Екологічне управління – Шевчук В. Я. – 8.3 Екологічне законодавство як системоутворювальна база даних

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” визначає створення і забезпечення роботи національної екологічної інфор­маційної системи як одну з головних функцій органів управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Згідно із законом ця функція належить до компетенції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів (Міністер­ство екології та природних ресурсів України і його органів на місцях.

Відповідно до Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України загальна система інформаційного забезпечення містить екологічні, географічні та інші інформаційні підсистеми. За роки станов­лення екологічного і природоохоронного законодавства ця структура набу­ла свого правового визначення.

В Україні найбільшого розвитку набули моніторингові і кадастрові інформаційні системи. Це закріплено у відповідних законодавчих актах, що стосуються управління окремими природними ресурсами. Цілі і завдання інформаційного забезпечення визначені в Земельному, Водному, Лісовому кодексах та в Кодексі України про надра; у законах України “Про питну во­ду та питне водопостачання”, “Про меліорацію земель”, “Про тваринний світ”, “Про рослинний світ”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про відходи” та ін. Однак нормативні, методологічні, науково-технічні і організаційні засади створення та функціонування інформаційних систем у сфері екологічного управління в екологічному законодавстві поки не розвинуті.

Моніторингові екологічні інформаційні системи найбільш грунтовно представлені в таких законодавчих актах: Положення про державну систему моніторингу довкілля, Положення про моніторинг земель, Порядок здійснення державного моніторингу вод, Порядок організації та проведен­ня моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря. В Основних напря­мах державної екологічної політики України розвитку цих інформаційних систем приділяється особлива увага як пріоритетному джерелу первинної інформації про стан національних природних ресурсів. У цьому ж документі поставлено завдання загальнодержавної ваги – створення Єдиної держав­ної системи запобігання аваріям, катастрофам та надзвичайним ситуаціям і реагування на них. Його розв’язання можливе за умов формування відповідної інтегрованої інформаційної системи, взаємопов’язаної з іншими моніторинговими системами та інформаційним забезпеченням загальнодер­жавної системи управління. Ця інтегрована інформаційна система потребує свого законодавчого втілення.

Кадастрові екологічні інформаційні системи представлені в таких зако­нодавчих актах: Порядок ведення державного земельного кадастру, Порядок ведення державного водного кадастру, Порядок ведення державного обліку лісів і державного лісового кадастру, Порядок ведення державного кадастру тваринного світу, Порядок створення і ведення державного кадастру при­родних територій курортів, Порядок створення і ведення державного када­стру природних лікувальних ресурсів, Положення про Державну службу геодезії, картографії та кадастру. Щоб створити умови для збалансованого розвитку України та її регіонів, ведуться регіональні кадастри природних ресурсів, правова основа яких закріплена Положенням про регіональні кадастри природних ресурсів.

В умовах економічного реформування в державі значно зростає роль державних кадастрів як інформаційної бази для ефективного управління відновленням природних ресурсів, ведення відповідної статистики, регулю­вання відповідних суспільних відносин, підтримки податкової та інвес­тиційної політики держави, обгрунтування розмірів плати за природокори­стування. Для цього в Україні впроваджуються державні програми, що передбачають комплекс заходів, спрямованих на автоматизацію інфор­маційно-технологічних процесів, пов’язаних з оперативним веденням і використанням даних державних кадастрів природних ресурсів. Такими прикладами є Програма створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, автоматизована система ведення кадастру природних лікувальних ресурсів, яка базується на використанні ГІС – технологій.

Згідно з указами Президента України “Про систему центральних ор­ганів виконавчої влади” та “Про зміни у структурі центральних органів ви­конавчої влади”, до структури Міністерства екології та природних ресурсів України ввійшли Державний комітет з питань гідрометеорології, Державний комітет з питань геології та використання надр, Головне управління карто­графії, геодезії та кадастру, Державна адміністрація ядерного регулювання та Державна комісія у справах випробувань і реєстрації засобів захисту та регуляторів росту рослин. Об’єднання в межах Міністерства засобів, ре­сурсів, методів геологічної, гідрометеорологічної, топографо-геодезичної служб створило передумови для інтегрального управління природокористу­ванням. Тепер Мінекоресурсів як спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів об’єднує в цілісній структурі екологічні інформаційні системи і бази даних (на­приклад, Державний інформаційний геологічний фонд України, Державний картографо-геодезичний фонд України) різних екологічних відомств і створює єдину інтегральну основу для системного інформаційного забез­печення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – 8.3 Екологічне законодавство як системоутворювальна база даних