Національна економіка – Мельникова В. І

Національна економіка – Мельникова В. І. – ВСТУП

Сучасний стан розвитку світового господарства характеризується якісними перетвореннями, які активно впливають на зміст функцій органів державного й господарського управління та регулювання національної економіки. Здатність правильно оцінювати суть цих перетворень у політичному і економічному житті

Національна економіка – Мельникова В. І. – ГЛАВА 1. Національна економіка:загальне і особливе

Сучасний стан розвитку світового господарства характеризується якісними перетвореннями, які активно впливають на зміст функцій органів державного й господарського управління та регулювання національної економіки. Здатність правильно оцінювати суть цих перетворень у політичному і економічному житті

Національна економіка – Мельникова В. І. – 1.1. Поняття і ознаки національної економіки

Сучасний стан розвитку світового господарства характеризується якісними перетвореннями, які активно впливають на зміст функцій органів державного й господарського управління та регулювання національної економіки. Здатність правильно оцінювати суть цих перетворень у політичному і економічному житті

Національна економіка – Мельникова В. І. – 1.2. Цілі національної економіки і умови їхнього досягнення

Прийнято вважати, що мета ринкової економіки – одержання максимального прибутку. Для підприємства на мікрорівні це дійсно так. У макроекономіці, мезоекономіці та національній економіці цілі, що стоять перед суспільством, державою, урядом, є більш загальними. При

Національна економіка – Мельникова В. І. – 1.3. Структура й показники національної економіки

Прийнято вважати, що мета ринкової економіки – одержання максимального прибутку. Для підприємства на мікрорівні це дійсно так. У макроекономіці, мезоекономіці та національній економіці цілі, що стоять перед суспільством, державою, урядом, є більш загальними. При

Національна економіка – Мельникова В. І. – 1.4. Економічна система і її моделі

Економічна система – це особливим чином упорядкована, скоординована система взаємозв’язків суб’єктів національної економіки, тобто юридичних і фізичних осіб. Економічна система, як і цивілізація, – це продукт еволюційного розвитку. Кожна нова система формується в надрах

Національна економіка – Мельникова В. І. – 1.5. Особливості національної економіки України

Національна економіка будь-якої держави – це складна господарська, соціальна, організаційна, науково-технологічна система. Вона має сукупний економічний потенціал, серед якого виділяють: природно-ресурсний, виробничий, трудовий, науково-технічний. Розвиток господарської системи країни приводить до вдосконалення її національного ринку,

Національна економіка – Мельникова В. І. – ГЛАВА 2. ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ ТА БАЗИСНІ ІНСТИТУТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

2.1. Теорії національної економіки Теорії національної економіки починають виникати з XIV ст., коли на теренах Центральної й Західної Європи руйнуються феодальні порядки, створюються абсолютні монархії та формуються державні кордони. Перед правителями держав постають актуальні

Національна економіка – Мельникова В. І. – 2.1. Теорії національної економіки

2.1. Теорії національної економіки Теорії національної економіки починають виникати з XIV ст., коли на теренах Центральної й Західної Європи руйнуються феодальні порядки, створюються абсолютні монархії та формуються державні кордони. Перед правителями держав постають актуальні

Національна економіка – Мельникова В. І. – 2.2. Інституціоналізм і його роль у вивченні національної економіки

У сучасній економічній науці використовуються два основних підходи до розгляду процесів розвитку економіки: класичний (неокласичний) та інституціональний (неоінституціональний) [16]. Інституціоналізм як теорія спочатку розвивався у межах класичної економічної теорії з використанням принципів соціології й

Національна економіка – Мельникова В. І. – 2.3. Базисні інститути національної економіки

Основне призначення інституту – це інтеграція й рівновага відокремлених (локалізованих) елементів соціальної системи, єдність яких подана не в безпосередній формі, а існує як проблема. Як суттєві характеристики інституціоналізації діяльності економісти відзначають спеціалізацію, стандартизацію й

Національна економіка – Мельникова В. І. – ГЛАВА 3. Теорія суспільного добробуту й соціально-ринкова економіка

3.1. Розвиток теорії суспільного добробуту Теорія добробуту була завжди популярною, інколи вона зводилась у ранг соціальної політики урядів, але ніколи не була абсолютно визначеною й до цього часу потребує грунтовних досліджень, які б дозволили:

Національна економіка – Мельникова В. І. – 3.1. Розвиток теорії суспільного добробуту

3.1. Розвиток теорії суспільного добробуту Теорія добробуту була завжди популярною, інколи вона зводилась у ранг соціальної політики урядів, але ніколи не була абсолютно визначеною й до цього часу потребує грунтовних досліджень, які б дозволили:

