Теорія держави і права – Кириченко В. М

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – Передмова

Вивчення навчальної дисципліни “Теорія держави і права” сту­дентами неюридичних спеціальностей обумовлюється особливою ро­ллю держави і права в житті кожної окремої людини і суспільства в цілому. Сьогодні, коли в Україні здійснюється швидкоплинні суспіль­нополітичні процеси та

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Тема 1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ НАУК План 1. Поняття і ознаки юридичної науки. 2. Місце теорії держави і права у системі юридичних наук. 3. Взаємозв’язок теорії держави і

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – Тема 1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ НАУК

Тема 1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ НАУК План 1. Поняття і ознаки юридичної науки. 2. Місце теорії держави і права у системі юридичних наук. 3. Взаємозв’язок теорії держави і

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 1. Поняття і ознаки юридичної науки

Тема 1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ НАУК План 1. Поняття і ознаки юридичної науки. 2. Місце теорії держави і права у системі юридичних наук. 3. Взаємозв’язок теорії держави і

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 2. Місце теорії держави і права у системі юридичних наук

Тема 1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ НАУК План 1. Поняття і ознаки юридичної науки. 2. Місце теорії держави і права у системі юридичних наук. 3. Взаємозв’язок теорії держави і

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 3. Взаємозв’язок теорії держави і права з іншими суспільними науками

Теорія держави і права належить до системи соціогуманітарних наук, які вивчають людину в її суспільних відносинах, і тому вона безпосередньо чи опосередковано взаємодіє з іншими суспільними науками. Важливе значення для теорії держави і права

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – Тема 2. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГІЯ ТА ФУНКЦІЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

План 1. Поняття та предмет теорії держави і права. 2. Методологія теорії держави і права. 3. Поняття та класифікація функцій теорії держави і права. 1. Поняття та предмет теорії держави і права Теорія держави

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 1. Поняття та предмет теорії держави і права

План 1. Поняття та предмет теорії держави і права. 2. Методологія теорії держави і права. 3. Поняття та класифікація функцій теорії держави і права. 1. Поняття та предмет теорії держави і права Теорія держави

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 2. Методологія теорії держави і права

Як будьяка наука теорія держави і права має систему методів, за допомогою яких досліджується і вивчається її предмет. Система цих методів складає методологію науки теорія держави і права. Методологія теорії держави і права –

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 3. Поняття та класифікація функцій теорії держави і права

Головне призначення теорії держави і права полягає у пізнанні державноправової дійсності та відповідних процесів, що відбувають­ся у суспільстві. Саме функції, які вона здійснює, визначають її роль і можливості при вивченні правового життя суспільства та

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ

Тема 3. ПОХОДЖЕННЯ, СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ План 1. Основні теорії походження держави. 2. Поняття та ознаки держави. 3. Типологія держави. 4. Функції держави. 1. Основні теорії походження держави Прагнення зрозуміти природу держави і

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – Тема 3. ПОХОДЖЕННЯ, СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ

Тема 3. ПОХОДЖЕННЯ, СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ План 1. Основні теорії походження держави. 2. Поняття та ознаки держави. 3. Типологія держави. 4. Функції держави. 1. Основні теорії походження держави Прагнення зрозуміти природу держави і

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 1. Основні теорії походження держави

Тема 3. ПОХОДЖЕННЯ, СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ План 1. Основні теорії походження держави. 2. Поняття та ознаки держави. 3. Типологія держави. 4. Функції держави. 1. Основні теорії походження держави Прагнення зрозуміти природу держави і

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 2. Поняття та ознаки держави

Держава, як продукт суспільного розвитку, є складним соціаль­ним явищем. Протягом століть мислителі та вчені намагалися зрозумі­ти, що являє собою держава, чому вона виникає і необхідна людству, якою є її природа, що відрізняє державу від

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 3. Типологія держави

Під типологією держави слід розуміти поділ усіх держав, що іс­нували й існують, на такі групи, які дадуть змогу розкрити їхню соці­альну сутність. Поділ держав на типи покликаний допомогти з’ясу­вати, чиї інтереси виражали чи виражають

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 4. Функції держави

Призначення держави реалізується через її основні функції. Те­рмін “функція”, у перекладі з латинської, означає здійснити, викона­ти. Функції держави виражають соціальну природу держави і конкре­тизують її суть. Вони тісно пов’язані з завданнями, цілями і суттю

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – ТЕМА 4. ФОРМА ДЕРЖАВИ

План 1. Поняття та структура форми держави. 2. Форма державного правління. 3. Форма державного устрою. 4. Форма державного режиму. 1. Поняття та структура форми держави Кожна держава характеризується певною формою, тобто зовні­шнім вираженням процесу

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 1. Поняття та структура форми держави

План 1. Поняття та структура форми держави. 2. Форма державного правління. 3. Форма державного устрою. 4. Форма державного режиму. 1. Поняття та структура форми держави Кожна держава характеризується певною формою, тобто зовні­шнім вираженням процесу

