Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Оцінка фінансового стану підприємства за методикою Бівера

Для побудови індексу Е. Альтман досліджував 66 підприємств, половина яких збанкрутувала в період між 1946 і 1965 pp., а половина працювала успішно, і 22 аналітичні коефіцієнти, які могли бути корисні для прогнозування можливого банкрутства. З цих показників він відібрав п’ять найбільш значущих і побудував багатофакторне регресійне рівняння. Таким чином, індекс Альтмана являє собою функцію від показників, які характеризують економічний потенціал підприємства та результати його роботи за попередній період. Індекс кредитоспроможності (Z-рахунок) розраховується за формулою:

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Оцінка фінансового стану підприємства за методикою Бівера, (17.3)

Де Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Оцінка фінансового стану підприємства за методикою Бівера – робочий капітал / сума активів;

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Оцінка фінансового стану підприємства за методикою Бівера – нерозподілений прибуток / сума активів;

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Оцінка фінансового стану підприємства за методикою Бівера – операційний прибуток / сума активів;

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Оцінка фінансового стану підприємства за методикою Бівера – ринкова вартість акцій / сума заборгованості;

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Оцінка фінансового стану підприємства за методикою Бівера – виторг / сума активів.

Результати численних розрахунків за моделлю Альтмана показали, що якщо Z-рахунок становить 1,8 і менше, то ймовірність банкрутства є дуже високою; від 1,81 до 2,7 – висока; від 2,8 до 2,9 – банкрутство можливе; за показника 3 і вище ймовірність банкрутства дуже мала.

У 1983 році Е. Альтман отримав модифікований варіант своєї формули для компаній, акції яких не котирувалися на біржі:

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Оцінка фінансового стану підприємства за методикою Бівера (17.4)

(де Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Оцінка фінансового стану підприємства за методикою Бівера – балансова, а не ринкова вартість акцій).

Модель Ліса для оцінки фінансового стану

У 1972 році Роман Ліс отримав таку формулу для підприємств Великобританії:

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Оцінка фінансового стану підприємства за методикою Бівера, (17.5)

Де Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Оцінка фінансового стану підприємства за методикою Бівера – оборотний капітал / сума активів;

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Оцінка фінансового стану підприємства за методикою Бівера – операційний прибуток / сума активів;

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Оцінка фінансового стану підприємства за методикою Бівера – нерозподілений прибуток / сума активів;

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Оцінка фінансового стану підприємства за методикою Бівера – власний капітал / позиковий капітал.

Граничне значення для цієї моделі становить 0,037.

Оцінка фінансового стану підприємства за методикою Бівера

Відомий фінансовий аналітик Уїльям Бівер запропонував свою систему показників для оцінки фінансового стану підприємства. З метою діагностики банкрутства він рекомендував дослідити тренди показників (табл. 17.1).

Таблиця 17.1

Методика розрахунку показників Бівера

Показники

Розрахунок

Значення показників

Для стійких компаній

За 5 років до банкрутства

За 1 рік до банкрутства

1. Коефіцієнт Бівера

(Чистий прибуток – Амортизація) / (Довгостр. зобов’язання +

+ Короткостр. зобов’язання)

0,4- 0,45

0,17

-0,15

2. Рентабельність активів

(Чистий прибуток / Активи) х 100%

6-8

4

-22

3. Фінансовий леверидж

(Довгострокові зобов’язання +

+ Короткострокові зобов’язання) / Активи

£37

£50

£80

4. Коефіцієнт покриття активів чистим оборотним капіталом

(Власний капітал –

– Позаоборотні активи) / Активи

0,4

£0,3

“0,06

5. Коефіцієнт покриття

Оборотні активи / Короткострокові зобов’язання

£3,2

£2

£1

Ця методика також не відображає всіх сторін діяльності компанії і не є універсальною методикою для прогнозу ймовірності банкрутства.

Метод рейтингової оцінки фінансового стану підприємства (рейтингове число)

P. С. Сайфулін запропонував використати для експрес-оцінки фінансового стану підприємства рейтингове число:

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Оцінка фінансового стану підприємства за методикою Бівера, (17.6)

Де Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Оцінка фінансового стану підприємства за методикою Бівера – коефіцієнт забезпеченості власними коштами (Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Оцінка фінансового стану підприємства за методикою Бівера);

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Оцінка фінансового стану підприємства за методикою Бівера – коефіцієнт поточної ліквідності (Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Оцінка фінансового стану підприємства за методикою Бівера);

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Оцінка фінансового стану підприємства за методикою Бівера – інтенсивність обігу капіталу, що характеризує обсяг реалізованої продукції, що припадає на одну грошову одиницю коштів, вкладених у діяльність підприємства (Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Оцінка фінансового стану підприємства за методикою Бівера);

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Оцінка фінансового стану підприємства за методикою Бівера – коефіцієнт менеджменту, характеризується відношенням прибутку від реалізації до величини виторг від реалізації;

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Оцінка фінансового стану підприємства за методикою Бівера – рентабельність власного капіталу – відношення балансового прибутку до власного капіталу (Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Оцінка фінансового стану підприємства за методикою Бівера). Якщо рейтингове число R для підприємства має значення більше ніж 1, то підприємство перебуває в задовільному стані. Якщо значення Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Оцінка фінансового стану підприємства за методикою Бівера менше за 1, то це означає незадовільний стан.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Оцінка фінансового стану підприємства за методикою Бівера