Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 9.5. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства

Для комплексного аналізу фінансового стану підприємства необхідно оцінити тенденції найбільш загальних показників, які з різних сторін характеризують фінансовий стан підприємства.

До показників задовільного фінансового стану підприємства можна віднести:

– стійку платоспроможність;

– ефективне використання капіталу;

– своєчасну організацію розрахунків;

– наявність стабільних фінансових ресурсів.

Показники незадовільного фінансового стану підприємства:

– неефективне розміщення коштів;

– брак власних оборотних коштів;

– наявність стійкої заборгованості за платежами;

– негативні тенденції у виробництві.

До найзагальніших показників комплексної оцінки фінансового стану належать показники дохідності й рентабельності.

Велике значення мають аналіз структури доходів підприємства та оцінювання взаємозв’язку прибутку з показниками рентабельності. Важливо проаналізувати зв’язок прибутку підприємства з формуючими прибуток факторами.

Дохідність підприємства характеризується абсолютними і відносними показниками. Абсолютний показник дохідності – це сума прибутку або доходів. Відносний показник – рівень рентабельності (Р).

Фінанси підприємств   Aзаренкова Г. М.   9.5. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства

Аналіз дохідності підприємства проводиться в порівнянні з планом та попереднім періодом. За умов інфляції важливо забезпечити об’єктивність показників та запобігти їх викривленню через постійне підвищення цін, тому показники торішні приводяться у відповідність із показниками звітного року за допомогою індексації цін.

Для оцінювання рентабельності підприємства бажано використовувати систему взаємопов’язаних показників рентабельності. З цією метою необхідно використовувати дві основні групи показників рентабельності.

1. Показники, розраховані на підставі поточних витрат (вартості продажу).

Розраховуються на базі даних бухгалтерського обліку прибутків та збитків і становлять систему таких показників:

1) коефіцієнт граничного рівня валового прибутку (К1)

Фінанси підприємств   Aзаренкова Г. М.   9.5. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства

Де ЗВ – сума змінних витрат у складі вартості продажу.

2. Показники, розраховані у зв’язку з використанням виробничого капіталу (виробничих активів).

Розраховуються як відношення прибутку і коштів, вкладених у підприємство засновниками, акціонерами та інвесторами:

6) коефіцієнт віддачі на всю суму виробничих активів (К6)

Фінанси підприємств   Aзаренкова Г. М.   9.5. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства

Де ВА – середньорічна величина всіх виробничих активів підприємства.

Він характеризує величину дохідності всього потенціалу, яким володіє підприємство. Цей показник для детальнішої оцінки може обчислюватись у різних модифікаціях: в чисельнику формули можуть використовуватись різні показники прибутку – валового, операційного, до вирахування податків і т. д.;

7) коефіцієнт віддачі від інвестиційного капіталу (К7)

Фінанси підприємств   Aзаренкова Г. М.   9.5. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства

Де СА – середньорічна сума всіх активів підприємства за мінусом короткострокових зобов’язань.

Він характеризує ефективність віддачі тільки частини всього капіталу – довгострокових інвестицій і капіталізованого прибутку підприємства;

8) коефіцієнт віддачі на акціонерний капітал (Кв)

Фінанси підприємств   Aзаренкова Г. М.   9.5. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства

Де СК – середньорічна сума власного капіталу, представлена акціонерним капіталом.

Контрольні запитання і завдання

1. Розкрийте сутність, необхідність і значення оцінювання фінансового стану підприємства.

2. Які інформаційні джерела забезпечують можливість оцінювання фінансового стану підприємства?

3. Розкрийте класифікацію та порядок розрахунку основних показників оцінки фінансового стану підприємства за такими групами:

– показники оцінки майнового стану підприємства;

– показники прибутковості;

– показники ліквідності та платоспроможності;

– показники фінансової стійкості та стабільності підприємства;

– показники рентабельності підприємства;

– показники ділової активності;

– показники акціонерного капіталу.

4. Розкрийте порядок проведення комплексного оцінювання фінансового стану підприємства.

Тести до теми

Які з наведених показників, на вашу думку, не належать до показників ліквідності та платоспроможності?

1) Коефіцієнт покриття загальний;

2) коефіцієнт швидкої ліквідності;

3) рентабельність акції;

4) коефіцієнт автономії;

5) чисельність працівників.

Що характеризує рівень фінансової стійкості підприємства?

1) Відносини між позиковими і власними коштами;

2) рівень отриманого прибутку;

3) відношення прибутку до собівартості продукції;

4) відношення балансового прибутку до середньорічної вартості основних фондів і нормативних оборотних коштів;

5) рентабельність акції.

Які показники, на вашу думку, впливають на фінансовий стан підприємства?

1) Прибутковість підприємства;

2) платоспроможність;

3) собівартість продукції;

4) ліквідність;

5) чисельність працівників.

Як визначається коефіцієнт платоспроможності?

