Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 3.2. Знос і амортизація основних засобів

Під впливом навколишнього середовища та експлуатаційних навантажень відбувається спрацювання основних засобів, деформування деталей, корозія металу, зношування тертьових поверхонь тощо, яке називається фізичним зношенням. Фізичне зношення зменшує вартість основних засобів і з часом робить їх непридатними до експлуатації. Настає момент, коли подальше використання основних засобів у виробництві стає неможливим і виникає необхідність заміни такого засобу новим аналогічного призначення.

Фізичне спрацювання та моральне старіння основних засобів можна усунути, застосовуючи різні форми відтворення.

Відтворення необоротних активів – це процес постійного їх оновлення. Розрізняють просте (у тому самому обсязі) та розширене (кількісне та якісне збільшення) відтворення.

Є такі напрями відтворення основних засобів: створення основних засобів (нове будівництво); придбання основних засобів; розширення, реконструкція, технічне переобладнання, підтримування існуючих потужностей (ремонт).

Просте відтворення основних засобів відбувається за рахунок коштів амортизаційного фонду. У процесі експлуатації основних фондів накопичують кошти для відшкодування їх зносу, які й утворюють амортизаційний фонд.

Відшкодування фізичного зносу основних засобів здійснюється шляхом амортизації.

Амортизація – систематичний розподіл вартості необоротних активів, яка амортизується, впродовж строку їх корисного використання (експлуатації) [75].

Амортизація основних фондів і нематеріальних активів – це поступове віднесення витрат на їхнє придбання, виготовлення або поліпшення, зменшення скоригованого прибутку платника податків у межах норм амортизаційних відрахувань [ЗО].

Розрізняють первісну, переоцінену та залишкову вартість основних засобів. У балансі підприємства основні засоби відображають у розрізі трьох статей – первісної, залишкової вартості та зносу.

Первісна вартість основних засобів – це сукупність витрат, пов’язаних із придбанням або спорудженням об’єктів основних засобів.

Залишкова вартість основних засобів – це їхня первісна (або переоцінена) вартість, зменшена на ту частину, яка вже перенесена на готову продукцію у вигляді амортизаційних відрахувань. Залишкову вартість називають балансовою вартістю основних засобів, оскільки з трьох статей основних фондів лише вона враховується при розрахунку підсумку балансу.

Знос основних засобів ~ сума амортизаційних відрахувань за весь період експлуатації об’єкта основних засобів.

Залишкову вартість розраховують шляхом віднімання від первісної вартості суми зносу.

Приклад: Баланс

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Необоротні активи

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

35 000

50 000

Первісна вартість

031

100 000

120 000

Знос

032

65 000

70 000

Усього за розділом І

080

35 000

50 000

Облік нарахування амортизації основних засобів в Україні, як правило, здійснюють паралельно податковим методом для дотримання податкового законодавства при визначенні суми податку на прибуток і методами П(С)БО 7, які підприємство обирає самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від використання об’єктів основних засобів.

П(С)БО 7 [75] передбачає існування 6 методів нарахування амортизації;

1) метод рівномірного (прямолінійного) списання;

2) виробничий метод;

3) кумулятивний метод;

4) метод зменшення залишкової вартості;

5) метод прискореного зменшення залишкової вартості;

6) податковий метод.

Щоб нарахувати суму зносу відповідного активу вищепере-ліченими методами (крім податкового), необхідно знати три величини:

1) фактичну купівельну (первісну) вартість цього активу;

2) визначену ліквідаційну вартість цього активу;

3) визначений строк корисної експлуатації активу.

Ліквідаційна вартість активу – це сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує одержати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних із продажем (ліквідацією). Ліквідаційна вартість є частиною купівельної вартості, яку власник активу планує відшкодувати по закінченні строку корисної експлуатації активу, або, іншими словами, це вартість того, що залишиться від активу на закінчення строку його корисного використання.

Строк корисного використання активів – очікуваний період, упродовж якого необоротні активи використовуватимуться підприємством або з використанням їх підприємством буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг). Строк корисного використання активів та їхню ліквідаційну вартість встановлює підприємство самостійно, виходячи з планів перебування на ринку.

