Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Тема 15. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

15.1. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ

В умовах ринкової економіки для вирішення виробничих або комерційних завдань, які потребують вкладення коштів, потрібно розробити внутрішній документ фірм – бізнес-план підприємства.

Бізнес-план має містити:

– чітку інформацію про те, яке місце займає підприємство на ринку;

– усі виробничі характеристики майбутнього підприємства;

– детальний опис схеми його функціонування;

– принципи та методи керівництва підприємством;

– обов’язкову програму управління фінансами, без якої неможливо розпочати іншу справу і забезпечити її ефективність;

– представлення перспективи розвитку виробництва інвесторам і кредиторам.

Для складання бізнес-плану можуть бути такі спонукальні мотиви:

– надати інформацію про підприємство і наміри власників;

– викласти стратегію і тактику підприємства, показати, як взаємодіють різні підрозділи підприємства, що являють собою єдине ціле;

– представити фінансову мету та докладні кошториси, за допомогою яких можна контролювати фактичні витрати і прибутки;

– запевнити третю сторону в доцільності надати потрібні кошти або сприяти розвиткові підприємства в іншій формі.

Важливим елементом бізнес-плану є фінансовий план, який складається для обгрунтування конкретних інвестиційних проектів, а також для управління поточною і стратегічною фінансовою діяльністю. Цілі внутрішньофірмового планування в різних країнах можуть бути різноманітними. За кордоном вважається, що керівництво будь-якого підприємства, незалежно від виду його діяльності, повинно знати, які завдання у сфері економічної діяльності воно може запланувати на наступний період.

Разом з тим бюджет фірми є основою для контролю. Порівнюючи фактичні показники із запланованими, можна здійснювати так званий бюджетний контроль фірми.

Бюджет фірми є водночас формою координації. Бюджет являє собою виражену у вартісних показниках програму дій у сфері виробництва, закупівель сировини чи товарів, реалізації виробленої продукції. У програмі дій має бути забезпечена тимчасова і функціональна координація (узгодження) окремих заходів.

Бюджет фірми є основою для встановлення завдань для персоналу, менеджерів. Бюджет фірми розробляється на наступний період. Саме тому значно простіше розглядати альтернативні варіанти, не обов’язково апробуючи їх негайно. Завдання розробляються на основі апріорних тверджень, проте з урахуванням звітних показників.

У бюджетуванні є й елемент делегування повноважень. Схвалення керівництвом фірми бюджету підрозділу слугує основою для того, щоб оперативні рішення в майбутньому приймати на рівні цього підрозділу децентралізовано. Якщо бюджети на рівні підрозділів не розробляються, то керівництво фірми не схильне до децентралізації процесу прийняття оперативних рішень.

Фінансовий план підприємства може включати такі документи:

– прогноз обсягів реалізації;

– кошторис грошових видатків та надходжень;

– таблицю доходів і витрат;

– прогнозований кошторис активів і пасивів підприємства;

– розрахунок точки беззбитковості.

Фінансове планування являє собою розрахунок обсягів фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямами використання відповідно до виробничих і маркетингових показників підприємств на плановий рік.

Фінансове планування дозволяє вирішити такі завдання:

– виявити, якими грошовими коштами може володіти підприємство;

– виявити і оцінити джерела їх надходження;

– оцінити достатність коштів для виконання завдань;

– визначити суми коштів, які потрібно сплатити в бюджет і позабюджетні фонди;

– оцінити потребу в інвестиціях і залучених коштах;

– збалансувати майбутні доходи і витрати з урахуванням комерційної самоокупності.

В умовах, коли підприємствам надано самостійність у плануванні, вони можуть складати його в будь-якій формі, яку вони вважають за зручну для себе. Форма балансу доходів і видатків може відповідати, наприклад табл. 15.1.

Таблиця 15.1

Баланс доходів і витрат (фінансовий план) підприємства (можливий варіант)

No пор.

Показник

Код

Сума

1

2

3

4

1

Доходи і надходження коштів Виторг від реалізації продукції, робіт, послуг – усього, у т. ч.:

01

ПДВ

02

Акцизний збір

03

Амортизаційні відрахування

04

Внески до цільових державних фондів

05

Кошти на оплату процентів за кредит

06

Прибуток від реалізації

07

2

Прибуток від іншої реалізації продукції

08

3

Доходи від позареалізаційних операцій

09

4

Довгострокові кредити

10

5

Довгострокові позики

11

6

Доходи від першого випуску акцій

12

7

Цільове фінансування і надходження з бюджету

13

8

Цільове фінансування і надходження з позабюджетних фондів

14

9

Безповоротна фінансова допомога

15

10

Інші доходи і надходження

16

Усього доходів і надходжень

17

1

Витрати і відрахування коштів Витрати на реалізовану продукцію, роботи, послуги

18

2

ПДВ, сплачений при оплаті за товари, роботи, послуги

19

3

Довгострокові фінансові інвестиції

20

4

Капітальні вкладення

21

5

Поповнення оборотних активів

22

6

Орендна плата

23

7

Відрахування в резервний фонд

24

8

Відрахування від прибутку у фонд економічного стимулювання

25

9

Виплачені дивіденди

26

10

Відрахування на благодійні цілі

27

11

Повернення довгострокових кредитів

28

12

Повернення довгострокових позик

29

13

ПДВ, який перераховується в бюджет

30

14

Акцизний збір

31

15

Податок з прибутку

32

16

Плата за землю

33

17

Податок на транспортні засоби

34

18

Плата за воду

35

19

Внески в цільові державні фонди

36

20

Плата процентів за кредити

37

21

Залишок коштів, передбачених на інвестиції

38

22

Інші витрати і відрахування

39

Усього витрат і відрахувань

40

Фінансовий план можна складати поетапно:

1. Аналіз очікуваного виконання фінансового плану поточного року.

2. Розгляд та вивчення проектних виробничих, маркетингових показників, на основі яких розраховують планові фінансові показники.

3. Розроблення проекту фінансового плану.

Фінансове планування є складовою управлінських систем. У практиці фінансової роботи виділяють шість основних типів автоматизованих управлінських систем, які розробляють із використанням відповідних програм.

MRP-I – автоматизоване планування потреби в сировині і матеріалах для виробництва, мінімізація витрат, пов’язаних зі складськими запасами. Використовується для опису компоненту “виробництво”.

MRP-II – автоматизоване планування всіх виробничих ресурсів підприємства: сировина, матеріали, обладнання, його продуктивність, затрати праці; контроль виробництва здійснюється протягом усієї операційної діяльності – від закупівлі сировини до відвантаження продукції. Використовується для опису компонентів “виробництво”, “логістика” і, як правило, включає в себе методи мережевих розрахунків.

ERP-I – автоматизація і оптимізація внутрішніх бізнес-процесів, так званий back-ofiice; планування як матеріальних, так і фінансових ресурсів у масштабах підприємства. Використовується для опису компонентів “виробництво”, “логістика”, “фінанси”.

ERP-II – управління внутрішніми ресурсами і зовнішніми зв’язками підприємств; поєднує ERP, CRM і SCM.

CRM – система обліку і управління відносинами зі споживачами.

SCM – система обліку відносин із постачальниками.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Тема 15. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