Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 5.7. ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПРОГРАМИ ПЕРЕВІРКИ

Основні питання програми документальної перевірки визначені Методичними рекомендаціями про порядок, форми і методи проведення документальних перевірок юридичних осіб – платників податків. Серед них визначають таке.

1. Правомірність створення підприємств, дотримання вимог реєстрації. Склад засновників та їхня частка в статутному капіталі, розмір статутного капіталу та чим, ким і коли внесений. Яку діяльність згідно зі статутом мало право здійснювати та яку фактичну діяльність здійснювало в періоді, що перевіряється. Наявність ліцензії на здійснення окремої діяльності.

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності. Перелік питань для аналізу можна виділити такий:

– виробнича діяльність підприємства;

– виконання плану (прогнозного плану) реалізації продукції (робіт, послуг);

– основні засоби підприємства;

– використання основних виробничих фондів;

– облік нематеріальних активів;

– товарно-матеріальні цінності;

– зовнішньоекономічна діяльність підприємства;

– облік фінансових вкладень;

– витрати виробництва та обігу;

– облік грошових коштів та розрахунків;

– структура позичених коштів;

– облік реалізації товарів та готової продукції, фінансових результатів і використання прибутку;

– фонди та їх використання;

– цінові фактори;

– платоспроможність (ліквідність) підприємства.

3. Виконання вказівок і пропозицій за матеріалами попередніх перевірок і правильності відображення їх у податковому та бухгалтерському обліку.

4. Перевірка відповідності показників балансу даним Головної книги, журналів-ордерів та аналітичного обліку. Слід зазначити, що при здійсненні окремих видів ліцензованої діяльності підприємство повинно вести бухгалтерський облік, готувати фінансові звіти окремо від обліків та звітів з інших видів діяльності на підставі постанов, затверджених органами державної влади і управління, які покликані здійснювати контроль за діяльністю підприємств. Підприємство повинно обгрунтовано розподіляти витрати між ліцензованою та іншими видами підприємницької діяльності [наприклад при здійсненні підприємницької діяльності з передачі електроенергії місцевими (локальними) електромережами підприємство повинно вести бухгалтерський облік і готувати фінансові звіти окремо від обліків та звітів з інших видів діяльності на підставі постанови Національної комісії з питань регулювання електроенергетики “Про затвердження умов та правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електроенергії місцевими (локальними) електромережами”].

5. Перевірка правильності визначення:

5.1 – виручки (валового доходу), одержаної від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

При перевірці валових доходів потрібно врахувати те, який порядок визначення реалізації товарів (робіт, послуг) встановлено на підприємстві -“касовим методом” чи “методом нарахування”, що повинно закріплюватися на початку фінансового року наказом по підприємству.

До складу валового доходу включається виручка, отримана як від ліцензованої, так і від інших видів діяльності;

5.2 – прибутку (збитку) від реалізації продукції (робіт, послуг);

5.3 – прибутку від іншої реалізації;

5.4 – прибутку від позареалізаційних операцій.

6. Перевірка правильності визначення оподатковуваного прибутку:

6.1 – перевірка цільового використання коштів фондів, створених підприємством за рахунок собівартості продукції (робіт, послуг);

6.2 – перевірка правильності визначення фінансових результатів від реалізації продукції (робіт, послуг) шляхом товарообміну (бартеру);

6.3 – перевірка правомірності визначення прибутку при отриманні підприємством коштів, матеріальних цінностей і нематеріальних активів від інших суб’єктів підприємницької діяльності.

7. Достовірність обліку витрат виробництва (обігу), що відноситься на собівартість продукції (робіт, послуг):

7.1 – матеріальні витрати;

7.2 – витрати на оплату праці;

7.3 – відрахування на соціальні заходи;

7.4 – амортизація основних фондів та нематеріальних активів;

7.5 – інші витрати;

7.6 – правомірність віднесення на збитки підприємства втрат і витрат.

При перевірці питань правильності віднесення витрат виробництва на собівартість продукції (робіт, послуг) треба звернути увагу на те, що для окремих галузей народного господарства (сільське господарство, торгівля, промисловість, будівництво тощо) існували Типові положення планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), затверджених постановами Кабінету Міністрів України.

8. Правильність визначення фінансових результатів.

9. Перевірка правильності обліку товарів (готової продукції) та визначення їх собівартості.

10. Перевірка правильності обліку позавиробничих витрат.

11. Перевірка правильності обліку реалізації товарів (робіт, послуг) та визначення їх собівартості.

12. Правомірність визначення сукупного валового доходу підприємства.

13. Перевірка правильності визначення скоригованого валового доходу, тобто правомірність визначення та відображення в Додатку Е до Декларації про прибуток підприємства доходів, які за своїм змістом підлягають вилученню зі складу валових доходів, з метою оподаткування.

14. Перевірка правильності визначення витрат підприємства в грошовій, матеріальній і нематеріальній формах як компенсації вартості сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг, придбаних для використання у власній виробничій діяльності.

15. Правомірність нарахування та визначення в Додатку М до Декларації про прибуток підприємства амортизаційних відрахувань.

16. Перевірка правильності складання податкових декларацій та розрахунків з податку на прибуток, застосування ставок оподаткування та надання пільг з оподаткування. Повнота і своєчасність сплати податку на прибуток до бюджету.

17. Правильність обчислення акцизного збору.

18. Правильність утримання, повнота і своєчасність перерахування до бюджету прибуткового податку із заробітної плати працівників.

19. Правильність нарахування плати за землю і своєчасність її перерахування до бюджету.

20. Правильність нарахування податку з власників транспортних засобів і своєчасність його перерахування до бюджету.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 5.7. ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПРОГРАМИ ПЕРЕВІРКИ