Національна економіка – Мельникова В. І. – 3.2. Вплив теорії добробуту на соціально-ринкову економіку

Довгий час існувала думка, що рішення, які ухвалюються окремими політиками, політичними або державними організаціями, мають приносити максимальну користь суспільству. У. Вексель у 1897 році вперше визначив політику як взаємовигідний обмін між громадянами й суспільними

Національна економіка – Мельникова В. І. – 3.3. Соціальна політика держави як основа підвищення добробуту громадян

У Конституції України зазначено, що національна економіка розвивається на основі соціально-орієнтованої моделі. Це означає, що головним завданням на шляху соціально-економічного прогресу в державі має стати забезпечення передумов реалізації прав і свобод громадян, утвердження середнього

Національна економіка – Мельникова В. І. – ГЛАВА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

4.1. Суть і склад економічного потенціалу Економічний потенціал країни – це складна за змістом і багатоаспектна за значенням структура. В теорії й на практиці господарювання він трактується неоднозначно. Найбільш поширене трактування економічного потенціалу –

Національна економіка – Мельникова В. І. – 4.1. Суть і склад економічного потенціалу

4.1. Суть і склад економічного потенціалу Економічний потенціал країни – це складна за змістом і багатоаспектна за значенням структура. В теорії й на практиці господарювання він трактується неоднозначно. Найбільш поширене трактування економічного потенціалу –

Національна економіка – Мельникова В. І. – 4.2. Характеристика економічного потенціалу

Природно-ресурсний потенціал – це можливість країни використовувати сукупні природні багатства у господарській діяльності. За оцінками економістів, із загального обсягу природно-ресурсного потенціалу України 44,4% припадає на земельні ресурси, 28,3% – на мінеральні, 13,1% – водні,

Національна економіка – Мельникова В. І. – 4.3. Тіньова економіка, структура й природа її виникнення

Тіньова економіка – це уклад економічних відносин, що охоплює невраховані, нерегламентовані й незаконні види господарської діяльності. У кожній країні є така складова економічної діяльності, що не укладається в сформовані й узаконені норми. Цей сектор

Національна економіка – Мельникова В. І. – ГЛАВА 5. ІНСТИТУЦЮНАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

5.1. Інституційні підходи до дослідження національної економіки Пошук економістами нової економічної теорії, за допомогою якої можна пояснити й забезпечити досягнення безперервного й стабільного економічного зростання, є характерним для сучасних економічних досліджень. У зв’язку з

Національна економіка – Мельникова В. І. – 5.1. Інституційні підходи до дослідження національної економіки

5.1. Інституційні підходи до дослідження національної економіки Пошук економістами нової економічної теорії, за допомогою якої можна пояснити й забезпечити досягнення безперервного й стабільного економічного зростання, є характерним для сучасних економічних досліджень. У зв’язку з

Національна економіка – Мельникова В. І. – 5.2. Інституційні чинники розвитку національної економіки

Стабільний економічний розвиток національної економіки залежить від трьох основних чинників: O технологічного рівня (рівня інноваційної активності й ступеня розвитку інформаційно-комп’ютерних технологій); O стану суспільних інститутів (законотворчої бази, боротьби з конкуренцією); O стану макроекономічного середовища

Національна економіка – Мельникова В. І. – ГЛАВА 6. ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ

6.1. Суть, види й функції ринкової інфраструктури Ринкова інфраструктура національної економіки – це система організаційно-правових інститутів для підтримки розвитку ринкових відносин господарських суб’єктів. Основні елементи ринкової інфраструктури: біржі, банки, аукціони, посередницькі фірми й товариства,

Національна економіка – Мельникова В. І. – 6.1. Суть, види й функції ринкової інфраструктури

6.1. Суть, види й функції ринкової інфраструктури Ринкова інфраструктура національної економіки – це система організаційно-правових інститутів для підтримки розвитку ринкових відносин господарських суб’єктів. Основні елементи ринкової інфраструктури: біржі, банки, аукціони, посередницькі фірми й товариства,

Національна економіка – Мельникова В. І. – 6.2. Фінансова система та фінансова політика в Україні

Фінансові й грошово-кредитні інструменти є найвідомішими й найпоширенішими регуляторами ринкової економіки. Фінансова система Національної економіки – це сукупність фінансових відносин при формуванні, розподілі й використанні коштів. Система фінансових відносин містить такі ланки: – бюджети

Національна економіка – Мельникова В. І. – 6.3. Бюджетна система національної економіки