Підприємство встановлює строк корисної експлуатації активу, враховуючи такі чинники:

– очікувану потужність або фізичну потужність активу;

– очікуваний фізичний знос;

– очікуваний моральний знос (знос унаслідок НТП або змін попиту на продукцію. Приклад: комп’ютер і друкарська машина);

– правові (законодавчо визначений безпечний строк експлуатації деяких об’єктів) або контрактні (строк оренди, передбачений угодою) обмеження.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання. Амортизація нараховується щомісяця впродовж усього строку корисного використання об’єкта. Нарахування амортизації призупиняється на період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів. Методи нарахування зносу (амортизації) показані на рис. 3.1:

Фінанси підприємств   Ярошевич Н. Б.   3.2. Знос і амортизація основних засобів

Рис. 3.1. Методи нарахування зносу (амортизації) в Україні

Податковий метод. Для нарахування амортизації основні фонди підприємства групують у групи. Податковий облік передбачає пооб’єктне нарахування зносу лише активів групи 1. Для груп 2 і 3 нарахування зносу ведеться лише в сумовому вираженні за кожною групою. Групи основних засобів для нарахування амортизації податковим методом представлені на рис. 3.2.

Балансова вартість групи основних засобів на початок звітного періоду визначають за формулою:

В.-В.+Л.-В.-Л., (3.1)

Де Бзв – балансова вартість групи основних засобів на початок звіт* ного періоду, гри; Бп – балансова вартість групи основних засобів на початок періоду, що передував звітному, грн; П – сума витрат на придбання основних засобів, здійснення капітального ремонту, реконструкцію та інше поліпшення основних засобів упродовж періоду, що передував звітному, грн; Вп – сума виведених з експлуатації основних засобів упродовж періоду, що передував звітному, грн; Ап – сума амортизаційних відрахувань за період, що передував звітному, грн.

Сума амортизаційних відрахувань звітного періоду визначають за формулою:

Фінанси підприємств   Ярошевич Н. Б.   3.2. Знос і амортизація основних засобів

Рис. 3.2. Розподіл об’єктів основних фондів за групами а мо р т и за ції

Де А – сума амортизаційних відрахувань звітного періоду, грн; Бзп – балансова вартість відповідної групи основних засобів на початок звітного періоду, грн; Нл – норма амортизаційних відрахувань групи основних засобів, %.

У податковому обліку (при застосуванні податкового методу нарахування зносу) поняття “ліквідаційна вартість” не існує. Нарахування амортизації на основні засоби групи 1 проводять до досягнення кожним об’єктом балансової вартості 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн = 100 o 17 грн); тоді таку вартість вважають ліквідаційною і відносять на витрати виробництва в тому періоді, в якому вона досягнута і в якому відбувається списання (продаж, ліквідація, демонтаж) об’єкта.

Нарахування амортизації на основні засоби групи 2,3,4 виконується до досягнення групою нульового значення балансової вартості. Навіть коли об’єкт основних засобів груп 2,3,4 списано, залишкова вартість залишається на балансі та продовжує амортизувати.

У разі виведення з експлуатації окремих фондів груп 2, 3, 4 з будь-яких причин (крім їхнього продажу) балансова вартість таких груп не змінюється [30, ст. 8, п. 8.4.6].

Віднесення сум амортизації на витрати виробництва відбувається щоквартально в розмірі 74 річної норми амортизаційних відрахувань. У Законі України “Про податок на прибуток” визначено норми амортизації (табл. 3.3).

Витрати на поліпшення об’єктів, які придбані до 1 січня 2004 р., повинні амортизуватися за старими нормами; витрати на поліпшення об’єктів, які придбані після 1 січня 2004 р. повинні амортизуватися за новими нормами.

Таблиця 3.3. Норми амортизації за Законом України “Про податок на прибуток”

Норми амортизації при застосуванні податкового методу амортизації для основних фондів, витрати на придбання, виготовлення і поліпшення яких підприємством понесено

До 2004 р.

Після 01.01.2004 р.

