Екологічне управління – Шевчук В. Я. – 4.4 Передумови і вигоди від впровадження системи корпоративного екологічного управління

Система корпоративного екологічного управління може створюватися на базі існуючих служб екологічної безпеки чи управлінь ресурсовикористанням у корпорації як складова частина загальної системи корпоративного управління відповідно до основних передумов, що визначені міжнародним стандартом ISO 14001 (ДСТУ ISO 14001-97):

– визначення управління якістю навколишнього середовища як вищого пріоритету корпорації;

– встановлення і підтримка зв’язків із внутрішніми й зовнішніми зацікавленими сторонами;

– ідентифікація вимог із боку чинної нормативно-правової бази до екологічних аспектів діяльності корпорації;

– реалізація згоди між управлінським персоналом (радою директорів) і працівниками корпорації, її підприємств щодо екологічних проблем із розумінням екологічної та іншої відповідальності;

– включення процедур планування та обліку екологічних аспектів у весь життєвий цикл продукції чи послуг;

– оцінка параметрів виробничих процесів, необхідних для досягнення вимог рівня характеристик екологічності;

– виділення відповідних і достатніх ресурсів (матеріальних, фінансових, людських) для створення системи екологічного управління;

– оцінка характеристик екологічності, їхньої відповідності екологічній політиці корпорації, її цілям і завданням;

– оцінка процесів корпоративного управління для ідентифікації можливостей посилення його екологічних аспектів та екологізації функцій загального корпоративного управління;

– підтримка діяльності субпідрядників щодо створення й розвитку їхніх власних систем екологічного управління.

Внутрішня корпоративна ідентичність щодо екологічної політики забезпечується використанням стандартів серії ISO 14000 як на рівні корпорації, так і на рівні підприємств (малих і середніх), що входять до її складу. Корпорація, система управління якої містить підсистему корпоративного екологічного управління, має можливості впроваджувати принципи збалансованого розвитку, тобто збалансованості економічних, екологічних і
Соціальних інтересів. Вона також може досягти значних переваг у конкурентній боротьбі й одержати економічні вигоди. Ці вигоди мають бути ідентифіковані для наочного показу зацікавленим сторонам, особливо акціонерам, важливості впровадження ефективної системи екологічного управління.

Потенційні вигоди, які можуть бути отримані від впровадження корпоративної системи екологічного управління, такі:

– підтримка довірчих відносин із населенням, громадськістю;

– відповідність критеріям інвесторів і страхувальників (інвестиційна привабливість);

– підтримка позитивного іміджу і високої ринкової вартості акцій;

– відповідність нормативним вимогам з боку замовника;

– поліпшення контролю витрат;

– зниження рівня аварійності, що спричинює екологічну шкоду;

– підвищення рівня екологічної та техногенної безпеки;

– економія витрат матеріалів, енергії;

– спрощення процесу одержання різного роду ліцензій і повноважень;

– поліпшення відносин із контрольними органами виконавчої влади.

4.5 .Призначення і основні принципи створення системи корпоративного екологічного управління

Система корпоративного екологічного управління (КЕУ) повинна мати свою організаційну структуру, призначену для реалізації корпоративної екологічної політики із застосуванням методології системного підходу відповідно до міжнародних та державних стандартів серії ISO 14000 (ДСТУ ISO 14000).

Дотримання цих стандартів дає можливість створення ефективної й ідентифікованої системи екологічного управління. Створення системи КЕУ має грунтуватися на таких основних принципах:

Прийняття корпоративної екологічної політики на підставі попереднього аналізу поточного стану діяльності стосовно охорони навколишнього середовища, використання ресурсів і екологічної безпеки, необхідності безумовного виконання природоохоронних законодавчих і нормативних вимог, вимог державної екологічної політики, політики збалансованого розвитку, міжнародних екологічних зобов’язань, а також прийняття заходів щодо запобігання аваріям і катастрофам;

Планування заходів і діяльності, у тому числі чітке визначення першочергових і довгострокових цілей та завдань, щодо екологічного оздоровлення або екологічної модернізації виробництва, формування екологічних програм і планів дій із визначенням конкретного змісту робіт, відповідальних виконавців, термінів, ресурсів, зокрема в аварійних ситуаціях;

Розробка і створення організаційної структури системи КЕУ з наданням необхідних для цього ресурсів, підготовка і прийняття Корпоративного керівництва з екологічного управління як внутрішнього регламентуючого документа, створення системи безперервної екологічної
Підготовки й навчання персоналу, забезпечення комунікацій та ін.;

Створення корпоративної програми екологічного аудиту як системо-утворювальної складової корпоративного екологічного контролю, вимірів та оцінок, включаючи моніторинг виробничих процесів, навколишнього середовища, системи екологічного управління підприємств, визначення екологічних характеристик і проведення коригувальних дій;

Періодичний аналіз стану ефективності системи КЕУ радою директорів і реалізація заходів щодо вдосконалення цієї системи.

На першому етапі створення системи КЕУ слід провести комплексний аналіз пріоритетних напрямів діяльності корпорації, наприклад виконання вимог законодавчих нормативно-правових актів у галузі охорони навколишнього середовища й раціонального використання природних ресурсів, забезпечення еколого-техногенної безпеки.

Впровадження системи КЕУ передбачає здійснення стандартних системних положень. Розглянемо їх.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – 4.4 Передумови і вигоди від впровадження системи корпоративного екологічного управління