Господарське право – Вінник О. М. – 5. Господарські міністерства/відомства як органи господарського управління

Господарські (галузеві) міністерства (відомства). В системі господарювання розрізняють дві категорії міністерств (відомств):

Функціонального типу (Міністерство економіки, Міністерство фінансів тощо);

Галузевого типу (або господарські міністерства), сферою управління яких

Є певна галузь народного господарства (Міністерство вугільної промисловості, Міністерство транспорту та зв’язку тощо).

Господарське міністерство (відомство) – це господарська організація (орган державної виконавчої влади), яка здійснює координацію діяльності усіх підприємств та організацій галузі, а також функції власника майна щодо підпорядкованих їй державних підприємств та організацій.

Правовою основою діяльності господарських міністерств (відомств) є Закон України від 21 вересня 2006 року “Про управління об’єктами державної власності”, Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади (затверджене Указом Президента України від 12.03.1996 р.) та положення про конкретне господарське міністерство/відомство (наприклад, Положення про Міністерство транспорту та зв’язку України, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2006 р. № 789).

Основні риси господарського міністерства (відомства):

Господарська організація, яка здійснює управління господарською діяльністю підвідомчих державних підприємств і координацію діяльності всіх підприємств галузі;

Господарська організація унітарного типу;

Підпорядкованість Кабінету Міністрів України;

Установчий документ – положення, розроблене відповідно до Загального положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України;

Наявність статусу юридичної особи;

Необхідна для здійснення міністерством (відомством) своїх функцій частка державного майна, закріплена за ним на праві оперативного управління;

Наявність функцій двох видів: а) щодо загальногалузевого управління (участь у формуванні та реалізації державної політики в галузі, прогнозування розвитку економіки галузі, участь у розробці проектів Державної програми економічного та соціального розвитку України, Державного бюджету України, формування та розміщенні державного замовлення на продукцію галузі та укладення державних контрактів, реалізація державної стратегії відповідної галузі, розробка відповідних фінансово-економічних та інших нормативів, видача спеціальних дозволів (ліцензій) по окремим видам діяльності, затвердження державних стандартів, норм і правил на продукцію

(роботи, послуги) відповідної галузі, участь у формуванні та реалізації антимонопольної політики у відповідній галузі, дача висновку щодо доцільності та обгрунтованості створення ПФГ та ін.); б) щодо управління майном державних підприємств, які належать до сфери відповідного міністерства, здійснюючи щодо цих підприємств функції власника державного майна. Відповідно до ст. 6 Закон України від 21 вересня 2006 року “Про управління об’єктами державної власності”, господарські міністерства/відомства (як уповноважені органи управління) здійснюють такі повноваження щодо державних підприємств і державного майна:

Приймають рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ та організацій, заснованих на державній власності;

Ініціюють створення господарських структур (державних господарських об’єднань і державних холдингових компаній), розробляють проекти їх установчих документів;

Затверджують статути (положення) підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, і господарських структур та здійснюють контроль за їх дотриманням;

Укладають і розривають контракти з керівниками державних підприємств, установ, організацій і господарських структур та здійснюють контроль за їх виконанням;

Розробляють стратегію розвитку державних підприємств і господарських структур;

Затверджують річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3-5 років) державних підприємств і господарських структур, що належать до сфери їх управління, та здійснюють контроль за їх виконанням у встановленому порядку;

Проводять моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів підприємств, що належать до сфери їх управління;

Забезпечують проведення щорічних аудиторських перевірок окремо визначених державних підприємств і господарських структур;

Визначають посадових осіб, відповідальних за стан фінансово-господарської діяльності одного або кількох державних підприємств (далі – відповідальний представник органу, уповноваженого управляти об’єктами державної власності);

Здійснюють контроль за діяльністю господарських структур;

Ведуть облік об’єктів державної власності, що перебувають в їх управлінні, здійснюють контроль за ефективним використанням і збереженням таких об’єктів;

Здійснюють управління казенними підприємствами відповідно до законодавства;

Здійснюють управління корпоративними правами держави в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

Передають функції з управління об’єктами державної власності господарським структурам та уповноваженим особам, укладають з ними договори доручення і здійснюють контроль за ефективністю їх виконання в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

Виявляють державне майно, яке тимчасово не використовується, та вносять пропозиції щодо умов його подальшого використання;

Приймають рішення про подальше використання державного майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі корпоратизації;

Дають згоду Фонду державного майна України на передачу об’єктів державної власності до статутних фондів господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, що створюються за участю держави;

Погоджують передачу об’єктів державної власності в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об’єктами державної власності, господарських структур або в користування Національній академії наук України, галузевим академіям наук, а також передачу об’єктів комунальної власності в державну власність; у випадках, передбачених законодавством, приймають рішення про передачу об’єктів державної власності в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об’єктами державної власності, господарських структур або в користування Національній академії наук України, галузевим академіям наук;

Беруть участь у підготовці та укладанні міжнародних договорів України щодо об’єктів державної власності України згідно із законодавством;

Погоджують підпорядкованим підприємствам, установам, організаціям відповідно до законодавства договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в їх господарському віданні ми оперативному управлінні;

Організовують і проводять конкурси з визначення керівників державних підприємств, установ та організацій;

Забезпечують відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів України порядку відрахування до Державного бюджету України частини прибутку (доходу) державними підприємствами, господарськими структурами;

Забезпечують надання розпоряднику Єдиного реєстру об’єктів державної власності інформації про наявність і поточний стан майна об’єктів державної власності та будь-які зміни в їх стані;

Забезпечують приведення у відповідність із законодавством установчих документів і внутрішніх положень державних підприємств, господарських структур;

Забезпечують проведення інвентаризації майна державних підприємств, господарських структур відповідно до визначеного Кабінетом Міністрів України порядку;

Забезпечують проведення екологічного аудиту державних підприємств, господарських структур, у тому числі тих, що передаються в оренду;

Забезпечують збереження установчих документів, наказів та протоколів засідань відповідних виконавчих органів державних підприємств, господарських структур;

Забезпечують оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок державних і казенних підприємств;

Здійснюють уточнення складу виробничих потужностей мобілізаційного призначення та обсягів запасів мобілізаційного резерву з урахуванням доцільності їх подальшого збереження;

Господарське право   Вінник О. М.   5. Господарські міністерства/відомства як органи господарського управління

Надають орендодавцям об’єктів державної власності згоду на оренду державного майна і пропозиції щодо умов договору оренди, які мають забезпечувати ефективне використання орендованого майна та здійснення на орендованих підприємствах технічної політики в контексті завдань галузі;

Контролюють виконання орендарями інвестиційних і технічних програм розвитку орендованих об’єктів державної власності, якщо такі передбачені договором оренди;

Організовують контроль за використанням орендованого державного майна;

Погоджують з Фондом державного майна України плани реструктуризації та санації об’єктів державної власності в разі створення за їх участю нових суб’єктів господарювання;

Забезпечують розроблення умов реструктуризації та санації державних підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

Забезпечують управління та збереження матеріальних носіїв секретної інформації та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці;

Призначають і звільняють державних контролерів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

Укладають і розривають контракти з державними контролерами та здійснюють контроль за їх виконанням;

Виконують інші передбачені законодавством функції з управлінняоб’єктами державної власності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Господарське право – Вінник О. М. – 5. Господарські міністерства/відомства як органи господарського управління