Господарське право – Вінник О. М. – 2. Особливості правового режиму публічних форм власності

2.1. Право державної власності на засоби виробництва: поняття, зміст, правові форми реалізації

Право державної власності на засоби виробництва в об’єктивному розумінні – де сукупність правових норм, що регулюють відносини державної власності щодо цього майна.

Право державної власності на засоби виробництва в суб’єктивному розумінні – це юридично визначена і забезпечена можливість суб’єкта цього права використовувати належні йому засоби виробництва своєю владою в інтересах народу України.

Своєрідність права державної власності полягає в тому, що:

Функції власника щодо об’єктів державної власності (засобів виробництва утому числі) здійснюються вищими органами державної влади: Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України і реалізуються через їх повноваження щодо визначення складу, структури, динаміки розвитку єдиного фонду державної власності, нормативно-правового регулювання відносин державної власності, а також щодо передачі окремих частин єдиного фонду державної власності в господарське управління певних центральних органів виконавчої влади та встановлення порядку управління вказаними частинами;

Суб’єкт права власності (держава) сам встановлює правові норми, що регулюють відносини державної власності;

Реалізація права державної власності здійснюється за допомогою створених державою підприємств та організацій, які діють у певних правових формах.

Великий масив об’єктів права державної власності, специфіка правового статусу суб’єкта – держави, яка діє через систему органів, підприємств та організацій, зумовлює численність правових форм реалізації права державної власності у сфері економіки.

Правові форми реалізації права державної власності ~ це врегульовані правом, різні за призначенням та способами здійснення види діяльності державних органів і державних господарських організацій, пов’язані з використанням державного майна. Можна виділити кілька таких форм:

Загальне управління фондом державної власності, що здійснюється вищими органами державної влади – Верховною Радою, Президентом, Кабінетом Міністрів України і реалізуються через їх повноваження щодо визначення складу, структури, динаміки розвитку єдиного фонду державної власності, нормативно-правового регулювання відносин державної власності, а також щодо передачі окремих частин єдиного фонду державної власності в господарське управління певних центральних органів виконавчої влади та встановлення порядку управління вказаними частинами.

Господарське управління окремими частинами фонду державної власності стосовно засобів виробництва державної власності здійснюється головним чином господарськими міністерствами та відомствами, Фондом державного майна України, державними господарськими об’єднаннями та державними холдинговими компаніями – в частині делегованих їм функцій відповідними господарськими міністерствами через такі повноваження: створення, реорганізація та ліквідація державних підприємств та організацій, визначення мети та предмета їх діяльності (затвердження статутів і положень), здійснення контролю за ефективністю використання ними державною майна, встановлення підвідомчим підприємствам економічних лімітів і нормативів, розміщення державних замовлень тощо.

3. Корпоративні права: створення державних (національних) акціонерних

Товариств (холдингових компаній) та участі а господарських організаціях корпоративного типу за участю інших осіб. Корпоратизація державних підприємств

(перетворення державних унітарних підприємств на відкриті акціонерці товариства) була започаткована Указом Президента від 15.03.1993 р. Низка питань,

Пов’язаних з корпоратизацією, регулюється законами від 15 березня 2006 року

“Про холдингові компанії в Україні” і від 21 вересня 2006 року “Про управління

Об’єктами державної власності”, а відносини, що виникають у процесі створення змішаних ВАТ (за участю держави та осіб, які можуть бути покупцями в процесі приватизації), – Законом України “Про приватизацію державного майна”,

Відповідно до якого на базі підприємств військово-промислового комплексу, що

Потребують інвестування, можуть створюватися ВАТ із залишенням у власності держави контрольного пакету акцій (ч. З ст. 5 цього Закону). Основні засади

Управління державними корпоративними правами визначаються в главі 1Н ГК

України “Корпоративні права” (статті 167-172).

Господарське відання державними засобами виробництва здійснюється державними комерційними підприємствами – суб’єктами цього права. Зміст права повного господарського відання державного підприємства складають повноваження щодо володіння, користування та розпорядження закріпленим за підприємством майном з дотриманням вимог закону і статуту підприємства.

Оперативне управління державним майном здійснюється державними установами та казенними підприємствами – суб’єктами цього права. Воно передбачає цільове володіння, користування та розпорядження державним майном з істотними обмеженнями законом, статутом і вказівками відповідного державного органу, до сфери управління якого входить дане підприємство.

Користування державним майном здійснюється на підставі договорів оренди, лізингу, концесії, укладених із суб’єктами господарювання, які функціонують на базі колективної та приватної власності, відповідно до законів “Про оренду державного та комунального майна”, “Про фінансовий лізинг”, “Про концесії”, “Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Господарське право – Вінник О. М. – 2. Особливості правового режиму публічних форм власності