Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – Джерела і література

1. Агарков М. М. Основы банковского права: Курс лекций. – М.: БЕК, 1994 р.

2. Адміністративне право України: Навч. посіб. / За заг. ред. Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулевської. – К.: Істина, 2007 р.

3. “Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В. П. Тимощук. – К.: Факт, 2003 р. – С. ІО. Акт проголошення незалежності України: Прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 року // ВВРу. – 1991. -№38.

4. Антокольская М. В. Семейное право. – М.: Юрисгь, 2002

Р-

5. Балюк М., Гончарова Г. Зміни в організації виробництва і праці та соціальне партнерство // Право України. -1996. -№11.

6. Банківське право. Упорядник М. П. Кучерявенко. – Харків: Торсінг, 1999 р.

7. Банковское дело / Под ред. О. И. Лаврушина. – М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992 р.

8. Банковское дело: Справочное пособие / Под ред. Ю. А. Бабичевой. – М.: Экономика, 1994 р.

9. Банковское дело: Учебник / Под ред. В. И. Колесникова, А. П. Кроливецкой). – М.: Финансы и статистика, 1996 р.

10. Болотіна Н. Б., Чанишева Г. І. Трудове право України. – К., 2000 р.

11. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р.

12. Водний кодекс України від 06 червня 1995 р.

13. Гавалда К, СтуфлеЖ. Банковское право. – М., 1996 р.

14. Гальчинський А. С. Сучасна валютна система. – К.: “Лібра”, 1993 р.

15. Гвирцман М. В. Правовое регулирование банковской тайны // Деньги и кредит. -1992. – № 6.

16. Генеральна конференція Міжнародної організації праці. Рекомендація щодо медичного огляду дітей та підлітків з метою виявлення їхньої придатності до праці N 79 від 09.10.1946 р. Монреаль.

17. Гетьман В. П., Килимник Ю. В. Національний банк у системі влади. – К., 1997 р.

18. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.

19. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р.

20. Гроші та кредит: Підручник / За ред. M. І. Савлук. – К.: Либідь, 1993 р.

21. Довідник керуючого справами об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” – К., 2000 р.

22. Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою Української PCP 16 липня 1990 року //ВВРу. -1990. – № 31.

23. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого 1993 р.

24. Долан Э. Дж., Кэмпбелл К. Д., Кэмпбелл Р. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – М., 1991 г.

25. Ефимова Л. Г. Банковское право: Учебное и практическое пособие. – М.: БЕК, 1994 г.

26. Ефимова Л. Г. О правовой природе договора банковского счета и банковского вклада // Государство и право. -1993. – № 4.

27. Ефимова Л. Г. Понятие, правовая природа и содержание кредитных договоров, заключаемых коммерческими банками // Государство и право. -1993. – № 5.

28. Ефимова Л. Г. Сборник образцов банковских документов. – М.: Инфра, 1995 г.

29. Житловий кодекс України (Української PCP) від 30 червня 1983 p.

30. Заброда Д. Г. Адміністративна відповідальність за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією: Навч. посіб. – Д., 2003 p.

31. Закон України “Про всеукраїнський і місцеві референдуми” від 3 липня 1991 р.

32. Закон України “Про громадянство України” від 18 січня 2001 р.

33. Закон України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” від 18 червня 1999 р.

34. Закон України “Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 р.

35. Закон України “Про освіту” від 23 березня 1996 р.

36. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” від 23 квітня 1991р.

37. Закон України “Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 р.

38. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р.

39. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від ЗО червня 1999 р. (нова редакція Закону “Про банкрутство”).

40. Закон України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань” від 22 листопада 1996 р.

41. Закон України “Про державний контроль за використанням та охороною земель” від 19 червня 2003 р.

42. Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” від 16 листопада 2000 р.

43. Закон України “Про заставу” від 2 жовтня 1992 р.

44. Закон України “Про мисливське господарство та полювання” від 22 лютого 2000 р.

45. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 р.

46. Закон України “Про органи реєстрації актів громадянського стану” від 24 грудня 1993 р.

47. Закон України “Про охорону атмосферного повітря” 16 жовтня 1992 р.

48. Закон України “Про охорону дитинства” від 26 квітня 2001р.

49. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 р.

50. Закон України “Про питну воду та питне водопостачання” від 10 січня 2002 р.

51. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23 вересня 1994 р.

52. Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21 грудня 2000 р.

53. Закон України “Про тваринний світ” від 13 грудня 2001р.

54. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18 червня 1991 р.

55. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 30.06.1999 р.

56. Закон України “Про власність” від 07.02.1991 р.

57. Закон України “Про житлово-комунальні послуги” від 24 червня 2004 р.

58. Закон України “Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків” від 29 листопада 2001р.

59. Закон України “Про оренду землі” від 06 жовтня 1998 р.

60. Господарський кодекс України від 16 січня 2003р.

61. Закон України “Про приватизацію державного житлового фонду” від 19 червня 1992 р.

62. Закон України “Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні” від 17 квітня 1991 р.

63. Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” від 20 грудня 1991 р.

64. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28 лютого 1991 р.

65. Заруба О. Д. Банківський менеджмент та аудит. – К.: Лібра, 1996 р.

66. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р.

67. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р.

68. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. зі змінами та доповненнями.

69. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 р.

70. Козак З. Я. Правове регулювання охорони праці: Навч. посіб. – Львів, 2003 р.

71. Колпаков В. К. Адміністративне право і правова держава // Формування громадянського суспільства та правової держави. – К., 2006 р.