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 2. Форма державного правління

Під формою правління будь-якої держави розуміється структура і повноваження вищих органів державної влади, порядок їх утворення і характер взаємовідношень між ними, ступінь і форми участі грома­дян у формуванні вищих органів влади, ступінь впливу населення

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 3. Форми державного устрою

Форма державного устрою – це елемент форми держави, який визначає територіальну організацію держави, спосіб поділу території держави на складові частини та порядок їх взаємовідно­син між собою і з державою у цілому. Форма державного устрою

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 4. Форма державного режиму

Державний режим – це сукупність способів та методів здій­снення державної влади у суспільстві. Поняття “державний режим” не тотожне поняттю “політичний режим”, хоча за значенням вони близькі одне до одного. Державний режим – це різновид

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – Тема 5. МЕХАНІЗМ ТА АПАРАТ ДЕРЖАВИ

План 1. Поняття та структура механізму держави. 2. Поняття і принципи організації та функціонування апарату держави. 3. Поняття та види органів держави. Державні органи України. 4. Співвідношення органів держави та органів місцевого само­врядування. 1.

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 1. Поняття та структура механізму держави

План 1. Поняття та структура механізму держави. 2. Поняття і принципи організації та функціонування апарату держави. 3. Поняття та види органів держави. Державні органи України. 4. Співвідношення органів держави та органів місцевого само­врядування. 1.

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 2. Поняття і принципи організації та функціонування апарату держави

Головними функціями будьякої держави є ті, що спрямовані на реалізацію публічної влади в суспільстві, здійснення від імені держави управлінської діяльності, і тому основним інститутом, що уособлює та представляє державу, є державний апарат. Він поклика­ний

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 3. Поняття та види органів держави. Державні органи України

Важливим і невід’ємним елементом структури державного апа­рату є орган держави. Саме від рівня розвитку державних органів, їх взаємодії, чіткості повноважень залежить рівень розвитку і ефектив­ність державного апарату. Орган держави – це структурний елемент апарату

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – Тема 6. ПРАВОВА ДЕРЖАВА

План 1. Формування ідеї правової держави. 2. Сучасні поняття та ознаки правової держави. 3. Конституційне закріплення принципів правової держави в Україні. 4. Шляхи формування правової держави в Україні. 1. Формування ідеї правової держави Термін

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 1. Формування ідеї правової держави

План 1. Формування ідеї правової держави. 2. Сучасні поняття та ознаки правової держави. 3. Конституційне закріплення принципів правової держави в Україні. 4. Шляхи формування правової держави в Україні. 1. Формування ідеї правової держави Термін

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 2. Сучасні поняття та ознаки правової держави

У різних країнах основи правової державності складалися порізному, але загальним у цих процесах було одне – визнання свободи людини і суспільства від необмеженого втручання держави в їх спра­ви, верховенство права, визнання і забезпечення незалежності

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 3. Конституційне закріплення принципів правової держави в Україні

Серед ідей сучасного державного будівництва в Україні найпопулярнішою є ідея правової держави, яка теорією держави і права виз­нається найкращою формою майбутнього суспільного життя, тобто своєрідним ідеалом. При цьому йдеться не тільки про державу, в

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 4. Шляхи формування правової держави в Україні

Однією з головних тенденцій процесу розвитку державності у сучасному світі є поступове сприйняття людством напрацьованих прогресивною політикоправовою думкою надбань і особливо таких загальнолюдських цінностей як демократія, право, права і свободи людини, гуманний і справедливий

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. ТЕОРІЯ ПРАВА

Тема 7.ПРАВОРОЗУМІННЯ, ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВА План 1. Характеристика основних теорій праворозуміння. 2. Поняття, ознаки та принципи права. 3. Сутність, зміст і структура права. 4. Функції права та їх класифікація. 1. Характеристика основних теорій

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – Тема 7.ПРАВОРОЗУМІННЯ, ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВА

Тема 7.ПРАВОРОЗУМІННЯ, ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВА План 1. Характеристика основних теорій праворозуміння. 2. Поняття, ознаки та принципи права. 3. Сутність, зміст і структура права. 4. Функції права та їх класифікація. 1. Характеристика основних теорій

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 1. Характеристика основних теорій праворозуміння

Тема 7.ПРАВОРОЗУМІННЯ, ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВА План 1. Характеристика основних теорій праворозуміння. 2. Поняття, ознаки та принципи права. 3. Сутність, зміст і структура права. 4. Функції права та їх класифікація. 1. Характеристика основних теорій

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 2. Поняття, ознаки та принципи права

Право, як і держава, завжди безпосередньо відображає потреби суспільного розвитку і спрямоване на нормативне регулювання суспі­льних відносин. Право визначає, що може або мусить робити держава, її органи, кожен громадянин, встановлює відповідні дозволи і заборо­ни.