1) Відношенням власного капіталу до загальних зобов’язань підприємства;

2) відношенням прибутку до собівартості продукції;

3) відношенням прибутку до фонду заробітної плати;

4) відношенням виручки від реалізації продукції до собівартості продукції;

5) відношенням виручки від реалізації до обсягу готової продукції.

Які показники найбільш повно характеризують фінансовий стан підприємства?

1) Оподаткований прибуток, фондомісткість;

2) фондовіддача, коефіцієнт фінансування;

3) коефіцієнт автономії;

4) коефіцієнт фінансування, рівень рентабельності;

5) показники ліквідності, платоспроможності, прибутковості, ефективного використання активів.

Щоб мати думку про фінансове положення підприємства у визначений момент часу, необхідно вивчити його:

1) рекламний проспект;

2) балансовий звіт;

3) фінансовий план;

4) платіжний календар;

6) бізнес-план.

Як називається здатність підприємства швидко продавати активи й одержувати гроші для своїх зобов’язань?

1) Ліквідність підприємства;

2) платоспроможність;

3) конкурентоспроможність;

4) фінансова стійкість підприємства;

5) кредитоспроможність.

Який показник свідчить, наскільки діяльність підприємства фінансується за рахунок позичених коштів?

1) Коефіцієнт заборгованості;

2) коефіцієнт ліквідності;

3) коефіцієнт оборотності;

4) коефіцієнт витрат;

5) коефіцієнт прибутковості.

Що таке платоспроможність?

1) Здатність виконувати свої коротко – та довгострокові зобов’язання за рахунок власних коштів;

2) ефективність використання всіх видів ресурсів;

3) оборотність усіх активів;

4) здатність підприємства за короткий проміжок часу вивільнити необхідну кількість фінансових ресурсів;

5) здатність підприємства розрахуватись за надану продукцію (товари, послуги).

Фінансовий аналіз є складовою…

1) аналізу господарської діяльності підприємства;

2) аналізу фінансової діяльності підприємства;

3) аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства;

4) аналізу виробничого обліку;

5) аналізу бухгалтерської звітності.

Прийоми оцінювання фінансового стану підприємства – це”.

1) аналіз відносних показників;

2) факторний аналіз;

3) аналіз платоспроможності;

4) аналіз кредитоспроможності;

5) порівняльний аналіз.

До моделей фінансового аналізу належать:

1) кореляційна;

2) дескриптивна;

3) індексна;

4) предикативна;

5) нормативна.

Як визначається коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів?

1) Відношенням позикових коштів до власних коштів;

2) відношенням власних коштів до позикових коштів;

3) відношенням позикових довгострокових коштів до власних коштів;

4) відношенням власних оборотних коштів до залучених коштів;

5) відношенням суми власних та довгострокових залучених коштів до позикових коштів.

До якої групи показників належить показник маневреності власного капіталу?

1) До показників прибутковості;

2) до показників фінансової стійкості;

3) до показників ліквідності;

4) до показників майнового стану;

5) до показників ділової активності підприємства.

Які показники характеризують майновий стан підприємства?

1) Коефіцієнт зносу основних засобів;

2) головний показник прибутковості; 8) коефіцієнт покриття запасів;

4) коефіцієнт критичної оцінки;

5) сума господарських коштів, якає в розпорядженні підприємства.

Коефіцієнт автономії (незалежності) визначається як відношення:

1) позикових і власних коштів;

2) продажу і матеріальних запасів;

3) власних оборотних коштів і майна підприємства;

4) поточних пасивів і зобов’язань перед акціонерами;

5) запасів та витрат і активів.

Практичні завдання

Завдання № 1

Визначити фінансовий стан підприємства за допомогою показників ліквідності та платоспроможності на основі даних балансу підприємства:

З. п.ПоказникНа кінець року
1

2

3

4

Оборотні активи (II р. активу балансу), в т. ч.:

– виробничі запаси;

– грошові кошти та їх еквіваленти;

– ліквідні цінні папери

Довгострокові зобов’язання

Поточні короткострокові зобов’язання

Власний капітал

4500

2200

1020

80

1560

2300

3750

Завдання № 2

Визначити коефіцієнт забезпеченості боргів (КзЛ), якщо за даними балансу підприємства на 1 січня поточного року сума власного капіталу становить 540 тис. грн. Довгострокові зобов’язання – 340 тис. грн, поточні зобов’язання – 260 тис. грн.

Завдання № З

Визначити коефіцієнт автономії (коефіцієнт забезпечення) оборотних активів власним капіталом за такими даними балансу підприємства:

Обсяг власного капіталу5165Тис.Грн
Фактична вартість основних засобів та інших

Позаоборотних активів

3900Тис.Грн
Фактична вартість виробничих запасів800Тис.Грн
Незавершене виробництво300Тис.Грн
Готова продукція1500Тис.Грн
Дебіторська заборгованість за товари, роботи,

Послуги

250Тис.Грн
Грошові кошти300Тис.Грн
Інші оборотні активи450Тис.Грн

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 9.5. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства