Платіжні системи – Вовчак О. Д. – 7.2. Національна система масових електронних платежів (НСМЕП): нормативна база та загальна характеристика

Ідея створення в Україні НСМЕП виникла в середині 90-х років XX ст., коли НБУ затвердив концепцію системи електронних розрахунків за товари та послуги в Україні. Цей документ передбачав реалізацію концепції в два етапи. Перший – створення системи електронних платежів (СЕП) між юридичними особами. Другий – упровадження системи електронних розрахунків за участю фізичних осіб. Перший етап був досить швидко й успішно реалізований, і Україна має, за оцінками більшості банкірів, одну з найефективніших СЕП в Європі. Другий етап почався з 1997 p., коли НБУ визначив створення в Україні платіжної системи за безготівковими розрахунками населення у торгівлі та сфері послуг як одне із пріоритетних завдань. Одним з основних напрямів докладання зусиль до побудови в Україні такої платіжної системи стало створення НСМЕП.

Метою створення НСМЕП є розроблення та впровадження в Україні відносно дешевої надійно захищеної автоматизованої системи безготівкових розрахунків, яка в основному розрахована на роботу в режимі “офф-лайн”.

Окрім того, технологією НСМЕП передбачено також широке застосування платіжних карток юридичними особами – корпоративні та бізнес-картки.

Національний банк вважає створення НСМЕП завершальною стадією у побудові системи електронних платежів в Україні. НСМЕП за своєю масштабністю, складністю та обсягом витрат на створення, запровадження і експлуатацію значно перевищує існуючу систему електронних платежів НБУ. Враховуючи світовий досвід, в Україні має бути емітовано не менше 10 млн платіжних карток НСМЕП, функціонувати щонайменше 100 тис. точок обслуговування (платіжних терміналів у торгівлі, на транспорті, в сфері послуг, банківських терміналів та банкоматів тощо).

У процесі вивчення теми потрібно засвоїти, що в НСМЕП застосовують платіжні картки з вбудованими чіп-модуля-ми – смарт-картки. Смарт-картка, яка є носієм копії фінансової інформації в НСМЕП, на відміну від пластикової картки з магнітною смугою, найбільш повно задовольняв вимоги безпеки. На її базі створена високоефективна офф-лайнова технологія, тобто така, що не потребує оперативного зв’язку з банківським рахунком під час виконання платіжних операцій (це дуже важливо, враховуючи недостатньо високу якість вітчизняних каналів зв’язку), яка значно зменшує експлуатаційні витрати. За рахунок цього участь у НСМЕП може брати населення України з малими доходами (пенсіонери, студенти, школярі тощо), а швидкість обслуговування набагато більша, ніж при розрахунках готівкою та операціях з картками з магнітною смугою.

Усі картки, що застосовуються в НСМЕП, можна умовно поділити на платіжні та службові. Студенти повинні вміти розрізняти такі платіжні інструменти, як електронний чек і електронний гаманець, знати визначення таких понять, як Анонімний гаманець, Персоналізований гаманець тощо.

Варто звернути увагу на те, що службові картки, залежно від призначення, поділяють на такі типи:

– модулі безпеки терміналів;

– трансферні (для інкасації інформації з терміналу в обслуговуючий банк чи процесинговий центр та передачі службової інформації від них у термінал);

– картки доступу.

Функціональні можливості кожного типу карток НСМЕП визначають залежно від обраного чіпа. Максимальна кількість платіжних додатків (гаманців та чеків) на картці обмежена 30 додатками та залежить від обсягу енергонезалежної пам’яті чіпа.

Важливо знати, що організаційна структура НСМЕП це сукупність визначених Платіжною організацією суб’єктів, їх функцій, прав і обов’язків, а також сукупність відносин, що виникають між ними під час проведення переказу коштів та забезпечення діяльності НСМЕП.

До складу НСМЕП належать:

– платіжна організація;

– члени платіжної системи;

– учасники платіжної системи.

Функції Платіжної організації НСМЕП виконує Національний банк України. Членами НСМЕП можуть бути юридичні особи, які укладуть договір з Платіжною організацією про вступ до НСМЕП. Член НСМЕП може виконувати функції емітента та/або еквайра. Учасниками НСМЕП є юридичні або фізичні особи – суб’єкти відносин, що виникають при проведенні переказу коштів, ініційованого за допомогою платіжного додатка картки НСМЕП (розрахунковий банк, головний процесинговий центр, регіональні процесингові центри, процесингові центри банківського рівня, держателі платіжних карток, підприємства торгівлі та послуг тощо).

