Фінанси підприємств – Шило В. П. – 9.1. Необхідність здійснення оцінки фінансового стану підприємства

Основні питання:

9.1. Суть, завдання та характеристика методів та прийомів здійснення оцінки фінансового стану підприємства

9.2. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану

9.3. Показники оцінки Фінансового стану

Основні терміни та поняття:

Фінансовий аналіз; фінансовий стан підприємства; метод фінансового аналізу; ліквідність; платоспроможність; фінансова стійкість.

9.1. Необхідність здійснення оцінки фінансового стану підприємства

Аналіз і контроль фінансової діяльності підприємства – Це діагноз його фінансового стану, що дозволяє визначити недоліки і прорахунки, виявити і мобілізувати внутрішні господарські резерви, збільшити доходи і прибутки, зменшити витрати виробництва, підвищити рентабельність, поліпшити фінансово-господарську діяльність підприємства в цілому.

У залежності від організації проведення фінансового аналізу розрізняють:

– зовнішній фінансовий аналіз, що здійснюють працівники податкових органів, аудиторських фірм, банків, страхових компаній з метою вивчення правильності відображення результатів фінансової діяльності підприємства;

– внутрішній фінансовий аналіз, що здійснюють менеджери підприємства з використанням усієї сукупності наявних інформативних показників, рис. 9.1.

Фінанси підприємств   Шило В. П.   9.1. Необхідність здійснення оцінки фінансового стану підприємства

Рис. 9.1. Аналіз господарської діяльності

Аналітична робота підприємства включає:

1. Аналіз фінансових результатів і рентабельності:

O аналіз і оцінка рівня та динаміки показників прибутковості, факторний аналіз прибутку від реалізації продукції, товарів і послуг;

O аналіз фінансових результатів від інвестиційної й іншої діяльності;

O аналіз і оцінка використання чистого прибутку;

O аналіз взаємозв’язку витрат, обсягів виробництва продукції і прибутку;

O аналіз взаємозв’язку прибутку, руху оборотного капіталу і грошових потоків;

O аналіз і оцінка впливу інфляції на фінансові результати;

O факторний аналіз показників рентабельності.

2. Аналіз фінансового стану підприємства:

O аналіз і оцінка складу та динаміки майна;

O аналіз фінансової стійкості підприємства;

O аналіз ліквідності балансу;

O комплексний аналіз і рейтингова оцінка підприємства.

Фінансовий контроль – процес перевірки фінансової діяльності підприємства, своєчасне виявлення відхилень і прийняття оперативних управлінських рішень, що забезпечують її нормалізацію.

Основними функціями фінансового контролю є:

O спостереження за ходом реалізації фінансових завдань;

O вимір ступеня відхилення фактичних результатів фінансової діяльності від передбачених;

O діагностика по розмірах відхилень погіршень фінансового стану підприємства;

O розробка оперативних рішень по нормалізації фінансової діяльності;

O коректування окремих цілей і показників фінансової діяльності (наприклад, у випадках зміни зовнішнього фінансового середовища, кон’юнктури фінансового ринку, внутрішніх умов на підприємстві).

Оперативна, поточна фінансово-економічна робота

Оперативна і поточна фінансова робота на підприємстві спрямована на практичне забезпечення фінансового забезпечення підприємницької діяльності і підтримка платоспроможності на належному рівні.

Фінансовий стан підприємства – комплексне поняття, що є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства; визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і системою показників наявності, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Основні завдання аналізу фінансового стану:

O визначення ефективності використання фінансових ресурсів;

O аналіз ділової активності підприємства і його положень на фінансовому ринку;

O оцінка конкурентно-здатності підприємства;

O об’єктивна оцінка динаміки і стану ліквідності, рентабельності, платоспроможності, фінансової стійкості підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства – частіша аналізу господарської діяльності підприємства, що складається з двох взаємозалежних частин: фінансового аналізу й управлінського аналізу, рис. 9.2.

