від реалізації продукції та послуг (за вирахуванням ПДВ та акцизного збору). Якщо виручка від реалізації продукції та послуг (за вирахуванням ПДВ і акцизного збору) виявляється меншою за витрати на реалізовану продукцію, то прибутку у першому розділі не буде. У другому розділі з’являються збитки в сумі перевищення витрат над виручкою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 10.2. Зміст і структура фінансового плану підприємства