Якщо центральною ланкою банківської системи є Національний Банк, то центральною ланкою всієї фінансової системи є Державний бюджет (бюджет – “шкіряний гаманець” (фр.), “сумка для зберігання грошей”). Бюджетна система країни – це сукупність державного й

Національна економіка – Мельникова В. І. – 6.4. Фіскальна політика держави

Якщо центральною ланкою банківської системи є Національний Банк, то центральною ланкою всієї фінансової системи є Державний бюджет (бюджет – “шкіряний гаманець” (фр.), “сумка для зберігання грошей”). Бюджетна система країни – це сукупність державного й

Національна економіка – Мельникова В. І. – ГЛАВА 7. ДЕРЖАВНІСТЬ І ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

7.1. Суть, мета й методи державного регулювання національної економіки Завдяки розвитку інституціональної теорії установилося розуміння того, що соціальна система не може бути зведена до економічної системи, так само, як до політики, культури або моралі.

Національна економіка – Мельникова В. І. – 7.1. Суть, мета й методи державного регулювання національної економіки

7.1. Суть, мета й методи державного регулювання національної економіки Завдяки розвитку інституціональної теорії установилося розуміння того, що соціальна система не може бути зведена до економічної системи, так само, як до політики, культури або моралі.

Національна економіка – Мельникова В. І. – 7.2. Державні інститути й механізми регулювання національної економіки

Традиційно розрізняють три види державної влади: законодавчу, виконавчу й судову. Система органів державної влади щодо управління соціально-економічним розвитком країни містить центральні й місцеві органи. Центральні органи державної влади і управління: А) Верховна Рада України

Національна економіка – Мельникова В. І. – 7.3. Підвищення конкурентоспроможності держави як мета державного регулювання національної економіки

Традиційно розрізняють три види державної влади: законодавчу, виконавчу й судову. Система органів державної влади щодо управління соціально-економічним розвитком країни містить центральні й місцеві органи. Центральні органи державної влади і управління: А) Верховна Рада України

Національна економіка – Мельникова В. І. – ГЛАВА 8. ДЕМОКРАТІЯ, ЕКОНОМІЧНА СВОБОДА І ЕКОНОМІЧНИЙ ПОРЯДОК

8.1. Суть і форми демократії У сучасній мові слово “демократія” має кілька значень. Його перше, основне, значення пов’язане з походженням цього терміна. “Демократія” перекладається з давньогрецької як “народовладдя”, або, використовуючи визначення американського президента Лінкольна,

Національна економіка – Мельникова В. І. – 8.1. Суть і форми демократії

8.1. Суть і форми демократії У сучасній мові слово “демократія” має кілька значень. Його перше, основне, значення пов’язане з походженням цього терміна. “Демократія” перекладається з давньогрецької як “народовладдя”, або, використовуючи визначення американського президента Лінкольна,

Національна економіка – Мельникова В. І. – 8.2. Сучасна демократія й проблеми її становлення

Демократія західного зразка сформувалася з ліберальної політичної системи і успадковує її основні організаційні принципи: конституціоналізм, поділ влади, а також такі цінності, як індивідуальна воля, права людини, автономія меншості й т. д. Оцінки й назви

Національна економіка – Мельникова В. І. – 8.3. Економічний порядок та економічна свобода

Господарюючі суб’єкти є активною діяльною основою будь-якої економічної системи. Вони роблять систему диференційованою, стійкою, живою, рухомою, адаптивною, сприйнятливою до новацій і такою, що постійно розвивається. Завдяки наявності господарюючих суб’єктів, що є вільними у своєму

Національна економіка – Мельникова В. І. – ГЛАВА 9.СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

9.1 Поняття й значення структури національної економіки Економіка будь-якої країни як системний об’єкт дослідження має певну структуру, тобто сукупність елементів або підсистем і зв’язків між ними, якій притаманні ознаки цілісності. Оскільки ефективний розвиток національної

Національна економіка – Мельникова В. І. – 9.1 Поняття й значення структури національної економіки

9.1 Поняття й значення структури національної економіки Економіка будь-якої країни як системний об’єкт дослідження має певну структуру, тобто сукупність елементів або підсистем і зв’язків між ними, якій притаманні ознаки цілісності. Оскільки ефективний розвиток національної

Національна економіка – Мельникова В. І. – 9.2. Види структури національної економіки

9.1 Поняття й значення структури національної економіки Економіка будь-якої країни як системний об’єкт дослідження має певну структуру, тобто сукупність елементів або підсистем і зв’язків між ними, якій притаманні ознаки цілісності. Оскільки ефективний розвиток національної

