Екологічне управління – Шевчук В. Я. – 3.3.Органи загального державного управління

Органи загального державного управління – це уповноважені законодавчими актами органи державної виконавчої влади, які крім функцій загальнодержавного управління виконують функції щодо формування й забезпечення реалізації державної екологічної політики, визначення правових основ регулювання екологічних правовідносин, здійснення контролю за додержанням екологічного законодавства.
До цих органів належать:

– Президент України;

– Верховна Рада України;

– Рада національної безпеки та оборони України;

– Кабінет Міністрів України;

– Представництво Президента в АР Крим;

– Рада Міністрів АР Крим;

– Верховна Рада АР Крим;

– обласні державні адміністрації;

– Київська міська державна адміністрація;

– Севастопольська міська державна адміністрація;

– районні державні адміністрації;

– районні в АР Крим державні адміністрації;

– районні в м. Києві державні адміністрації;

– районні в м. Севастополі державні адміністрації.

Президент України:

Є гарантом національної, у тому числі екологічної, безпеки;

Приймає в разі необхідності рішення про введення в Україні або окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації з подальшим затвердженням цих рішень Верховною Радою України.

Верховна Рада України:

Визначає засади внутрішньої й зовнішньої екологічної політики;

Розробляє і приймає нормативно-правові акти, призначені для охорони навколишнього природного середовища і здоров’я населення, а також для регулювання екологічних правовідносин;

Визначає засади використання природних ресурсів виняткової (морської) економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв’язку;

Визначає територіальний устрій України, основи організації, діяльності та повноважень суб’єктів управління ДСЕУ;

Затверджує нормативно-правові акти міжнародного екологічного права (конвенції, договори, угоди, резолюції міжнародних організацій), загальнодержавні екологічні програми;

Затверджує укази Президента України про оголошення окремих місцевостей України зонами надзвичайної екологічної ситуації та визначає їхній правовий режим.

Рада національної безпеки та оборони України:

Вносить пропозиції Президенту України щодо реалізації засад внутрішньої й зовнішньої політики у сфері екологічної безпеки як складової національної безпеки;

Визначає стратегічні національні інтереси України у сфері екологічної безпеки;

Координує та здійснює контроль за діяльністю у сфері екологічної безпеки;

Координує та здійснює контроль за діяльністю в разі виникнення кризових екологічних ситуацій.

Кабінет Міністрів України:

Здійснює реалізацію внутрішньої й зовнішньої екологічної політики, визначеної Верховною Радою України;

Забезпечує виконання законів України, актів Президента України в галузі охорони навколишнього природного середовища і здоров’я населення, використання природних ресурсів та екологічної безпеки;

Здійснює управління органами загального і спеціального державного управління, місцевого самоврядування та регулювання діяльності недержавних органів управління ДСЕУ;

Координує діяльність міністерств, державних комітетів та інших установ у сфері екологічної політики;

Розробляє і здійснює загальнодержавні екологічні програми, забезпечує виконання нормативно-правових актів міжнародного екологічного права;

Реалізує державні, регіональні, місцеві та об’єктові програми зниження рівня техногенно-екологічних ризиків для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

Встановлює порядок розробки та затвердження екологічних нормативів, лімітів використання природних ресурсів, викидів і скидів забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище;

Встановлює порядок визначення плати та її розмірів за використання природних ресурсів, забруднення навколишнього природного середовища, розміщення відходів;

Організовує в державі екологічне виховання та навчання населення; приймає рішення про призупинення (тимчасове) або припинення діяльності об’єктів ДСЕУ в разі порушення ними екологічного законодавства.

Представництво Президента в АР Крим:

Забезпечує виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України Верховною Радою АР Крим і Радою Міністрів АР Крим* районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим у галузі охорони навколишнього природного середовища і здоров’я населення, використання природних ресурсів та екологічної безпеки;

Аналізує практику діяльності органів загального державного екологічного управління, органів місцевого самоврядування, органів громадського управління в екологічній сфері та інформує Президента України з відповідних питань.

Рада Міністрів АР Крим:

Здійснює реалізацію внутрішньої й зовнішньої екологічної політики, визначеної Верховною Радою України та Верховною Радою АР Крим;

Забезпечує виконання законів України, актів Президента України, нормативно-правових актів Верховної Ради АР Крим у галузі охорони навколишнього природного середовища і здоров’я населення, використання природних ресурсів та екологічної безпеки;

Реалізує загальнодержавні і регіональні екологічні програми;

Координує діяльність у боротьбі з катастрофами, стихійними лихами, епідеміями та епізоотіями щодо ліквідації їхніх наслідків.

Верховна Рада АР Крим:

Здійснює нормативне регулювання з питань сільського господарства і лісів, меліорації і кар’єрів, рибальства, санітарної й лікарняної служб;

Затверджує програми АР Крим стосовно раціонального природокористування, охорони довкілля згідно з відповідними загальнодержавними програмами і здійснює контроль за їх виконанням;

Вирішує питання щодо визнання статусу місцевостей як курортів, встановлює зони їх санітарної охорони, порядок організації і розвитку курортно-рекреаційної сфери та туризму;

Ініціює введення надзвичайного стану і встановлює зони надзвичайної екологічної ситуації в АР Крим чи в окремих її місцевостях;

Вирішує в межах повноважень, наданих АР Крим Конституцією і законами України, питання, що стосуються земельних відносин, використання природних ресурсів, розмірів плати за використання природних ресурсів та за користування ними;

Приймає, відповідно до законодавства України, рішення про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду АР Крим та інших територій, що підлягають особливій охороні, про оголошення природних та інших об’єктів, що мають історичну, культурну, еко-
Логічну цінність. Обласні, Київська, Севастопольська, районні, а також районні в містах Києві, Севастополі, в АР Крим державні адміністрації виконують своїекологічні функції відповідно до закону України “Про місцеві державніадміністрації” на відповідних рівнях управління.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – 3.3.Органи загального державного управління