Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Примітки до звіту про фінансові результати

У примітках до звіту про фінансові результати передусім надають детальнішу інформацію про доходи.

Розкриття прибутку або збитку від звичайної діяльності потрібне в разі:

– списання вартості запасів до чистої вартості реалізації, або основних засобів до відновленої вартості, а також сторнування такого часткового списання;

– реструктуризації діяльності підприємства та сторнування будь-яких забезпечень на реструктуризацію;

– реалізації об’єктів основних засобів;

– реалізації довгострокових інвестицій;

– припинення діяльності;

– урегулювання судових позовів;

– інших випадків сторнування забезпечень.

Розкриття надзвичайних статей необхідне, тому що у звіті про фінансові результати наведена їх загальна сума. Підприємство у примітках пояснює, внаслідок яких саме надзвичайних подій отримано дохід або понесено витрати.

Розкриття податку на прибуток у примітках здійснюється за таким планом:

1) основні компоненти податкових витрат (доходу);

2) сукупний поточний та відкладений податок, пов’язаний зі статтями, що дебетуються або кредитуються на власний капітал;

3) податкові витрати (доходи), пов’язані з екстраординарними статтями;

4) взаємозв’язок між податковими витратами (доходом) та обліковим прибутком;

5) зміна ставок оподаткування;

6) тимчасові різниці;

7) невикористані податкові збитки та невикористані податкові пільги;

8) податкові витрати за припиненими операціями;

9) відстрочений податковий актив.

До основних компонентів податкових витрат (доходу) відносять:

10) поточні податкові витрати (доходи);

11) усі коригування, визнані протягом періоду щодо поточних податків попередніх періодів;

12) суму відкладених податкових витрат (доходу), що відноситься до виникнення та сторнування тимчасових різниць;

13) суму відкладених податкових витрат (доходу), що відноситься до зміни ставок оподаткування або введення нових податків;

14) суму вигоди, що виникає від раніше невизнаних податкових збитків, податкових пільг або тимчасових різниць попереднього періоду, яка використовується для зменшення поточних податкових витрат;

15) суму вигоди, що виникає від раніше невизнаних податкових збитків, податкових пільг або тимчасових різниць попереднього періоду, яка використовується для зменшення відкладених податкових витрат;

16) відкладені податкові витрати, що виникають від списання або сторнування попереднього списання відкладеного податкового активу.

Щодо тимчасових різниць розкривають:

– суму (та дату закінчення строку дії, якщо є) тимчасових різниць, що не підлягають оподаткуванню, невикористаних податкових збитків та невикористаних податкових пільг, за якими відкладений податковий актив у балансі не визнається;

– сукупну суму тимчасових різниць, супутніх інвестиціям у дочірні підприємства, відділення та асоційовані компанії, а також часток у спільних підприємствах, щодо яких відкладені податкові зобов’язання не були визнаними.

Щодо кожного типу тимчасової різниці і кожного типу невикористаних податкових збитків та невикористаних податкових пільг розкривають:

– суму відкладених податкових активів та зобов’язань, що визнані в поданому балансі за кожний період;

– суму відкладених податкових доходів чи витрат, що визнані у звіті про прибутки та збитки, якщо вони не є очевидними зі змін сум, визнаних у балансі.

Щодо припинених операцій розкривають податкові витрати, пов’язані:

– з прибутком або збитком від припинення операції;

– прибутком або збитком при звичайному перебігу припиненої операції за період, разом із поданням відповідних сум за кожний попередній період.

Суму відкладеного податкового активу та характер свідчення, що підтверджує його визнання, розкривають, якщо:

– використання відкладеного податкового активу залежить від майбутніх оподатковуваних прибутків, які перевищують прибутки, що виникають від сторнування наявних тимчасових різниць, які підлягають оподаткуванню;

– підприємство зазнало збитків або в поточному, або в попередньому періоді за податковим законодавством, до якого відноситься відкладений податковий актив.

Питання для самоконтролю

1. Які основні види доходів створюються на підприємстві?

2. Які основні статті операційних витрат впливають на формування прибутку підприємств?

3. Що відносять до фінансових витрат підприємств?

4. Які фактори впливають на динаміку прибутковості?

5. Яким чином визначається валовий прибуток підприємств?

6. Від чого залежить розмір фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування?

7. Яким чином розраховується прибутковість акцій?

8. Для чого здійснюється коригування прибутку на одну акцію?

9. Яка інформація розкривається у примітках до звіту про фінансові результати?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Примітки до звіту про фінансові результати