Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 9.1. Оцінювання фінансового стану підприємств, його необхідність і значення. Показники фінансового стану підприємств

9.1. Оцінювання фінансового стану підприємств, його необхідність і значення. Показники фінансового стану підприємств

Значні трансформаційні зміни, що відбуваються останніми роками в умовах ринкових відносин в Україні, зокрема кардинальні зміни банківської системи, впровадження нових форм власності, трансформація бухгалтерського обліку, надають надзвичайної актуальності питанням аналізу та управління фінансовими ресурсами суб’єкта господарювання як основним і пріоритетним. Це зумовлено бажанням підприємців визначати потенційні можливості збільшення прибутку фірми, які можна з’ясувати тільки на основі своєчасного й об’єктивного аналізу фінансового стану; необхідністю виявляти “больові точки” у фінансовій діяльності та способи найефективнішого використання фінансових ресурсів підприємства, адже неефективне використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції. Враховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок.

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Метою оцінювання фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і використання ним зобов’язань перед бюджетом, банком та іншими установами.

Основними завданнями аналізу фінансового стану є:

– дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

– дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;

– об’єктивне оцінювання динаміки та стану ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості підприємства;

– оцінювання становища суб’єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісне оцінювання його конкурентоспроможності;

– визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

Показники оцінювання фінансового стану підприємства мають бути такими, щоб усі ті, хто пов’язаний з підприємством економічними відносинами, могли одержати відповідь на запитання, наскільки надійне підприємство як партнер у фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про економічну доцільність продовження або встановлення таких відносин з підприємством.

Існує досить велика кількість показників, які характеризують фінансовий стан підприємства. Виділяють такі групи показників:

– оцінювання майнового стану підприємства;

– прибутковості;

– ліквідності та платоспроможності;

– фінансової стійкості та стабільності підприємства;

– рентабельності підприємства;

– ділової активності;

– акціонерного капіталу.

Однак систематичний аналіз фінансового стану підприємства не завжди має здійснюватись за всіма показниками. Необхідна кількість та види показників обираються залежно від конкретної мети аналізу.

Наведена нижче табл. 9.1 містить порядок розрахунку та характеристику основних показників оцінювання фінансового стану підприємства.

Таблиця 9.1. Показники оцінювання фінансового етапу підприємства

ПоказникПорядок розрахунку або джерело одержання вихідних данихХарактеристика
123
Показники оцінювання майнового стану
Сума господарських коштів, що їх підприємство має у розпорядженніРезультат нетто-балансуЦей показник дає загальну вартісну оцінку активів, які перебувають на балансі підприємства. Зростання цього показника свідчить про збільшення майнового потенціалу підприємства
Частка активної частини основних засобівВартість активної частини основних засобів

___________________100%

Вартість основних

Засобів

Згідно з нормативними документами під активною частиною основних засобів розуміють машини, обладнання і транспортні засоби. Зростання цього показника в динаміці – позитивна тенденція
Коефіцієнт зносу основних засобівЗнос

________________________

Вартість основних засобів за балансом

Показник характеризує частку зношених основних засобів у загальній їх вартості. Використовується в аналізі як характеристика стану основних засобів. Доповненням цього показника до 100 % (або одиниці) є коефіцієнт придатності
123
Коефіцієнт оновлення основних засобівБалансова вартість основних засобів, які надійшли за період, що аналізується

________________________

Балансова вартість основних засобів на кінець періоду, що аналізується

Показує, яку частину наявних на кінець звітного періоду основних засобів становлять нові основні засоби
Коефіцієнт вибуття основних засобівБалансова вартість основних засобів, які вибули за період, що аналізується

________________________

Балансова вартість основних засобів

На початок періоду, що аналізується

Показує, яка частина основних засобів, з котрими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула з причини зносу та з інших причин
Оцінювання ліквідності та платоспроможності
Величина власних оборотних коштів (функціонуючий капітал)Власний капітал + Довгострокові зобов’язання – Основні засоби та вкладення – Поточні активи – Поточні зобов’язанняХарактеризує ту частину власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття поточних активів підприємства (тобто активів, які мають період обороту менше ніж один рік). Зростання цього показника в динаміці позитивна тенденція
Маневреність власних оборотних коштівГрошові кошти

_________________________

Функціонуючий капітал

Зростання цього показника в динаміці – позитивна тенденція
Коефіцієнт покриття загальнийПоточні активи

________________________

Поточні зобов’язання

Характеризує співвідношення активів і поточних зобов’язань. Для нормального функціонування підприємства цей показник має бути більшим за одиницю. Зростання його – позитивна тенденція
123
Коефіцієнт швидкої ліквідностіГрошові кошти,

Розрахунки та інші активи

____________________________

Поточні зобов’язання

Він аналогічний коефіцієнту покриття, але обчислюється за вужчим колом поточних активів (з розрахунку виключають найменш ліквідну їх частину – виробничі запаси)
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності)Грошові кошти

____________________________

Поточні зобов’ язання

Він е найбільш жорстким критерієм ліквідності підприємства і показує, яку частину короткострокових зобов’язань можна за необхідності погасити негайно. Рекомендована нижня межа цього показника – 0,2
Частина власних оборотних коштів у покритті запасівВласні оборотні кошти