Група основних фондів

Річна норма амортизації

Квартальна норма амортизації (річна норма амортизації/4)

Група основних фондів

Річна норма амортизації

Квартальна норма амортизації (річна норма амортизації/4)

Група 1

5 %

1,25 %

Група 1

8 %

2 %

Група 2

25 %

6,25 %

Група 2

40 %

10 %

Група 3

15 %

3,75 %

Група 3

24 %

6 %

Група 4

60 %

15 %

Група 4

60 %

15 %

Приклад:

Первісна вартість автомобіля – 100 000 грн. Автомобіль придбаний після 01.01.2004 р.; належить до групи 2, тому норма його амортизації 40 %.

Тоді:

Рік

Первісна

Вартість, грн

Річна сума

Амортизації, грн

Накопичений

Знос, грн

Залишкова

Вартість, грн

1

2

3

4

5

1

100 000

40 000,00

40 000

60 000

2

100 000

24 000,00

64 000

36 000

3

100 000

14 400,00

78 400

21 600

4

100 000

8 640,00

87 040

12 960

5

100 000

5 184,00

92 224

7 776

Б

100 000

3 110,40

95 334

1 666

7

100 000

1 866,24

97 201

2 799

8

100 000

1 119,74

98 320

1 680

9

100 000

671,84

98 992

1 008

10

100 000

403,10

99 395

605

11

100 000

241,86

99 637

363

12

100 000

145,11

99 782

218

13

100 000

87,07

99 869

131

14

100 000

52,24

99 922

78

15

100 000

31,34

99 953

47

16

100 000

18,80

99 972

28

17

100 000

11,28

99 983

17

18

100 000

6,77

99 990

10

19

100 000

4,06

99 994

6

20

100 000

2,43

99 996

4

21

100 000

1,46

99 998

2

22

100 000

0,87

99 999

1

23

100 000

0,52

99 999

1

24

100 000

0,31

100 000

0

Якщо на підприємстві немає інших основних фондів групи 2, крім цього автомобіля, то балансова вартість групи 2 досягне нульового значення на 24-му році експлуатації; а значення, близького до 1700 грн (1680 грн), досягне на 8-му році експлуатації. 1700 грн – сума, при якій основні фонди групи 1 дозволено списати з балансу.

Метод прямолінійного (рівномірного) списання зносу (прямолінійний метод), як правило, застосовують до тих основних засобів, форма надходжень економічних вигод від використання яких рівномірно розподіляється в часі (Приклад: будинки, споруди). Річну суму амортизації визначають діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період використання об’єкта основних засобів:

Л-5сі. (з. з)

Де Пв – початкова вартість основних засобів, грн; Дв – ліквідаційна вартість основних засобів, грн; Т – термін корисного використання об’єкта основних засобів, років.

Приклад:

Первісна вартість будівлі – 100 000 грн.

Очікуваний строк служби – 8 років.

Ліквідаційна вартість – 5000 грн.

Сума амортизації кожного року складе:

П-Лл (100 000-5000) “

А= ” -1 = 11 875 грн.

Т 8

Норма амортизації за рік складе:

11 875/(100 000-5000) ■ 100 % = 12,5 %

Тоді:

Рік

Первісна

Вартість

Річна сума

Амортизації

Накопичений

Знос

Залишкова

Вартість

1

100 000

11 875

11 875

88 125

2

100 000

11 875

23 750

76 250

3

100 000

11 875

35 625

64 375

4

100 000

11 875

47 500

52 500

5

100 000

11 875

59 375

40 625

6

100 000

11 875

71 250

28 750

7

100 000

11 875

83 125

16 875

8

100 000

11 875

95 000

5 000

Виробничий метод застосовують до основних засобів, використання яких розраховують на оцінений спочатку обсяг виробництва. Річну суму амортизаційних відрахувань визначають за формулою:

^ = 9ф”кТЯ° Л” > (3.4)

Де Ффпкт – фактичний обсяг виробництва продукції у звітному періоді, шт.; (2^ – загальний розрахунковий обсяг виробництва продукції за весь період, шт.; Пк – початкова вартість основних засобів, грн; Лв – ліквідаційна вартість основних засобів, грн.

