Платіжні системи – Вовчак О. Д. – 6.2. Суть та правові основи системи електронних платежів

В Україні, відповідно до Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, можуть створюватися системи міжбанківських розрахунків, що призначені для переказу коштів у межах України між банками для виконання зобов’язань їх клієнтів, а також власних зобов’язань цих банків. Порядок діяльності системи міжбанківських розрахунків визначається її правилами, установленими платіжною організацією цієї системи та узгодженими з Національним банком України.

Міжбанківський переказ здійснюється шляхом:

– проведення суми переказу через кореспондентські рахунки, що відкриваються банками в Національному банку України;

– проведення суми переказу через кореспондентські рахунки, що відкриваються банками в інших банках або в розрахунковому банку.

Внутрішньобанківський переказ здійснюється в порядку, визначеному правилами відповідної внутрішньобанківської платіжної системи.

Система електронних платежів (СБП) Національного банку України – державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківського переказу через кореспондентські рахунки банків (філій) у НБУ зі застосуванням електронних засобів приймання, оброблення, передавання та захисту інформації у файловому режимі або режимі реального часу.

Обмін файлами через СЕП здійснюється засобами системи ЕП. Оброблення файлів у СЕП виконується в циклічному режимі. Цикл оброблення файлів складається з двох частин:

1) приймання інформації;

2) передавання інформації.

Під час приймання інформації ЦОСЕП отримує від учасника СЕП файл А і перевіряє його на відповідність вимогам СЕП. ЦОСЕП надсилає за результатами оброблення файла А на адресу відправника квитанцію про результати його приймання. ЦОСЕП приймає або не приймає файл А у цілому.

Відправник файла А несе відповідальність за склад міжбанківських електронних розрахункових документів, уключених до цього файла. Під час передавання інформації міжбанківські електронні розрахункові документи, прийняті ЦОСЕП у файловому режимі, групуються за адресами і надсилаються отримувачам (зокрема, файли В). Файл В уважається одержаним і його сума відображається за технічним рахунком отримувача в ЦОСЕП за умови надходження від отримувача квитанції, що підтверджує успішне прийняття файла В. У кінці кожного сеансу оброблення інформації ЦОСЕП надсилає учасникам СЕП підсумкову інформацію за результатами цього циклу та поточне значення їх технічних рахунків. Після отримання файла з підсумковою інформацією, яка підтверджує відображення суми файла В за технічним рахунком у ЦОСЕП, учасник СЕП передає міжбанківські електронні розрахункові документи, що розміщені в успішно прийнятому ним файлі В, для подальшого їх оброблення засобами САБ та/або ВПС та відображення сум за рахунками отримувачів. У кінці банківського дня ЦОСЕП надає учасникам СЕП інформацію про стан їх технічних рахунків на початок і кінець банківського дня, а також перелік усіх міжбанківських електронних розрахункових документів, що оброблялися ними протягом цього дня. Необхідною умовою завершення банківського дня учасником СЕП є:

– надання інформації за підсумками банківського дня до ЦОСЕП, якщо інше не передбачено регламентом роботи СЕП;

– звіряння інформації САБ з даними ЦОСЕП;

– відображення на рахунках у САБ у цей банківський день міжбанківських електронних розрахункових документів, здійснених у режимі реального часу, що надійшли від ЦОСЕП у підсумкових файлах дня.

Суми міжбанківських електронних розрахункових документів, здійснених у файловому режимі, що не були підтверджені отримувачем станом на кінець банківського дня, мають обліковуватися на транзитних рахунках відповідного територіального управління.

Учасник СЕП у режимі реального часу має право:

– виконувати міжбанківські перекази;

– установлювати в ЦОСЕП ліміти технічних рахунків, початкових обігів підпорядкованих йому філій;

– одержувати довідкову Інформацію про: стан власного технічного рахунку і технічних рахунків своїх філій; власні міжбанківські перекази; міжбанківські перекази своїх філій тощо.

Територіальне управління має право в режимі реального часу встановлювати обмеження щодо виконання початкових платежів банку (філії) відповідно до нормативно-правових актів Національного банку. Обмін інформацією в режимі реального часу здійснюється пакетами за протоколом TCP/IP. Учасник СЕП формує засобами САБ пакет-запит і надсилає його до ЦОСЕП. За підсумками оброблення пакета-запиту ЦОСЕП готує та відправляє учаснику СЕП пакет-відповідь, що містить інформацію про виконання чи невиконання пакета-запиту. У кінці банківського дня ЦОСЕП надає учасникам СЕП файли з переліком міжбанківських переказів, відображених за їх технічними рахунками.