____________________________

Запаси та товари

Це вартість запасів, яка покривається власними оборотними коштами. Має велике значення для підприємств торгівлі. Рекомендована нижня межа цього показника – 50%
Коефіцієнт покриття запасівСтабільні джерела покриття

____________________________

Запаси та витрати

Розраховується як співвідношення величини стабільних джерел покриття запасів і суми запасів. Якщо значення цього показника менше за одиницю, то поточний фінансовий стан підприємства вважають недостатньо стійким
1 23
Показники оцінювання фінансової стійкості
Коефіцієнт концентрації власного капіталуВласний капітал

_____________________________

Активи

Характеризує частку власності самого підприємства у загальній сумі коштів, інвестованих у його діяльність. Чим більший цей коефіцієнт, тим більш фінансово стійким і незалежним від кредиторів є підприємство. Доповненням до цього показника є коефіцієнт концентрації залученого капіталу. Сума обох коефіцієнтів дорівнює 1 (100 %)
Коефіцієнт фінансової залежностіАктиви

____________________________

Власний капітал

Цей показник є оберненим до попереднього показника. Коли його значення наближається до 1 (100 %), це означає, що власники повністю фінансують своє підприємство
Коефіцієнт маневреності власного капіталуВласні кошти + +Довгострокові кредити + +Довгострокові позики –Позаоборотні активиПоказує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто яку вкладено в оборотні кошти, а яку капіталізовано. Оптимальне теоретичне значення цього показника не менше 0,5
Власні кошти + +Довгострокові кредити + +Довгострокові позики
Коефіцієнт довгострокових вкладеньДовгострокові кредити + + Довгострокові позикиПоказує, яку частину основних коштів та інших позаоборотних активів профінансовано зовнішніми інвесторами, тобто яка частина належить їм, а не власникам підприємства
Власні кошти + +Довгострокові кредити* + Довгострокові позики
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштівДовгострокові зобов’язання

_____________________________

Довгострокові зобов’язання+ +Власний капітал

Характеризує структуру капіталу. Зростання цього показника – негативна тенденція, яка означає, що підприємство починає все більше залежати від зовнішніх інвесторів

Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є дані:

– балансу;

– звіту про фінансові результати;

– звіту про рух грошових коштів;

– звіту про власний капітал;

– дані статистичної звітності та оперативні дані.

Інформацію, яка використовується для аналізу фінансового стану підприємства, за доступністю можна поділити на:

– відкриту – інформація, яка міститься в бухгалтерській звітності та статистичній звітності, виходить за межі підприємства, а отже, є відкритою;

– закриту – планові та прогнозні показники підприємства, норми, нормативи, ліміти і тарифи, система їх оцінювання та регулювання фінансової діяльності.

З погляду фінансового аналізу є три основні вимоги до бухгалтерської звітності. Вона повинна давати:

– оцінку динаміки та перспектив одержання прибутку підприємства;

– оцінку наявних у підприємства фінансових ресурсів;

– можливість прийняття обгрунтованих управлінських рішень у сфері фінансів для здійснення інвестиційної політики.

Фінансовий аналіз – це спосіб оцінювання І прогнозування фінансового стану підприємства на підставі його бухгалтерської та фінансової звітності і оперативних даних.

Успішність аналізу визначається різними факторами. З відомим ступенем умовності можна рекомендувати п’ять основних принципів, які доцільно мати на увазі, здійснюючи аналіз.

По-перше, перед початком виконання будь-яких процедур необхідно скласти достатньо чітку програму аналізу, включаючи переробку макетів аналітичних таблиць, алгоритм розрахунку показників, потрібних для їх розрахунку і для порівняльної оцінки джерел інформаційного і нормативного забезпечення.

По-друге, схема аналізу повинна бути побудована за принципом “від загального до конкретного”. Спочатку дається опис найбільш загальних, ключових характеристик об’єкта аналізу і лише потім починають аналіз окремих випадків.

По-третє, будь-які відхилення від нормативних або планових показників, навіть якщо вони мають позитивний характер, повинні ретельно аналізуватися.

По-четверте, завершеність і цільність будь-якого аналізу, що має економічну направленість, значною мірою визначається обгрунтованістю сукупності критеріїв, що використовуються. Як правило, ця сукупність включає якісні і кількісні оцінки, однак її основу зазвичай складають обчислювані показники, що мають зрозумілу інтерпретацію і, за можливості, деякі орієнтири (межі, нормативи, тенденції).

По-п’яте, здійснюючи аналіз, не слід без потреби намагатися досягти надмірної точності оцінок. Як правило, найбільшу цінність представляє виявлення тенденцій і закономірностей.

Отже, в сучасних умовах застосовується декілька методів аналізу фінансового стану підприємства і кожний об’єкт господарювання обирає свою систему показників, враховуючи цілі, задачі та користувачів інформації, що аналізується, та будує свою програму аналізу фінансово-господарської діяльності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 9.1. Оцінювання фінансового стану підприємств, його необхідність і значення. Показники фінансового стану підприємств