Місячну суму амортизації визначають як добуток фактичного місячного обсягу продукції та виробничої норми амортизації. Виробничу норму амортизації обчислюють діленням вартості, що амортизується, на загальний обсяг продукції, який підприємство очікує виробити за допомогою цього активу. Виробничу ставку амортизації розраховують на початку корисної експлуатації об’єкта основних засобів і в подальшому не змінюють, якщо не змінюють очікуваний обсяг виробництва. Виробничий метод застосовують до основних засобів, використання яких розраховують на оцінений спочатку обсяг виробництва. Цей метод амортизації, досить простий у розрахунках, точний, однак має і недоліки: розрахунок амортизації цим методом простий тільки тоді, коли об’єкт основних засобів, за яким здійснюється розрахунок, призначений для виробництва одного виду продукції (робіт, послуг). Якщо об’єкт універсальний і може виробити кілька видів продукції, що принципово відрізняють за затратами часу на їхнє виробництво, то виникає проблема, в яких вимірниках оцінювати очікуваний обсяг виробництва.

Приклад:

Первісна вартість верстата – 100 000 грн. Очікуваний строк служби – 8 років. Ліквідаційна вартість у вигляді матеріалів – 5000 грн. Плановий випуск продукції – 50 000 шт., причому:

У 1-му році експлуатації – 6250 шт.; у 2-му році експлуатації – 6300 шт.; у 3-му році експлуатації – 6400 шт.; у 4-му році експлуатації – 6100 шт.; у 5-му році експлуатації – 6150 шт.; у 6-му році експлуатації – 6200 шт.; у 7-му році експлуатації – 6350 шт.; у 8-му році експлуатації – 6250 шт.

Амортизаційні витрати на одиницю продукції становитимуть:

К = (100 000 – 5000)/50 000 = 1,9 грн/шт. Тоді:

Рік

Первісна вартість

Випуск продукції

Річна сума амортизації

Накопичений знос

Залишкова вартість

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4 = 3 o К

5

6 = 2-5

1

100 000

6250

11 875

11 875

88 125

2

100 000

6300

11 970

23 845

76 155

3

100 000

6400

12 160

36 005

63 995

4

100 000

6100

11 590

47 595

52 405

5

100 000

6150

11 685

59 280

40 720

6

100 000

6200

11 780

71 060

28 940

7

100 000

6350

12 065

83 125

16 875

8

100 000

6250

11 875

95 000

5 000

Представимо графік списання залишкової вартості.

Метод зменшення залишкової вартості передбачає визначення річної суми амортизації об’єктів основних засобів, використовуючи такі формули:

А = 3,Н” (3.5)

Де Зв – залишкова вартість об’єкта основних засобів, грн; Н – річна норма амортизації об’єкта основних засобів, %;

3, = П,-3, (3.6)

Де Пв – початкова вартість основних засобів, грн; 3 – сума нарахованого зносу у попередніх періодах, грн;

Я.=(1-т5)100%, (3.7)

Де Лв – ліквідаційна вартість основних засобів, грн; Т – термін корисного використання об’єкта основних засобів, років.

Рік

Первісна вартість

Річна сума амортизації

Накопичений знос

Залишкова вартість

1

100 000

31 000

31 000

69 000

2

100 000

21 390

52 390

47 610

3

100 000

14 759,1

67 149,1

32 850,9

4

100 000

10 183,78

77 332,88

22 667912

5

100 000

7 026,8

84 359,69

15 640,31

6

100 000

4 848,49

89 208,18

10 791,82

7

100 000

3 345,46

92 553,65

7 446,35

8

100 000

2 308,37

94 862,02

5 137,98

Представимо графік списання залишкової вартості.

Оскільки при застосуванні цього методу сума амортизації нараховується нерівномірно, також нерівномірно накопичується сума зносу і зменшується залишкова вартість. В останньому році експлуатації об’єкта залишкова вартість наближається до ліквідаційної вартості.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості застосовують до тих засобів, які мають максимальну віддачу на початку строку експлуатації. У цьому разі норму визначають як подвійну норму прямолінійного методу. Для деяких об’єктів, зокрема для комп’ютерів, які зазнають швидкого морального зносу, метод прискореного зменшення залишкової вартості є найбільш прийнятним.

При застосуванні такого методу нарахування амортизації річну суму амортизації визначають як добуток залишкової

Приклад:

Первісна вартість автомобіля – 100 000 грн. Очікуваний строк служби – 8 років. Ліквідаційна вартість – 5000 грн. Норма амортизації в рік становитиме: Тоді:

Яй=(1-тр)100% = (1-8р^^) 100% =

Vя – V100000

= 0,31 100% = 31%.

Вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації і річної норми амортизації, яку обчислюють, виходячи з терміну корисного використання об’єкта, і подвоюють.

Річну суму амортизаційних відрахувань визначають за формулою:

А = 3>Яа, (3.8)

Де З – залишкова вартість об’єкта основних засобів, грн; Нв – річна норма амортизації об’єкта основних засобів,%;

100% , Л

Я. =–2, (3.9)

Де Т – термін корисного використання об’єкта основних засобів, років.

Приклад:

Первісна вартість автомобіля – 100 000 грн. Очікуваний строк служби – 8 років. Ліквідаційна вартість – 5000 грн. Норма амортизації за рік становитиме:

100% л 100%

Н=–2 =–2 = 25%.

Т 8

Тоді:

Рік

Первісна вартість

Річна сума амортизації

Накопичений знос

Залишкова вартість

1

100 000

25 000

25 000

75 000

2

100 000

18 750

43 750

56 250

3

100 000

14 062,5

57 812,5

42 187,5

4

100 000

10 546,88

68 359,38

31 640,63

5

100 000

7 910,16

76 269,53

23 730,47

СО

100 000

5 932,62

82 202,15

17 797,85

7

‘100 000

4 449,46

86 651,61

13 348,39

8

100 000

3 337,09

89 988,7

10 011,29

Оскільки при застосуванні цього методу суму амортизації нараховують нерівномірно, також нерівномірно накопичується сума зносу і зменшується залишкова вартість. В останньому році експлуатації об’єкта залишкова вартість наближається до ліквідаційної вартості.

Кумулятивний метод заснований на використанні кумулятивного коефіцієнта, який змінюється залежно від кількості років, що залишилися до кінця очікуваного терміну експлуатації об’єкта, та передбачає визначення суми амортизаційних відрахувань об’єкта основних засобів, використовуючи формули:

А = (Л.-ЛВ) К, (3.10)

Де Пя – початкова вартість основних засобів, грн; Л – ліквідаційна вартість основних засобів, грн; К – кумулятивний коефіцієнт;

К=Тт’ (311>

Де 2″ – кількість років, що залишилися до кінця корисного використання об’єкта основних засобів; У Т – сума кількості років корисного використання об’єкта основних засобів.

Послідовність списання вартості основних засобів можна зобразити графічно, відклавши по горизонталі кількість років корисного використання об’єкта основних засобів, а по вертикалі – його вартість.

Кожен рік експлуатації позначають своїм порядковим числом. Числа йдуть за зростанням. Перший рік експлуатації позначають числом 1, другий рік експлуатації числом 2 тощо. Щоб визначити суму кількості років експлуатації, досить скласти всі числа, що позначають усі роки корисної експлуатації об’єкта.

Приклад:

Первісна вартість автомобіля – 100 000 грн. Очікуваний строк служби – 8 років. Ліквідаційна вартість – 5000 грн. £Т =1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36.

Тоді:

Табл. 3.4 показує вибір методів нарахування амортизації основних засобів.

Рік

Первісна вартість

Вартість, що амортизується

Кумулятивний коефіцієнт

Річна сума амортизації

Накопичений знос

Залишкова вартість

1

100 000

95 000

8/36 = 0,2222

21 111,11

21 111,11

78 888,88

2

100 000

95 000

7/36 = 0,1944

18 472,22

39 583,33

60 416,66

3

100 000

95 000

6/36 = 0,1666

15 833,33

55 416,66

44 583,33

4

100 000

95 000

5/36 = 0,1388

13 194,44

68 611,11

31 388,88

5

100 000

95 000

4/36 = 0,1111

10 555,55

79 166,66

20 833,33

6

100 000

95 000

3/36 = 0,0833

7 916,66

87 083,33

12 916,66

7

100 000

95 000

2/36 = 0,0555

5 277,77

92 361,11

7 638,88

8

100 000

95 000

1/36 = 0.0277

2 638,88

95 000,00

5 000,00

Таблиця 3.4. Орієнтовна таблиця вибору методів нарахування амортизації основних засобів

