Фінанси підприємств – Славюк P. А. – ЗАДАЧА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Умова задачі для першого варіанта

Показники, статті звітності

Величина показника (тис. грн)

01.01.

31.12.

Статутний капітал (10 тис. звичайних акцій)

100

Вартість 1 000 акцій, проданих 01.07, у тому числі:

Номінальна вартість акцій

Ціна продажу

50

40

50

Чистий прибуток

0

40

Нерозподілений прибуток

0

Виплачено дивіденди акціонерам (за акціями попередньої емісії)

0

5

Резервний капітал

25

Адміністративні витрати

5

Витрати на збут

5

Отримано грошові кошти у формі безповоротної допомоги з міжнародного фонду

20

Собівартість реалізованої за рік продукції, у тому числі:

Вартість купованих сировини, матеріалів (з ПДВ)

180

96

Залишкова вартість необоротних активів

40

82

Вартість виробничих запасів

50

48

Дебіторська заборгованість за товари роботи, у тому числі:

Резерв сумнівних боргів

35

5

45

5

Готова продукція

45

35

Товари

10

50

Незавершене виробництво

50

10

Грошові кошти

3

2

Придбані, але ще не оприбутковані основні засоби

46

Витрати майбутніх періодів

10

5

Умова задачі для другого варіанта

Показники, статті звітності

Величина показника (тис. грн)

01.01.

31.12.

Статутний капітал (10 тис. звичайних акцій)

110

Вартість 1 000 акцій, проданих 01.07, у тому числі:

Номінальна вартість акцій

Ціна продажу

30

25

30

Чистий прибуток

0

20

Нерозподілений прибуток

0

Виплачено дивіденди акціонерам (за акціями попередньої емісії)

0

3

Резервний капітал

27

Адміністративні витрати

7

Витрати на збут

6

Отримано безповоротно грошові кошти від дочірнього підприємства

12

Собівартість реалізованої за рік продукції, у тому числі:

Вартість купованих сировини, матералів (з ПДВ)

190

66

Залишкова вартість необоротних активів

80

90

Вартість виробничих запасів

40

20

Дебіторська заборгованість за товари роботи, у тому числі:

Резерв сумнівних боргів

52

15

60

15

Готова продукція

35

25

Товари

10

25

Незавершене виробництво

3

2

Грошові кошти

2

0

Витрати майбутніх періодів

2

1

Умова задачі для третього варіанта

Показники, статті звітності

Величина показника (тис. грн)

01.01.

31.12.

Статутний капітал (10 тис. звичайних акцій)

120

Вартість 1 000 акцій, проданих 01.07, у тому числі:

Номінальна вартість акцій

Ціна продажу

25

25

25

Чистий прибуток

0

10

Нерозподілений прибуток

0

Виплачено дивіденди акціонерам (за акціями попередньої емісії)

0

1

Резервний капітал

30

Отримано грошові кошти у формі безповоротної допомоги з міжнародного фонду

12

Адміністративні витрати

5

Витрати на збут

5

Собівартість реалізованої за рік продукції у тому числі:

Вартість купованих сировини, матералів (з ПДВ)

185

72

Залишкова вартість необоротних активів

25

25

Вартість виробничих запасів

44

50

Дебіторська заборгованість за товари роботи, у тому числі:

Резерв сумнівних боргів

75 5

65 5

Готова продукція

65

45

Товари

10

20

Незавершене виробництво

5

10

Грошові кошти

3

2

Витрати майбутніх періодів

4

2

Лабораторна робота № 1

Складіть баланс, звіт про власний капітал, про фінансові результати, про рух грошових коштів за рік на основі даних одного з варіантів.

Для визначення статей звітності слід виходити з таких умов: 1. Поточні зобов’язання знаходять розрахунковим шляхом як різницю між валютою балансу і власним капіталом.

5. 30% продукції підприємство продає в Польщу.

6. Показники звітності можна визначати шляхом зворотного визначення і розгортання статей на основі непрямих методів.

Узгодьте дані всіх форм звітності.

Лабораторна робота № 2

Усі доходи, що вказані в сумі визначеного виторгу, є складовими валових доходів у податковому обліку підприємства. У структурі собівартості були відображені такі витрати.