Фінанси підприємств   Шило В. П.   9.1. Необхідність здійснення оцінки фінансового стану підприємства

Рис. 9.2. Види фінансового аналізу

У свою чергу ці частини аналізу включають зовнішній і внутрішній аналізи. Зовнішній фінансовий аналіз здійснюється партнерами підприємства, що контролюють органами на основі даних публічної фінансової звітності. Зовнішній фінансовий аналіз включає:

O аналіз абсолютних показників прибутку;

O аналіз показників рентабельності;

O аналіз фінансової стійкості, стабільності, платоспроможності і ліквідності балансу;

O аналіз ефективності використання залученого капіталу;

O економічна діагностика фінансового стану.

Внутрішній фінансовий аналіз здійснюється аналітиками підприємства і заснований на широкій інформаційній базі, включаючи оперативні дані. Внутрішній фінансовий аналіз включає:

O аналіз майна (капіталу) підприємства;

O аналіз фінансової стійкості і стабільності підприємства;

O аналіз ділової активності підприємства;

O аналіз динаміки прибутку та рентабельності підприємства і факторів, що впливають на них;

O аналіз кредитоспроможності підприємства;

O аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства;

O аналіз самооплатності підприємства.

Прийоми аналізу фінансового стану підприємства. Основні прийоми аналізу фінансового стану підприємства: горизонтальний аналіз – порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом;

Вертикальний аналіз – визначення структури фінансових показників з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат;

Трендовий аналіз – порівняння кожної позиції звітності з попередніми періодами і визначення тренда – основної тенденції динаміки показників;

Аналіза коефіцієнтів – розрахунок відносин між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв’язків показників;

Порівняльний аналіз – внутрішньогосподарський аналіз зведених показників звітності за окремими показниками підприємства, аналіз показників підприємства в порівнянні з показниками конкурентів, середньогалузевих показників;

Факторний аналіз – визначення впливу окремих факторів на результативний показник.

Методи аналізу фінансового стану підприємства

Методи фінансового аналізу – це комплекс науково-методичних прийомів дослідження фінансового стану підприємства.

Класифікація методів фінансового аналізу:

1 рівень:

Неформалізовані методи аналізу засновані на описі аналітичних процедур на логічному рівні, а не на твердих аналітичних взаємозв’язках і залежностях:

O метод експертних оцінок і сценаріїв;

O психологічний метод;

O морфологічний метод;

O порівняльний метод;

O побудова системи показників;

O побудова системи аналітичних таблиць.

Формалізовані методи аналізу засновані на жорстко формалізованих аналітичних залежностях:

O метод ланцюгових підстановок;

O метод арифметичної різниці;

O балансовий метод;

O метод відокремлення ізольованого впливу факторів;

O метод процентних чисел;

O інтегральний метод;

O диференціальний метод;

O логарифмічний метод;

O метод простих і складних відсотків;

O дисконтування.

2 рівень:

Традиційні методи економічної статистики:

O метод середніх і відносних величин;

O метод угруповання;

O графічний метод;

O індексний метод;

O елементарні методи обробки рядів динаміки.

Математико-статистичні методи:

O кореляційний аналіз;

O дисперсний аналіз;

O факторний аналіз;

O метод головних компонентів.

Моделі аналізу фінансового стану підприємства Основні типи моделей:

Дескриптивні моделі, що грунтуються на використанні фактичних даних бухгалтерського обліку та звітності:

O побудова системи звітних балансів;

O представлення фінансової звітності в різних аналітичних розрізах;

O вертикальний і горизонтальний аналіз звітності;

O система аналітичних коефіцієнтів.

Предикативні моделі мають прогнозний характер:

O розрахунок крапки оптимального обсягу продажів;

O побудова прогнозів фінансових звітів;

O динамічний аналіз.

Нормативні моделі засновані на порівнянні фактичних результатів діяльності підприємства з нормативними. Сутність моделей полягає в тому, що на кожну статтю виробничих витрат установлюється норматив і з’ясовуються причини відхилень від них фактичних даних. Моделі застосовуються в основному у внутрішньому фінансовому аналізі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Шило В. П. – 9.1. Необхідність здійснення оцінки фінансового стану підприємства