Національна економіка – Мельникова В. І. – 9.3. Структурна політика держави

Для ефективного функціонування національної економіки необхідна її раціональна структура, що є прерогативою держави й корпоративних систем, бо ринкова система самостійно не здатна цілеспрямовано формувати раціональну структуру економіки. Під раціональною структурою економіки необхідно розуміти таку

Національна економіка – Мельникова В. І. – ГЛАВА 10.ПРОГРАМУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ національної ЕКОНОМІКИ

10.1. Суть соціально-економічної стратегії країни Стратегія держави – це детальний всебічний комплексний план, спрямований на втілення цілей держави. Сама суть державного регулювання національної економіки потребує налагодженого механізму формування цілей, тому ієрархія цілей державного регулювання

Національна економіка – Мельникова В. І. – 10.1. Суть соціально-економічної стратегії країни

10.1. Суть соціально-економічної стратегії країни Стратегія держави – це детальний всебічний комплексний план, спрямований на втілення цілей держави. Сама суть державного регулювання національної економіки потребує налагодженого механізму формування цілей, тому ієрархія цілей державного регулювання

Національна економіка – Мельникова В. І. – 10.2. Макроекономічне прогнозування та його принципи

Макроекономічне прогнозування – це виявлення і аналіз закономірностей і тенденцій розвитку національної економіки, передбачення змінень і створення наукової бази для економічної політики й державного регулювання національної економіки. Основні принципи макроекономічного прогнозування: 1. Принцип наукової

Національна економіка – Мельникова В. І. – 10.3. Планування соціально-економічного розвитку

Розв’язання життєво важливих проблем розвитку суспільства, регіонів, галузей економіки, інституціональних одиниць та обгрунтування способів реалізації певних стратегічних і тактичних цілей здійснюється за допомогою макроекономічних планів. Макроекономічне планування як складова механізму державного регулювання національної економіки

Національна економіка – Мельникова В. І. – ГЛАВА 11. ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Економічне зростання є центральною проблемою для всіх країн. Тому слід визначити, як воно забезпечується, що є його джерелом, дати кількісну оцінку різним його факторам, проаналізувати причини зниження його темпів і визначити тенденції його збільшення

Національна економіка – Мельникова В. І. – 11.1. Економічне зростання як основа національної економіки

Економічне зростання є центральною проблемою для всіх країн. Тому слід визначити, як воно забезпечується, що є його джерелом, дати кількісну оцінку різним його факторам, проаналізувати причини зниження його темпів і визначити тенденції його збільшення

Національна економіка – Мельникова В. І. – 11.2. Проблеми й тенденції економічного зростання в Україні

Інноваційний тип розвитку економіки характеризується переходом країни на вищий технологічний рівень, який визначається переорієнтацією інвестиційного капіталу у високотехнологічні галузі економіки, розроблення й реалізацію інноваційних проектів, науку і освіту. Відомо, що інвестиції й інновації взаємозв’язані

Національна економіка – Мельникова В. І. – ГЛАВА 12. ІНСТИТУЦЮНАЛЬНІ ФОРМИ ІНТЕГРАЦІЇ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

12.1. Суть, особливості й структура розвитку світового господарства Світова економіка являє собою сукупність національних економік, які взаємодіють на основі міжнародного розподілу праці. Головною метою розвитку економіки є максимальне використання переваг сукупного потенціалу світового співтовариства.

Національна економіка – Мельникова В. І. – 12.1. Суть, особливості й структура розвитку світового господарства

12.1. Суть, особливості й структура розвитку світового господарства Світова економіка являє собою сукупність національних економік, які взаємодіють на основі міжнародного розподілу праці. Головною метою розвитку економіки є максимальне використання переваг сукупного потенціалу світового співтовариства.

Національна економіка – Мельникова В. І. – 12.2. Міжнародні торговельні відносини і ефективність поділу праці. Теорії міжнародної торгівлі

Вирішальну роль в економічних відносинах між державами відіграє міжнародна торгівля. Міжнародні торговельні відносини – це форма економічних відносин за рахунок експорту-імпорту товарів і послуг національних економік різних країн. Загальна сума експорту й імпорту становить

Національна економіка – Мельникова В. І. – 12.3. Зовнішньоекономічна політика і її види. Платіжний баланс і його види

Діяльність держави, спрямована на регулювання економічних відносин з іншими країнами й на забезпечення ефективного використання зовнішнього фактора в національній економіці, являє собою зовнішньоекономічну політику держави. Головним завданням зовнішньоекономічної політики є створення сприятливих умов для