Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 8.3.2. Показники для аналізу ліквідності (платоспроможності)

Ліквідність підприємства – це спроможність перетворювати свої активи в грошові ресурси для покриття всіх необхідних платежів по мірі настання їхнього терміну.

Усі активи підприємства залежно від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення в кошти, можна умовно поділити на такі групи:

1. Найбільш ліквідні активи (А1) – суми за всіма статтями коштів, що можуть бути використані для виконання поточних розрахунків негайно. У цю групу включають також короткострокові фінансові вкладення (цінні папери).

2. Швидко реалізовані активи (А2) – активи, для обороту яких у наявні кошти потрібен певний час. У цю групу можна включити дебіторську заборгованість (платежі за якою очікують упродовж 12 місяців після звітної дати), інші оборотні активи.

3. Повільно реалізовані активи (АЗ) – найменш ліквідні оборотні активи – це запаси, дебіторська заборгованість.

4. Важко реалізовані активи (А4) – активи, призначені для використання в господарській діяльності впродовж тривалого періоду. У цю групу можна включити статті І розділу активу балансу.

Пасиви балансу по мірі зростання строків погашення зобов’язань групують:

1. Найбільш термінові зобов’язання (ПІ) – кредиторська заборгованість, розрахунки за дивідендами, інші короткострокові зобов’язання, а також позички, не погашені в термін (за даними додатків до бухгалтерського балансу).

2. Короткострокові пасиви (П2) – короткострокові кредити банків та інші позики, які підлягають погашенню впродовж 12 місяців після звітної дати.

3. Довгострокові пасиви (ПЗ) – довгострокові кредиті та інші довгострокові пасиви (статті II розділу пасиву балансу “Довгострокові зобов’язання”).

4. Постійні пасиви (П4) – статті І розділу балансу.

Підприємство вважають ліквідним, якщо його поточні активи (оборотні активи) – розділ 2 балансу перевищують його короткострокові зобов’язання – розділ 5 балансу. Для оцінки реального ступеня ліквідності необхідно провести аналіз ліквідності балансу.

Ліквідність балансу визначають як ступінь покриття зобов’язань фірми її активами, термін перетворення яких у гроші відповідає терміну погашення зобов’язань.

Для визначення ліквідності балансу варто зіставити результати За кожною ГРУПОЮ аКТИВІВ і патлав

Баланс вважають абсолютно ліквідним, якщо виконуються умови:

А1 > ПІ; А2 > П2; АЗ > ПЗ; А4 < П4.

Обов’язковою умовою абсолютної ліквідності балансу є виконання перших трьох нерівностей. Остання нерівність має глибокий економічний зміст:

– наявність у фірми власних оборотних коштів;

– дотримується мінімальна умова фінансової стійкості.

Невиконання якоїсь із перших трьох нерівностей свідчить про те, що ліквідність балансу тієї чи іншої міри відхиляється від абсолютної. При цьому нестача коштів за однією групою активів компенсується їхньою нестачею за іншою групою, хоча компенсація може бути лише за вартісною величиною, оскільки в реальній платіжній ситуації менш ліквідні активи не можуть замінити більш ліквідні.

Для комплексної оцінки ліквідності балансу розраховують загальний показник ліквідності:

Л^А1 + 0,5.А2 + Ь*АЗ

” Л1 + 0,5Л2 + 0,ЗЯЗ

Показники ліквідності (платоспроможності):

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) =

Поточні активи ф.№1, р.260

=-=—. (о.16)

Поточні пасиви ф.№19р.620

Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує достатність обігових коштів для погашення боргів упродовж року. Критичне значення коефіцієнта поточної ліквідності – 1, рекомендоване значення – 2-3; якщо значення коефіцієнта < 1, то підприємство має неліквідний баланс; якщо значення коефіцієнта в межах від 1 до 1,5, то підприємство здатне своєчасно ліквідувати борги. Позитивною тенденцією є збільшення коефіцієнта.

Коефіцієнт швидкої ліквідності = Поточні активи – Запаси Поточні пасиви 0.Л/$1,р.26О-(р.1ОО+р.11О+р.12О + р.13О + р.140) ,0 -~ ф.№1, р.620

Коефіцієнт швидкої ліквідності характеризує, скільки одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів. Нормальним вважають значення коефіцієнта > 1; позитивною є тенденція збільшення коефіцієнта.

Т/. . , .. . Кошти

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Поточні пасиви ф. Л?1,р.230+р.240

(8.18)

Ф.№, р.620

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує готовність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість; нормальним значенням коефіцієнта є значення в межах від 0,2 до 0,35; позитивною є тенденція збільшення. Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість (8.19)

_ф. ЛГ?1,р.160 + р.170 + р. 180 + р. 190+ р.200 + р.210

Ф. № 1, р. 520 + р. 530+р. 540

Співвідношення короткострокової дебіторської і кредиторської заборгованості характеризує здатність розрахуватися з кредиторами за рахунок дебіторів упродовж року. Рекомендоване значення 1.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 8.3.2. Показники для аналізу ліквідності (платоспроможності)