№ рядка

Вид основних засобів

Передбачений строк корисного використання, років

Передбачена ліквідаційна вартість (у % до первісної вартості)

Рекомендований метод нарахування амортизації та норма амортизації, %

Можливий метод нарахування амортизації та норма амортизації

1

2

3

4

5

6

1

Земля

Не обмежено

100

Амортизації не підлягає

Амортизації не підлягає

2

Будівлі виробничі та невиробничі

40-100

2-4

Прямолінійний, 1-3

Прискореного зменшення залишкової вартості, 2-6

Продовження табл. 3.4

1

2

3

4

5

6

3

Будівлі збірно-розбірні

10-20

2-4

Прямолінійний, 5-10

Прискореного зменшення залишкової вартості, 10-20

4

Свердловини

12-15

5-10

Прямолінійний, 6-8

Кумулятивний

5

Морські причальні споруди

50-70

1-2

Прямолінійний, 1-2

Кумулятивний

6

Артезіанські свердловини

8-15

1-2

Прямолінійний, 7-12

Прискореного зменшення залишкової вартості, 14-24

7

Пристрої електропередачі та зв’язку

20-40

3-5

Прямолінійний, 2-5

Кумулятивний

8

Теплотехнічне обладнання

10-20

3-5

Прямолінійний, 5-10

Прискореного зменшення залишкової вартості, 10-20

9

Електрод в и гуни

10 15

1-3

Прямолінійний, 5-7

Прискореного зменшення залишкової вартості, 10-14

10

Двигуни внутрішнього згоряння

9-12

1-3

Прямолінійний, 5-7

Прискореного зменшення залишкової вартості, 16-24

11

Металорізальне обладнання

10 15

1-3

Прямолінійний, 7-10

Прискореного зменшення залишкової вартості, 14-20

1

2

3

4

5

6

12

Підйомно-транспортне обладнання

6-10

2-4

Прямолінійний, 10-20

Прискореного зменшення залишкової вартості, 20-40

18

Машини та обладнання кольорової металургії

4-10

2-4

Прямолінійний, 12-25

Прискореного зменшення залишкової вартості, 24-50

14

Машини та обладнання хімічної промисловості

6-10

3-5

Пря мол і н і й н и й, 10-15

Прискореного зменшення залишкової вартості, 20-30

15

Машини та обладнання нафтопереробної промисловості

6-8

3-5

Прямолінійний, 12-16

Прискореного зменшення залишкової вартості, 24-32

16

Машини та обладнання деревообробної промисловості

6-8

3-6

Пря молінійний, 12-16

Прискореного зменшення залишкової вартості, 24-32

17

Машини та обладнання залізничного транспорту

6-8

3-5

Прямолінійний, 12-16

Прискореного зменшення залишкової вартості, 24-32

18 ‘

Обладнання риб-вої промисловості

6-10

3-5

Прямолінійний, 10-15

Прискореного зменшення залишкової вартості, 20-30

Продовження табл. 3.4

1

2

3

4

5

6

19

Обладнання м’ясної та молочної промисловості

5-7

2-4

Прямолінійний, 14-20

Прискореного зменшення залишкової вартості 28-40

20

Обладнання зв’язку

6-12

1-5

Прямолінійний, 8-20

Прискореного зменшення залишкової вартості, 16-40

21

Сільськогосподарські машини та обладнання

6-8

2-4

Прямолінійний, 12-20

Прискореного зменшення залишкової вартості, 24-40

22

Вимірювальні та регулюючі прилади

4-10

6-8

Прямолінійний, 12-25

Прискореного зменшення

23

Обчислювальна техніка

4-8

10-12

Прискореного зменшення залишкової вартості, 28-50

Прямолінійний, 14-25

24

Залізничний транспорт

10-15

2-4

Прямолінійний, 5-10

Прискореного зменшення залишкової вартості, 10-20

25

Морський транспорт

12-16

5-7

Прямолінійний, 6-8

Прискореного зменшення залишкової вартості, 12-16

26

Легкові автомобілі

5-7

2-4

Прискореного зменшення залишкової вартості, 30-40

Прямолінійний, 15-20 або виробничий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 3.2. Знос і амортизація основних засобів