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 3. Сутність, зміст і структура права

Сутністю будьякого явища або предмета філософія вважає су­купність найбільш важливих та стійких якостей, відносин або власти­востей, що становлять їхню основу, визначають глибину природи та зв’язки, що впливають на всі інші характеристики. Для розуміння сутності

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 4. Функції права та його соціальна цінність

Право займає основне, найважливіше місце в усій системі соціа­льного впливу на життя особи, держави та суспільства. Завдяки своїм властивостям та регулятивним якостям право є регулятором суспіль­них відносин, сприяє правильному поєднанню інтересів особи, держа­ви і

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – Тема 8. ПРАВОТВОРЧІСТЬ ТА ДЖЕРЕЛА (ФОРМИ) ПРАВА

План 1. Поняття, ознаки та види правотворчості. 2. Поняття та стадії правотворчого процесу. 3. Поняття та види джерела (форми) права. 4. Поняття та види нормативноправових актів. 1. Поняття, ознаки та види правотворчості Правоутворення відображає

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 1. Поняття, ознаки та види правотворчості

План 1. Поняття, ознаки та види правотворчості. 2. Поняття та стадії правотворчого процесу. 3. Поняття та види джерела (форми) права. 4. Поняття та види нормативноправових актів. 1. Поняття, ознаки та види правотворчості Правоутворення відображає

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 2. Поняття та стадії правотворчого процесу

Правотворчий процес – це процесуальна діяльність суб’єк­тів правотворчості щодо порядку формування і закріплення їхньої волі шляхом прийняття, зміни, призупинення чи скасування пра­вових норм, яка відбувається згідно встановленої процедури. В Україні основною стадією правотворчого процесу

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 3. Поняття та види джерела (форми) права

Право, як цілісне явище соціальної дійсності, має певні форми свого виразу. В юридичній науці розрізняють внутрішню і зовнішню форми права, під якими традиційно розуміють, у першому випадку, внутрішню структуру права, у другому – джерела

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 4. Поняття та види нормативноправових актів

За юридичною силою усі нормативноправові акти поділяються на дві великі групи: закони і підзаконні нормативноправові акти. Закон – це нормативноправовий акт, прийнятий органом законодавчої влади держави або безпосередньо народом на рефе­рендумі, який регулює найважливіші

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – Тема 9. НОРМИ ПРАВА У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ

План 1. Поняття та види соціальних норм. 2. Співвідношення норм права і норм моралі. 3. Поняття, ознаки та види норм права. 4. Структура норми права. Способи викладення правових норм. 1. Поняття та види соціальних

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 1. Поняття та види соціальних норм

План 1. Поняття та види соціальних норм. 2. Співвідношення норм права і норм моралі. 3. Поняття, ознаки та види норм права. 4. Структура норми права. Способи викладення правових норм. 1. Поняття та види соціальних

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 2. Співвідношення норм права і норм моралі

Серед усіх соціальних норм найбільш поширеними і значущими для суспільства є норми права і норми моралі. Вони взаємодіють у процесі соціального регулювання, їх вимоги багато у чому співпада­ють: що забороняє або дозволяє право, те

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 3. Поняття, ознаки та види норм права

Серед усіх соціальних норм найбільш поширеними і значущими для суспільства є норми права і норми моралі. Вони взаємодіють у процесі соціального регулювання, їх вимоги багато у чому співпада­ють: що забороняє або дозволяє право, те

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 4. Структура норми права. Способи викладення правових норм

Кожна норма права характеризується єдністю, цілісністю, непо­дільністю та певною структурою. Структура норми права – це внутрішня будова норми пра­ва, яка характеризується єдністю і взаємодією її складових еле­ментів. У юридичній науці переважає концепція тричленної структури

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – Тема 10. СИСТЕМА ПРАВА ТА СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА

План 1. Поняття та загальна характеристика системи права. 2. Загальна характеристика основних галузей права України. 3. Поняття та загальна характеристика системи законодавства. 4. Систематизація законодавства. 1. Поняття та загальна характеристика системи права Кожна держава

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 1. Поняття та загальна характеристика системи права

План 1. Поняття та загальна характеристика системи права. 2. Загальна характеристика основних галузей права України. 3. Поняття та загальна характеристика системи законодавства. 4. Систематизація законодавства. 1. Поняття та загальна характеристика системи права Кожна держава

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 2. Загальна характеристика основних галузей права України

Система права України, залежно від предмета та методу право­вого регулювання, поділяється на ряд галузей права, для кожної із якої характерні свої ознаки. Основними галузями сучасного права України є: 1) конституційне право – це сукупність

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 3. Поняття та загальна характеристика системи законодавства

Необхідно зазначити, що система права і система законодавства є різними, за своєю природою, категоріями. Якщо система права від­биває об’єктивні закономірності суспільного розвитку і від ступеня цієї об’єктивності залежить зміст системи законодавства та ефектив­ність його