Функціонування СЕП забезпечується такими програмно-технічними комплексами:

– центром обробки СЕП (ЦОСЕП) – розміщений у Центральній розрахунковій палаті ЦОСЕП;

– АРМ-НБУ – автоматизоване робоче місце учасника СЕП;

– АРМ-РП – автоматизоване робоче місце територіального управління Національного банку України;

– АРМ-Ю – автоматизоване робоче місце юридичної особи, що забезпечує приймання від банків до СЕП у файловому режимі тих початкових платежів, які отримали схвалення територіального управління Національного банку України.

Окрім цього, при вивченні теми необхідно акцентувати увагу і на загальних засадах функціонування платіжних систем в Україні, відносинах у сфері переказу коштів, що регулюються:

– Конституцією України;

– Законом України “Про Національний банк України”;

– Законом України “Про банки і банківську діяльність”;

– Законом України “Про поштовий зв’язок”;

– Законом України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”;

– іншими актами законодавства України, нормативно-правовими актами Національного банку України, а також Уніфікованими правилами та іншими міжнародно-правовими актами з питань переказу коштів.

Банк (філія) – безпосередній учасник СЕП має бути включений до довідника учасників СЕП за умови:

1) включення до довідника банків України;

2) укладення з НБУ договорів:

– про розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних платежів Національного банку України та надання послуг системою електронної пошти Національного банку України (додаток Б);

– про використання криптографічних засобів захисту інформації в системі електронних платежів Національного банку України (додаток В);

3) підключення до системи електронної пошти.

Включення філії банку до довідника учасників СЕП, як опосередкованого учасника СЕП, здійснюється за умови включення її до довідника банків України.

Необхідно зазначити важливість процесу відкриття кореспондентського рахунку банку в територіальному управлінні. Відкриття кореспондентського рахунку банку здійснюється територіальним управлінням на підставі укладеного договору про кореспондентський рахунок у Національному банку України (додаток Г) та за умови подання правильно оформлених документів.

Для відкриття кореспондентського рахунку банку голова правління (ради директорів) банку, головний бухгалтер подають до територіального управління за місцезнаходженням банку такі документи:

– заяву про відкриття кореспондентського рахунку в Національному банку України (додаток Г);

– копію статуту банку, засвідчену нотаріально або територіальним управлінням;

– копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально або органом, що видав документ;

– копію документа, що підтверджує взяття банку на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчену або нотаріально, або органом, що видав документ, або територіальним управлінням;

– копію документа, що підтверджує реєстрацію банку у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену або нотаріально, або органом, що видав документ, або територіальним управлінням;

– копію довідки про внесення банку до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену або нотаріально, або органом, що видав довідку, або територіальним управлінням;

– копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію банку у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, засвідчену або нотаріально, або органом, що видав страхове свідоцтво, або територіальним управлінням;

– картку зі зразками підписів та відбитка печатки банку, засвідченими нотаріально (кількість примірників обумовлюється сторонами).

Після отримання банківської ліцензії банк подає її копію, яка засвідчується територіальним управлінням.

Підставою для закриття кореспондентського рахунку банку (філії) є розірвання договору, що здійснюється за ініціативою власника кореспондентського рахунку відповідно до заяви (додаток Д) або Національного банку у випадках, передбачених законом. Залишок коштів за кореспондентським рахунком має бути перерахований на рахунок, визначений його власником або НБУ відповідно до законодавства.

Вивчення теми потребує уваги щодо характеристики загальних умов функціонування СЕП стосовно проведення міжбанківського переказу. Національний банк визначає технологію роботи СЕП, має право змінювати технологічну структуру цієї системи та шляхи програмно-технічної реалізації її компонентів і вимагати від учасників СЕП відповідної адаптації їх програмно-технічних засобів САБ та ВПС до технології роботи СЕП. Технологічний регламент роботи СЕП визначається Національним банком і надсилається засобами системи електронної пошти всім учасникам СЕП для виконання.

Відповідно до технології роботи СЕП під час формування міжбанківського електронного розрахункового документа учасник СЕП забезпечує:

– заповнення обов’язкових реквізитів шляхом перенесення їх значень з розрахункового документа, на підставі якого він формується, крім реквізиту “назва документа”, що заповнюється як умовний числовий код, згідно з додатком Е;

– якщо платником та/або отримувачем є учасник СЕП, то в реквізитах “рахунок платника” та/або “рахунок отримувача” має зазначатися номер внутрішньобанківського рахунку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – 6.2. Суть та правові основи системи електронних платежів