Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – Тема 11. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

11.1. Форми та види кредитів

11.2. Методи банківського кредитування та процес кредитування

11.3. Кредитні обмеження

11.4. Нарахування відсотків за користування кредитом

11.5. Сутність і види лізингу

11.1. Форми та види кредитів

Кредит – це суспільні відносини, що виникають між економічними суб’єктами у зв’язку з передаванням один одному у тимчасове користування вільних коштів (вартості) на засадах повернення, платності та строковості.

Об’єктом кредитних відносин є кошти та матеріальні цінності, які надають резиденти або нерезиденти у користування юридичним або фізичним особам на визначений строк під відсоток.

Залежно від форми руху вартості виділяють дві форми кредиту:

1) товарну;

2) грошову.

Варто розрізняти поняття “кредит” і “позика” – остання є лише різновидом кредиту.

Підприємство може одержати кредит від іншого підприємства у грошовій формі на засадах платності, строковості та повернення у вигляді як безпосередньо позики (у національній чи іноземній валютах), тимчасової фінансової допомоги чи облігаційної позики, а також у товарній формі у вигляді

Таблиця 11.1. Класифікації видів кредиту

Класифікаційна

Ознака

Види кредиту

1

2

Згідно з Законом

України “Про

Оподаткування

Прибутку

Підприємств”

– фінансовий кредит;

– товарний кредит;

– інвестиційний податковий кредит;

– кредит під цінні папери, що засвідчують

Відносини позики

За організацією

Кредитних відносин

– міжгосподарський кредит:

– комерційний кредит;

– дебіторсько-кредиторська заборгованість;

– тимчасова фінансова допомога;

– лізинг;

– консигнація;

– облігаційні позики підприємств,

Розміщені серед юридичних осіб;

– банківський кредит:

– позика;

– лізингові операції банку;

– факторингові операції;

– операції з викупу векселів;

3 погляду

Необхідності

Державного

Регулювання кредиту –

Класифікації вид

За джерелом позикових коштів

– державний кредит

– кредити у промисловість;

– кредити у сільське господарство;

– кредити у торгівлю;

– кредити у будівництво;

– кредити в інші галузі

В кредиту з позиції одержувача кредиту

– прямий;

– опосередкований

Продовження табл. 11.1

1

2

За критерієм податкових наслідків кредитних відносин для суб’єкта підприємництва – одержувача кредиту [12]

– кредити, що ведуть до збільшення валових витрат:

– фінансовий кредит (від банківських і парабанківських установ);

– грошова позика підприємства підприємству;

– облігаційна позика;

– лізинг;

– поворотна фінансова допомога від осіб – платників податку на прибуток;

– кредити, що ведуть до збільшення валових доходів: поворотна фінансова допомога від осіб неплатників податку на прибуток;

– кредити, що ведуть до збільшення балансової вартості необоротних активів:

– комерційний (товарний) кредит;

– банківський кредит на придбання необоротних активів;

– кредити, що ведуть до зменшення чистого прибутку: дебіторсько – кредиторська заборгованість

Класифікації видів кредиту з позиції суб’єкта, одо надав кредит

За цільовим спрямуванням

– виробничі;

– споживчі

За строками користування

– строкові (на визначений строк);

– до запитання (на невизначений строк);

– прострочені (строк погашення настав);

– відстрочені (строк погашення перенесений)

За способом забезпечення

– забезпечені (ломбардні);

– незабезпечені заставою (бланкові)

За методом надання

– у разовому порядку (рішення щодо надання кредиту приймають окремо щодо кожного кредиту на підставі заяви);

– відповідно до кредитної лінії;

– гарантовані кредити (банк бере на себе зобов’язання при потребі надати клієнту кредит)

За характером і способом сплати відсотків

– з фіксованою ставкою;

– з плаваючою ставкою;

– сплатою відсотків у момент отримання кредиту (дисконтний кредит)

Комерційного кредиту (товарного кредиту), дебіторсько-кредиторської заборгованості (виникає на основі господарських договорів купівлі-продажу) чи лізингу.

Щодо видів кредиту, то в економічній літературі немає єдиної класифікації (табл. 11.1):

Закінчення табл. 11.1

1

2

Залежно від кількості кредиторів

– кредити, надані одним банком;

– консорціумний кредит (надає група банків, коли один банк бере на себе функції менеджера);

– паралельний кредит (передбачає участь декількох банків незалежно один від одного)

Розглянемо детальніше податкову класифікацію кредиту, класифікацію за критерієм організації кредитних відносин та класифікацію за критерієм податкових наслідків кредитних відносин для суб’єкта підприємництва.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – Тема 11. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