1 варіант

– куповані сировина, матеріали – 96 тис. грн;

– адміністративні витрати – 5 тис. грн;

– витрати на збут – 5 тис. грн;

– заробітна плата з нарахуваннями – 37 тис. грн;

– витрати на рекламу – 10 тис. грн;

– витрати на надання благодійної допомоги школі № 21 у сумі 10 тис. грн;

– комунальний податок за рік, за середньорічної чисельності працівників 20 чол., – (обчислити);

– інші місцеві збори за рік – 4592 грн;

– амортизаційні відрахування – 8 тис. грн;

– витрати на ремонт службового автомобіля – 2 тис. грн;

– торговий патент – 2 тис. грн.

2 варіант

– куповані сировина, матеріали – 66 тис. грн;

– адміністративні витрати – 7 тис. грн;

– витрати на збут – 6 тис. грн;

– заробітна плата з нарахуваннями – 75 тис. грн;

– витрати на рекламу – 3 тис. грн;

– витрати на презентацію при запуску нової продукції – 10 тис. грн;

– амортизаційні відрахування – 11 тис. грн;

– комунальний податок за рік, за середньорічної чисельності працівників 20 чол., – (обчислити);

– інші місцеві збори за рік – 8 592 грн;

– витрати на ремонт службового автомобіля – 10 тис. грн;

– торговий патент – 3 тис. грн;

– заборгованість за податком на прибуток у зв’язку з нецільовим використанням резервного капіталу в попередніх періодах – 10 тис. грн.

3 варіант

– куповані сировина, матеріали – 72 тис. грн;

– адміністративні витрати – 5 тис. грн;

– витрати на збут – 5 тис. грн;

– заробітна плата з нарахуваннями – 85 тис. грн;

– витрати на рекламу – 1 тис. грн;

– витрати на презентацію при запуску нової продукції – 1 тис. грн;

– амортизаційні відрахування – 15 тис. грн;

– комунальний податок за рік, за середньорічної чисельності працівників 25 чол., – (обчислити);

– інші місцеві збори за рік – 4 490 грн;

– торговий патент 1 тис. грн.

Знайдіть різницю між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування у фінансовому обліку і оподатковуваним прибутком у податковому обліку.

Визначте розмір бюджетного відшкодування ПДВ.

Лабораторна робота № З

Підприємство просить позичку в банку “Мрія” на суму 50 000 грн з 02.02. до 01.03. на умовах сплати простих комерційних процентів. Банк надає позичку за умови наявності класу позичальника не нижче ніж В.

Визначте клас платоспроможності підприємства, якщо воно не мало прострочених і пролонгованих позичок і процентів.

Підприємство розробило бізнес-план. Воно функціонує на ринку 4 роки. Визначте суму процентів, які слід сплатити в разі отримання позички.

Лабораторна робота № 4

Проведіть розгорнутий аналіз фінансового стану підприємства і зробіть висновки на основі даних лабораторної роботи № 1.

Лабораторна робота № 5

Визначте ймовірність банкрутства підприємства за даними всіх попередніх задач і наявними методиками.

Лабораторна робота № 6

Складіть фінансовий план (у формі шахової таблиці) на наступний рік, якщо відомо, що досліджуване підприємство планує на 10% збільшити розмір статутного капіталу за рахунок емісії акцій. 90% коштів, отриманих у результаті продажу акцій, планується інвестувати в основні засоби. Решту коштів треба використати найбільш раціонально. Виторг від реалізації продукції за прогнозами становитиме на 15% більше від розмірів попереднього року, а собівартість реалізованої продукції зросте на 14%. При цьому вартість купованих сировини і матеріалів, а також інші статті витрат зростуть пропорційно загальному росту собівартості продукції. Підприємство в наступному році має договори на реалізацію 50% продукції до Польщі. Якщо підприємство змогло отримати позичку, то воно інвестує ці кошти в основні засоби. Визначте можливість бюджетного відшкодування ПДВ у плановому році, а також суми податку на прибуток.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – ЗАДАЧА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