Моделі роботи членів НСМЕП такі:

– емітент;

– еквайр;

– емітент та еквайр.

Необхідно акцентувати увагу на тому, що з метою державної підтримки впровадження масових безготівкових розрахунків, у тому числі НСМЕП, створена міжвідомча робоча група з питань розвитку безготівкових розрахунків в Україні при Державній комісії з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом. Основним завданням цієї групи є забезпечення скорочення частки готівкових розрахунків населення та юридичних осіб за рахунок упровадження і розвитку в Україні сучасних електронних систем масових безготівкових розрахунків із використанням платіжних карток.

Потрібно розкрити роль Національного банку України в НСМЕП, зокрема, ідеологічну, координаційну та фінансову.

Основні нормативно-правові документи НСМЕП:

– “Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням”;

– “Правила Національної системи масових електронних платежів”;

– “Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України”;

– “Переліки і тарифи операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями за операціями (послугами), пов’язаними з діяльністю клієнтів і банків – кореспондентів Національного банку України”;

– “Положення про Раду Платіжної організації Національної системи масових електронних платежів”;

– “Програма розвитку Національної системи масових електронних платежів на 2006-2008 роки” тощо.

Особливу увагу при вивченні теми варто приділити розкриттю механізму вступу, реєстрації і технічного оснащення банків для участі в НСМЕП. Цей механізм включає декілька етапів, зокрема, банк повинен:

1. Надати в Платіжну організацію (Національний банк, Департамент інформатизації) заяву про вступ банку до НСМЕП.

2. Одержати дозвіл Платіжної організації на укладання договору про вступ до системи.

3. Надати в Департамент інформатизації НБУ підписаний проект договору про вступ банку до НСМЕП разом з нотаріально завіреними статутними документами і витягом з Протоколу зборів засновників про призначення Голови Правління банку.

4. Після підписання договору:

4.1. Отримати від Платіжної організації необхідну нормативну та технічну документацію.

4.2. Надати в Платіжну організацію заяву на присвоєння банку ідентифікатора емітента платіжних карток (додаток Є).

4.3. Надати в Платіжну організацію проект упровадження НСМЕП в банку та узгодити його з НБУ.

4.4. Придбати відповідно до узгодженого проекту необхідні програмно-технічні засоби автоматизованої карткової системи банку.

4.5. Придбати відповідно до узгодженого проекту інші необхідні програмно-технічні засоби НСМЕП, які пройшли випробування в НБУ і дозволені до використання в НСМЕП.

4.6. Узгодити дизайн картки банку з виробником та затвердити його в Платіжній організації. Після затвердження дизайну замовити виготовлення карток у виробника.

4.7. Укласти договір з головним/регіональним процесинговим центром НСМЕП.

4.8. Укласти договір з розрахунковим банком НСМЕП.

4.9. Укласти з Платіжною організацією договори: про ініціалізацію та системну персоналізацію карток НСМЕП, про використання товарного знака НСМЕП.

4.10. Провести роботи з інсталяції програмно-технічних засобів автоматизованої карткової системи (за участю Платіжної організації та розробника програмного забезпечення комерційного банку).

4.11. Провести навчання обслуговуючого персоналу.

4.12. Розгорнути в банку програмно-технічні засоби автоматизованої карткової системи, провести емісію карток і отримати досвід роботи в одноемітентному (локальному) режимі роботи автоматизованої карткової системи в НСМЕП.

4.13. Провести перехід до міжбанківського режиму роботи в НСМЕП (за процедурою, визначеною Платіжною організацією).

Потрібно також звернути увагу на програму розвитку НСМЕП на 2006-2008 pp., яка спрямована на створення необхідних умов для поліпшення структури грошового обігу та забезпечення високого рівня захищеності спеціальних платіжних засобів за рахунок розбудови в Україні масових безготівкових платежів із використанням платіжних карток і скорочення частки готівкових розрахунків. Програма визначає основні завдання та шляхи їх реалізації щодо подальшого розвитку НСМЕП з урахуванням світових тенденцій розвитку безготівкових розрахунків, досвіду та сучасних моделей функціонування платіжних систем.

Детальніша інформація про шляхи реалізації основних завдань НСМЕП подана в додатку Ж. Тарифи на послуги, що надаються НБУ, який виконує функції Платіжної організації НСМЕП, членам та учасникам НСМЕП наведеш в додатку 3.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – 7.2. Національна система масових електронних платежів (НСМЕП): нормативна база та загальна характеристика