Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Кадастровий механізм

Це первинний еколого-господарський механізм обліку природної біоти, біотичного регулювання, визначення господарської ємності біосфери.

Облікові функції екологічного управління реалізуються через державні природні кадастри: земельний, водний, лісний, надровий. Ці кадастри вводяться для обліку кількісних характеристик природного потенціалу. У табл. І. З наведено види кадастрів природних ресурсів.

Зазначимо, що базовим державним кадастром є земельний. У поняття землі як об’єкта земельного кадастру входить увесь природний комплекс, у тому числі фунт, рельєф, поверхневі й підземні води, літогенна основа, рослинний і тваринний світ. Це зумовлює необхідність розробки науково обгрунтованих рекомендацій щодо внесення до складу кадастру блоку даних, які характеризують стан і зміни природних територіальних комплексів (ландшафтів) під впливом антропогенних чинників, а також достовірну господарську екологічну інформацію, зокрема про стан біотичного механізму регулювання. Виділення природних територіальних комплексів повинно мати еколого-господарську оцінку, містити визначення видів і ступенів антропогенних навантажень, здатності природних комплексів (біоти) витримувати ці навантаження (несуча ємність).

Таблиця 1.3

Система кадастрів природних ресурсів

Природне
Середовище
Природні
Ресурси
Основне призначенняКадастри природних

Ресурсів

ЛітосфераЗемельніГосподарське: головний засіб виробництва в сільському господарстві, базис розміщення виробничих сил.
Екологічне: виявлення проблем і забезпечення необхідної екологічної рівноваги в природі
Земельний
НадраГосподарське: мінеральні та паливно-енергетичні ресурси. Екологічне: виявлення проблем і забезпечення необхідної екологічної рівноваги в природіКорисних копалин
БіосфераПриродна
Рослинність
І тваринний
Світ
Господарське: лісове господарство,
Деревообробна і хімічна промисловості, харчова сировина, мисливсько промислове господарство.
Екологічне: виявлення проблем і забезпечення необхідної екологічної
Рівноваги, безпеки для здоров’я людини
Лісовий, спеціалізовані види мисливсько-промислового,
Рекреаційного та іншого призначення
ГідросфераВодніГосподарське: виробниче,

Сільськогосподарське і комунальне

водоспоживання.

Екологічне: виявлення проблем і забезпечення необхідної екологічної

рівноваги, безпеки для здоров’я людини

Водний
АтмосфераКліматичніЕкологічне: забезпечення агрокліматичними даними, даними про кліматичні умови існування суспільства, життя людини, умови роботиСпеціальні види

Кліматичних

Кадастрів

Моніторинговий механізм. Це механізм спостережень за станом навколишнього природного середовища, що функціонує на підставі закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”.

За результатами систематичних спостережень відбувається збирання, обробка, передавання, збереження та аналіз відповідної інформації, прогнозування змін стану навколишнього середовища та розробка науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень. Одним із головних завдань моніторингу є спостереження за біотичною компонентою навколишнього природного середовища і джерелами антропогенного впливу. Практично йдеться про спостереження за біотичним механізмом регулювання навколишнього природного середовища (моніторинг заповідних зон, лісів, землі тощо).

Механізм державного моніторингу функціонує на трьох рівнях:

Локальному – на територіях окремих об’єктів (підприємств, міст, ділянок, ландшафтів, басейнів річок тощо);

Регіональному – у межах адміністративно-територіальних одиниць, на територіях економічних і природних регіонів;

Національному – на території країни в цілому.

Залежно від призначення здійснюється загальний (стандартний), оперативний (кризовий) та фоновий (науковий) моніторинг навколишнього природного середовища. Для підтримки функціонування біотичного механізму регулювання навколишнього природного середовища особливе значення має фоновий моніторинг. Це спеціальні високоточні спостереження за всіма компонентами навколишнього природного середовища, а також за характером, складом, кругообігом та міграцією забруднювальних речовин, за
Реакцією біоти на забруднення на рівні окремих популяцій, екосистем і біосфери в цілому.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Кадастровий механізм