Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 11.3. Кредитні обмеження

Банки можуть надавати кредити лише в межах наявних у них ресурсів; про кожен випадок надання позичальнику кредиту в розмірі, що перевищує 10 % власного капіталу комерційного банку, банк повідомляє НБУ.

Бланкові кредити (незабезпечені кредити) банки можуть надавати лише клієнтам із стійким фінансовим положенням та інсайдерам банку.

До форм забезпечення кредитів відносять:

– заставу майна (майнових прав), що належить позичальнику (іншим особам), на яке, згідно з чинним законодавством, може бути звернуто стягнення;

– поручительство;

– гарантії;

– страхування;

– зобов’язання в інших формах, прийнятих у банківській практиці.

Банки не можуть надавати кредити:

1) на покриття збитків від господарської діяльності;

2) на формування і збільшення статутного фонду;

3) на внесення позичальником коштів до бюджету і позабюджетних фондів;

4) підприємствам, щодо яких порушено справу про банкрутство;

5) підприємствам, у контрактах яких не передбачено страхування від можливих втрат;

6) підприємствам, що мають прострочену заборгованість за раніше отриманими позиками.

11.4. Нарахування відсотків за користування кредитом

Банки здійснюють нарахування відсотків за користування позиками на основі Правил бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків [67].

Існують різні способи нарахування відсотків. Якщо база нарахування (сума) не змінюється, то такі відсотки називають простими. Якщо база нарахування є величиною, що змінюється, то такі відсотки називаються складними.

Основна формула для нарощування суми за простими відсотками:

5=Р(1 + л-0. (11-1)

Де 5 – сума повернення боргу (нарощена сума); Р – сума кредиту чи депозиту; п – термін користування грошима (роки); і – відсоткова ставка.

Дохід кредитора розраховують так:

І = 8-Р, (11.2)

І**8-Р*Р(1+п-і).-Р = Р+Р-п-і-Р=Р-п-19 (11.3)

/ = і> п і. (11.4)

Приклад:

Банк надав підприємству кредит на 10 млн грн під 20 % річних строком на три роки. Знайти суму, яку підприємству необхідно повернути по закінченню терміну кредиту та дохід банку.

Й = 10 млн грн(1+30,2)= 16 млн грн. / = 16 млн грн -10 млн грн = 6 млн грн, або

/ = 10 млн грн o 3o 0,2 = 6 млн грн.

Якщо кредит є короткостроковим (на строк менше ніж 1 рік), формула для нарощування суми за простими відсотками має вигляд:

5 = і”(і+-^і), (П.5) де в – сума повернення боргу (нарощена сума); Р – сума кредиту чи депозиту; £ – кількість днів позики чи тривалості позики в днях; К – кількість днів у році (часова база); і – відсоткова ставка.

У практиці різних країн застосовують різні підходи до встановлення часової бази. Якщо К = 360, такі відсотки називають звичайними; якщо К = 365 днів – такі відсотки називають точними.

Параметр £ також можна обчислити:

1) точним методом – визначають фактичну кількість днів між двома датами – видачі позики і повернення боргу;

2) приблизним методом – визначають кількістю місяців по ЗО днів кожен і кількістю днів позики.

При застосуванні обох методів день видачі позики та її повернення вважають одним днем.

Таким чином, є три варіанти розрахунку відсотків за позикою до 1 року:

1) точні відсотки з точною кількістю днів позики (англійський метод);

2) звичайні відсотки з точною кількістю днів позики (французький метод);

3) звичайні відсотки з приблизною кількістю днів позики (німецький метод).

Приклад:

Підприємство взяло у банку короткострокову позику на 100 000 грн під 40 % річних на період з 20 січня до 5 березня (рік не високосний).

Точна кількість днів позики (за календарем) = 12 + 28 + 5 –1= 44 дні.

Приблизна кількість днів позики дорівнює = 11 днів (якщо приймати, що всі місяці мають ЗО днів, то до кінця січня залишилося 11 днів) + 30 + 5-1 = 45 днів.

Обчислимо можливі варіанти повернення боргу:

1) точні відсотки з точною кількістю днів позики (англійський метод):

5 = 100 000(і+^0,4І = 1048219,1 грн;

2) звичайні відсотки з точною кількістю днів позики (французький метод):

5 = 100 ООо( + ^0,4І = 104 888,89 грн;

3) звичайні відсотки з приблизною кількістю днів позики (німецький метод):

5 = 100 000|1+- 0,4І = 105000грн.

V 360 ;

Розрахунок на основі складних відсотків застосовують у разі, якщо нараховані відсотки на базову суму приєднують до базової суми (відповідно, база для розрахунку нарощеної суми змінюється) і нараховують “відсоток на відсоток”. Застосування складних відсотків практикують для середньострокових та довгострокових кредитів. Механізм нарощення грошей на основі складних відсотків називають капіталізацією відсотка.

Основна формула для нарощування суми за складними відсотками:

5 = Р(1+і) (И. в)

Де 5 – сума повернення боргу (нарощена сума); Р – сума кредиту чи депозиту; п – термін користування грошима (роки); і – відсоткова ставка.

Приклад:

Вкладник поклав на банківський депозит 2000 грн під 20 % річних на 5 років. Нараховуються складні відсотки. Яку суму коштів вкладник зніме з рахунку по закінченню терміну депозиту? Яким буде дохід вкладника?

5 = Р(1 + і)” = 2000 (1 + 0,2)6 = 4976,64 грн. Дохід вкладника: 4976,64 – 2000 = 2976,64 грн.

Часто в умовах інфляції у договорі банки передбачають змінні в часі ставки складних відсотків. Тоді основна формула для нарощування суми за складними відсотками має вигляд:

5 = Р(1 + І1Г(1+^Г,…(1 + ^)Л*, (11.7) де S – сума повернення боргу (нарощена сума); Р – сума кредиту чи депозиту; /і,… пк – періоди; іг. ік – відсоткові ставки.

Приклад:

Банк надає позику на 5 млн грн під складних 40 % річних. На другий рік банк збільшує відсоткову ставку до 42 %, і кожного наступного року ставка становить 43 %. Термін позики – 5 років.

Яку суму повинен повернути кредитор через 5 років?

S = 5 млн грн (і,4 1,42 o 1,438)= 29,066548 млн грн.

Якщо період кредитування менше 1 року, то кредитору (банку) є більш вигідними прості відсотки; якщо період кредитування становить 1 рік, застосування простих і складних відсотків приводить до однакових результатів; якщо період кредитування є понад 1 рік, то кредитору є більш вигідним застосування складних відсотків, оскільки це приводить до більш інтенсивного зростання суми боргу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 11.3. Кредитні обмеження