72. Колпаков В. К Адміністративно-деліктне право у юридично-галузевій парадигмі / / Право України. – 2002 р. – № 4. – С. 17.

73. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: Монографія. – К., 2004 р.

74. Колпаков В. К Онтолого-гносеологічна сутність правових артефактів (феноменів) // Юридична Україна. – 2004 р. -№12. – С. 4-11.

75. Колпаков В. К. Онтолого-гносеологічний вимір ознак адміністративного делікту / / Право України. – 2004. – № 10. – С. 30-34.

76. Колпаков В. К. Стан дослідження проступку в українському адміністративному праві // Право України. – 2005. -№6. ‘

77. Колпаков В. К. Шкідливість і суспільна небезпека адміністративного делікту: розмежування за філософським виміром// Юридична Україна. – 2004. – № 10. – С. 19 – 28.

78. Колпаков В. К., Доненко В. В. Керування транспортними засобами у стані сп’яніння: адміністративно-деліктні проблеми: Монографія. – Дніпропетровськ, 2003 р.

79. Колпаков В. К, Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підручник. – К., 2003 р.

80. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підручник. – К, 2003 р.

81. Конвенція про права дитини. Резолюція 44/25 від 20 листопада 1989 р.

82. Конвенція про стягнення за кордоном аліментів. Документ ООН від 20 червня 1956 р.

83. Конституція України від 28 червня 1996 р.

84. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р. зі змінами і доповненнями.

85. Кузнецова 3. В. Реклама і рекламна діяльність як об’єкт управління // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ. – 2003. – № 2 – С 169,170.

86. Логвінова М., Кафарський В. Основи правознавства: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, – 2005, – 568 с.

87. Лук’янець Д. М. Адміністративно-деліктні відносини в Україні: теорія та практика правового регулювання: Монографія. – Суми: ВДТ “Університетська книга”, 2006

88. Матвієнко В. її. Держава і банки. – К., 1996 р.

89. Мірошниченко М. І., Мірошниченко В. І. Історія вчень про державу і право. – К., Атіка, 2004 р.

90. Моисеев А. А. Международные кредитно-финансовые организации: правовые аспекты деятельности: Учеб. пособ. – М.: НИМП, 1999 р.

91. Нешатаева Т. Н. Международные организации и право: новые тенденции в международно-правовом регулировании. – М.: Дело, 1999 р.

92. Носкова И. Я. Международные валютно-кредитные отношения. – М.: ЮНИТИ, 1995 р.

93. Олійник А. Ю. Теорія держави і права: Навч. посіб. – К., Юрінком Інтер, 2001.

94. Основи правознавства України: Навч. посіб. / Ківа-лов С. В., Музиченко П. П., Крестовська Н. М., Крижанівський А. Ф. – X., Одісей, 2006 р.

96. Основи правознавства: Навч. посіб. / За заг. ред. ПЛ. Гнатенко. – К.: Юридична книга, 2004. – 320 с.

97. Основи правознавства: Навч. посіб. / Під заг. ред. В. ІІ. Пастухова. – К.: Алерта. 2005. – 377с.

98. Перелік видів заробітку (доходу), що підлягають облікові при відрахуванні аліментів. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р.

99. Перелік додаткових видів грошового забезпечення та інших виплат, що не підлягають облікові при відрахуванні аліментів з військовослужбовців. Затверджено наказом Міністра оборони України від 4 листопада 1996 р.

100. Положення про дитячий будинок сімейного типу. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1994 р.

101. Положення про прийомну сім’ю. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р.

102. Положення про Центр з усиновлення дітей при Міністерстві освіти і науки України. Затверджено наказом Міністерства освіти України від ЗО березня 1996 року.

103. Порядок передачі дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами їх проживання у сім7ях усиновителів. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р.

104. Правила ведення обліку громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей – громадян України, які всиновлені іноземцями. Затверджено наказом Міністра закордонних справ України від 29 листопада 1999 р.

105. Правознавство: Навчальний посібник / За ред. В. В. Копейчикова. – К., Юрінком Інтер, 2006.

106. Про порядок зміни, поновлення, анулювання записів актів громадянського стану, порядок і строки зберігання актових книг. Положення, затверджене постановою колегії Міністерства юстиції України 14 квітня 1993 р. № 6.

107. Скакун О. Ф. Теорія держави і права. – X., Консум, 2005.

108. Сурілов О. В. Теорія держави і права. – Одеса, 1998.

109. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник /За ред. O. B. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К.: Юрінком – Інтер, 2006.

110. Цивільне законодавство // Савчук П. Основи правознавства: Посіб. для абітурієнтів /П. Савчук, Ю. Самойленко. – К.,2000.

111. Цивільне право України. Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова I. В. та ін.; За заг. ред. В. І. Борисової, I. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

112. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – Т. 2. Особлива частина. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003.

113. Цивільне право України. Навч. посіб. / За заг. ред. І. А. Бірюкова, Ю. О. Заіки. – К.: Істина, 2004.

114. Цивільне право України. Навч. посіб. / За ред. Р. О. Стефанчука. – К.: Наукова думка, Прецедент, 2004.

115. Цивільне право України. Підручник / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003.

116. Цивільний кодекс України від 16.01. 2003. – К.: Видавничий дім “Скіф”, 2006.

117. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – К.: Концерн ” Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004.

118. Черкес М. Ю. Міжнародне право: Підручник – К.: Знання, 2003. адміністративно-наглядова діяльність”


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – Джерела і література