Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Класифікація доходів і витрату звіті про фінансові результати

Як правило, дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню. За МСБО, до доходу не включають суми, що отримані від імені третьої сторони, податок із продажу, мито, будь-які надані торговельні знижки. Такий показник ще називається чистим доходом і саме під цією назвою він включений до складу І розділу звіту про фінансові результати.

У загальному вигляді сума чистого доходу (Д), отриманого чи очікуваного до отримання, визначається за виразом:

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Класифікація доходів і витрату звіті про фінансові результати, (4.20)

Де Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Класифікація доходів і витрату звіті про фінансові результати – валова сума грошових коштів, яка має надійти чи надійшла на рахунки в банку чи до каси) підприємства:

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Класифікація доходів і витрату звіті про фінансові результати – податки, що підлягають перерахуванню до державного бюджету;

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Класифікація доходів і витрату звіті про фінансові результати – доходи, отримані на користь третіх осіб (крім держави);

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Класифікація доходів і витрату звіті про фінансові результати, Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Класифікація доходів і витрату звіті про фінансові результати – знижки, уцінки, повернення товарів за умовами укладеного договору.

Класифікація доходів і витрату звіті про фінансові результати

Доходи, витрати, прибутки і збитки у звіті про фінансові результати поділяються за видами діяльності, функціями (розділ І) та елементами операційних витрат (розділ II).

Фінансові результати поділяють передусім за видами діяльності, внаслідок якої вони виникають, на прибутки (збитки) від звичайної і надзвичайної діяльності.

Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку діяльність підприємства, а також операції, які її забезпечують або виникають унаслідок здійснення такої діяльності. Прикладом звичайної діяльності буде виробництво та реалізація продукції, розрахунки з постачальниками і замовниками, працівниками, банківськими установами, податковими органами тощо. Списання знецінених запасів, переоцінка короткотермінових інвестицій, курсові різниці, економічні санкції за господарськими договорами, за порушення податкового законодавства теж належать до звичайної діяльності як операції, які її супроводжують.

До надзвичайної діяльності відносять операції або події, які відрізняються від звичайної і не відбуваються часто або регулярно. Це – стихійне лихо, пожежа, “техногенні” аварії тощо. Втрати внаслідок таких подій, їх покриття за рахунок страхового відшкодування та інших джерел ураховуються під час розрахунку фінансових результатів від надзвичайної діяльності.

Слід зазначити, що одні й ті ж події можуть бути надзвичайними для одного підприємства і звичайними – для іншого. Наприклад, втрати від стихійного лиха будуть розглядатись як надзвичайні підприємством, яке їх зазнало, та звичайними витратами для страхової компанії, яка здійснює страхування від таких випадків.

Звичайна діяльність, у свою чергу, поділяється на операційну та іншу (фінансову та інвестиційну).

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Основна діяльність – це операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, послуг), що є визначальною метою створення підприємства та забезпечують основну частку його доходу. Для торговельного підприємства такими будуть операції з придбання і реалізації товарів, для виробничого – придбання матеріалів і сировини, виготовлення продукції та її реалізації, для інвестиційної компанії – формування портфеля інвестицій тощо.

Витрати, пов’язані з основною діяльністю, розрізняють за функціями – виробництво, управління, збут та інші.

Інвестиційну та фінансову діяльність, як правило, визначають під час складання звіту про рух грошових коштів. Інвестиційною діяльністю вважають придбання і реалізацію тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Під фінансовою діяльністю розуміють діяльність, яка приводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

У звіті про фінансові результати статті, пов’язані з цими видами діяльності, такі:

– дохід від участі в капіталі;

– інші фінансові доходи (прибутки);

– інші доходи (прибутки);

– фінансові витрати;

– втрати від участі в капіталі;

– інші витрати.

Послідовність визначення показників І розділу можна розбити на такі етапи.

Етап 1. Визначення чистого доходу (чистої виручки) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

Чистий дохід (виторг, виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виторгу, виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо.

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Класифікація доходів і витрату звіті про фінансові результати

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Класифікація доходів і витрату звіті про фінансові результати (4.21)

Етап 2. Розрахунок валового прибутку

Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Класифікація доходів і витрату звіті про фінансові результати (4.22)

У статті “Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)”

Показується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів.

Виробнича собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг складається:

– з прямих матеріальних витрат;

– прямих витрат на оплату праці;

– інших прямих витрат;

– виробничих накладних витрат.

Інші витрати включаються до собівартості запасів, якщо вони були понесені з метою:

– доставки запасів до їхнього місцезнаходження;

– приведення запасів у стан, у якому вони перебувають.

Розподіл постійних виробничих накладних витрат на кожну одиницю виробництва базується на нормальній потужності виробничого устаткування, а змінних виробничих накладних витрат – на фактичному використанні виробничих потужностей. Для підприємств торгівлі собівартість реалізованих товарів складатиметься з витрат на їх придбання, які включають:

– ціну придбання;

– ввізне мито та інші податки (крім тих, що згодом відшкодовуються підприємству податковими органами);

– витрати на транспортування, навантаження та розвантаження;

– інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням товарів та послуг.

Розрахунок собівартості готової продукції, виробленої за звітний період, включає такі дії:

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Класифікація доходів і витрату звіті про фінансові результати Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Класифікація доходів і витрату звіті про фінансові результати (4.23)

Собівартість готової продукції визначається на підставі такого розрахунку:

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Класифікація доходів і витрату звіті про фінансові результати

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Класифікація доходів і витрату звіті про фінансові результати (4.24)

Етап 3. Визначення фінансового результату від операційної діяльності

Фінансовий результат – прибуток (збиток) – від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

У статті “Інші операційні доходи” відображають суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

– дохід від операційної оренди активів;

– дохід від операційних курсових різниць;

– відшкодування раніше списаних активів;

– дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Класифікація доходів і витрату звіті про фінансові результати (4.25)

Етап 4. Розрахунок фінансового результату – прибутку (збитку) – від звичайної діяльності до оподаткування

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Класифікація доходів і витрату звіті про фінансові результати

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Класифікація доходів і витрату звіті про фінансові результати (4.26)

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

Етап 5. Розрахунок фінансового результату – прибутку (збитку) – від звичайної діяльності

Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та сумі податків на прибуток.

У статті “Податки на прибуток” показують суму податків на прибуток від звичайної діяльності, визначену на підставі суми прибутку до оподаткування та чинної ставки податку на прибуток.

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Класифікація доходів і витрату звіті про фінансові результати (4.27а)

Або

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Класифікація доходів і витрату звіті про фінансові результати (4.27б)

Етап 6. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного доходу, надзвичайних витрат і податків із надзвичайного прибутку.

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Класифікація доходів і витрату звіті про фінансові результати

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Класифікація доходів і витрату звіті про фінансові результати

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Класифікація доходів і витрату звіті про фінансові результати

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  Класифікація доходів і витрату звіті про фінансові результати (4.28)

Вищенаведені розрахунки лягають в основу статей звіту про фінансові результати підприємств (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Звіт про фінансові результати за_20_р. (І розділ)

Форма № 2

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Податок на додану вартість

015

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

Валовий: прибуток

050

Збиток

055

Інші операційні доходи

060

Адміністративні витрати

070

Витрати на збут

080

Інші операційні витрати

090

Фінансові результати від операційної діяльності:

Прибуток

100

Збиток

105

Дохід від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток

170

Збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток

190

Збиток

195

Надзвичайні: доходи

200

Витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий: прибуток

220

Збиток

225


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Класифікація доходів і витрату звіті про фінансові результати