Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 15.7. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ТА БАЛАНСУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ

Розроблення фінансового плану розпочинається з розрахунку показників дохідної його частини (табл. 15.11), а потім видаткової його частини та порядку розподілу прибутку (табл. 15.12).

Таблиця 15.11

Розрахунок обсягу реалізації продукції і прибутку від реалізації, а також робіт, послуг та інших фінансових результатів

Показник

Сума

1. Залишок готової продукції на складах та товарів, відвантажених на початок планового року:

А) за виробничою собівартістю

Б) за оптовими цінами Прибуток

2. Товарна продукція на плановий рік:

А) за повною собівартістю

Б) за оптовими цінами Прибуток

3. Залишок готових виробів на складах і товарів, відвантажених на кінець планового року:

А) у днях

Б) за виробничою собівартістю

В) за оптовими цінами Прибуток

4. Реалізація продукції в плановому році:

А) за повною собівартістю

Б) за оптовими цінами

Прибуток від реалізації товарної продукції

5. Інша (нетоварна) реалізація:

А) за повною собівартістю

Б) за відпускними цінами Прибуток від іншої реалізації

6. Планові позареалізаційні результати

7. Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг та інших фінансових результатів

Таблиця 15.12

Розподіл прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг та інших фінансових результатів

Показник

Сума

1. Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг та інші фінансові результати

2. Платежі в бюджет: податок на прибуток плата за землю та природні ресурси

3. Чистий прибуток

4. Відрахування до резервного капіталу, виплата дивідендів

5. Прибуток у розпорядженні підприємства, що відраховується на:

А) розвиток виробництва

Б) економічне стимулювання

У процесі складання кошторису доходів і видатків варто перевірити взаємовідповідність планових сум доходів і відрахувань із джерелами покриття їх відповідними доходами та надходженнями коштів, передбачених у І розділі балансу доходів і витрат.

Витрати на реалізацію продукції, які передбачені у II розділі кошторису доходів і витрат, мають покриватись виторгом від реалізації продукції та послуг (за вирахуванням ПДВ і акцизного збору). Якщо виторг від реалізації продукції та послуг (за вирахуванням податків) менший за витрати на продукцію, що реалізується, тоді не буде прибутку в І розділі. УII розділі з’являються збитки в сумі перевищення витрат над виторгом.

Якщо на плановий рік капітальні вкладення не передбачені чи їх намічений розмір менший від передбачених у І розділі кошторису доходів та видатків сум амортизації, то вільний залишок коштів, який не використовується за прямим призначенням, з’являється у II розділі кошторису у статті “Залишок коштів”, які призначені на інвестиції.

Після визначення всіх статей кошторису доходів і витрат та підбиття підсумку за кожним розділом перевіряється ступінь збалансованості між ними. Для цього підсумки І розділу порівнюють із підсумками II розділу кошторису доходів і витрат. При цьому ці підсумки мають бути рівними. Якщо немає рівності між ними, то слід переглянути витрати та відрахування в бік зменшення чи виявити додаткові джерела доходів і надходжень коштів.

Таким чином, у процесі фінансового планування проводять конкретну ув’язку кожного виду витрат і відрахувань із джерелом фінансування. З метою перевірки правильності формування кошторису доходів і витрат складають шахову таблицю до фінансового плану (табл. 15.13), де по горизонталі подають напрями використання коштів, а по вертикалі – джерела (тобто витрати і надходження).

Таблицю складають шляхом заповнення підсумкових показників із видатків і доходів. Потім за кожною статтею видатків указують відповідні джерела фінансування.

Така таблиця дає можливість збалансувати доходи і витрати за статтями, виявити цільовий характер використання доходів і надходжень, знайти резерви отримання грошових коштів.

Таблиця 15.13

Шахова таблиця до фінансового плану (тис, грн)

Витрати

Доходи

Виторг від реалізації

У тому числі ПДВ*

Акцизний збір*

Амортизаційні відрахування*

До державних фондів*

Прибуток від реалізації*

Позареалізаційні доходи

Комерційні кредити

Позики банків

Від емісії і продажу акцій

Фінансування з бюджету

Безоплатно надана допомога

Інші доходи та надходження

Усього доходів

Витрати на реалізовану продукцію

ПДВ за товари

Довгострокові фінансові інвестиції

Капітальні вкладення

Поповнення оборотних коштів

Орендна плата

Відрахування у резервний фонд

Виплачені дивіденди

Відрахування на благочинність

Повернення довго – і короткострокових кредитів

ПДВ до бюджету

Акцизний збір

Податки з прибутку, на землю,

На транспортні засоби

До державних цільових фондів

Проценти за кредит

Інші

Усього витрат, видатків, вкладень

X

X

X

X

X

* Статті, які є розшифрувальними у структурі виторгу і не підлягають включенню до підсумкових сум.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 15.7. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ТА БАЛАНСУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