Господарське право – Вінник О. М. – 3. Методи правового регулювання господарських відносин

Подвійність природи господарських правовідносин (поєднання в них організаційних і майнових елементів, приватних і публічних інтересів як рушіїв дій їх суб’єктів) породжує чисельність методів правового регулювання, що є особливістю господарського права як галузі права.

Методи правового регулювання господарських відносин ~ це застосовувані законодавцем способи правового оформлення господарських відносин відповідно до їхніх властивостей і цілей правового регулювання, що відображають взаємне становище сторін, порядок прийняття ними юридично значущих рішень, характер юридичної відповідальності у випадку порушення та способи юридичного захисту прав і законних інтересів сторін.

Розрізняють чотири основні методи правового регулювання господарських відносин, що забезпечують комплексне та більш-менш збалансоване врахування публічних та приватних інтересів у сфері господарювання. До них належать:

Метод приписів, що передбачає право прийняття юридично значущих рішень органом господарського управління (власником майна) щодо підпорядкованого йому суб’єкта (рішення власника про створення підприємства чи його реорганізацію, ліквідацію; видача ліцензії; розміщення державного замовлення на підприємствах, що функціонують на базі державного майна, і підприємствах-монополістах). Застосування цього методу законодавцем відбувається у формі імперативних норм (щодо мінімального розміру статутного фонду/капіталу окремих видів господарських товариств, комерційних банків, корпоративних інвестиційних фондів та ін.), джерел формування їх майна, обов’язковості певних фондів чи резервів (або навпаки – забороні їх створювати, як це передбачено ст. 12 Закону “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”. Метод владних приписів передбачає насамперед урахування публічних інтересів (якщо застосовується державою чи територіальною громадою в особі уповноважених органів). Разом з тим він використовується будь-яким власником манна щодо створеного ним підприємства (у формі статуту, що визначає межі використання підприємством майна власника та обов’язки щодо власника) і, відповідно, віддзеркалює інтереси власника;

Метод автономних рішень дозволяє суб’єктам господарювання приймати самостійно (але в межах своєї компетенції) юридично значущі рішення й передбачає обов’язок усіх інших суб’єктів не перешкоджати прийняттю та виконанню цих рішень (наприклад, ухвалення загальними зборами акціонерного товариства рішення про напрями використання прибутку товариства за минулий фінансово-господарський рік);

Метод координації забезпечує прийняття юридично значущих рішень за згодою сторін, кожна з яких не вправі нав’язувати свої умови іншій стороні; рішення приймається шляхом компромісу (укладення господарського договору);

Метод рекомендацій передбачає видання компетентними органами пропозицій (рекомендацій), адресованих суб’єктам господарювання щодо певної (бажаної для суспільства, ефективної) поведінки (порядку дій) у сфері господарювання. Це примірні господарські договори, примірні установчі та внутрішні правові документи господарських організацій, утому числі відкритих акціонерних товариств.

Деякі автори (насамперед член-кореспондент Академії правових наук України Г. Л. Знаменський) вважають, що господарські відносини регулюються за допомогою одного комплексного методу, що інтегрує всі вищеназвані. Це – метод рівного підпорядкування всіх учасників господарських відносин суспільному господарському порядку, що забезпечує оптимальне поєднання приватних і публічних інтересів і створює партнерські та добропорядні відносини у сфері господарювання (Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В. К. Мамутова. – К.: Юринком Интер, 2002. – С. 37). Подібна точка зору є спірною. Позиція її опонентів грунтується на тому, що держава в особі уповноважених органів має особливий статус, зокрема визначає ті правила суспільного господарського порядку, якому згодом сама має підпорядковуватися нарівні з іншими учасниками господарського життя. Проте держава (в особі уповноважених органів) не лише встановлює, а й може змінювати ці правила, що свідчить про її особливе становище серед учасників господарських правовідносин – як організатора господарського життя в країні.

МЕТОДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

(у комплексі забезпечують ефективне регулювання господарських відносин з врахуванням правового статусу їх суб’єктів, зв’язків між ними тощо)

1. Метод приписів: перед­бачає право прийняття юридично значущих рішень органом госпо­дарського керівництва (власником майна) щодо підпорядковано­го йому суб’єкта (рі­шення власника про створення підприєм­ства чи його реоргані­зацію, ліквідацію; ви­дача ліцензії чи її ану­лювання; розміщення державного замовлен­ня на підприємствах, що функціонують на базі державного май­на, і підприємствах-монополістах)

2. Метод автономних рішень дозволяє суб’єктам господарю­вання приймати са­мостійно (але в меж­ах своєї компетенції) юридично значущі рішення іі обов’язок усіх інших суб’єктів не перешкоджати прийняттю та вико­нанню цих рішень

3. Метод координації забезпечує прийнят­тя юридично значу­щих рішень за згодою сторін, кожна із яких не вправі нав’язувати свої умови іншій сто­роні; рішення при­ймається шляхом компромісу (укла­дення господарського договору)

4. Метод рекомендацій передбачає видання компетентними органами адресованих суб’єктам господарювання пропозицій (рекомендацій) щодо певної (бажано для суспільства, ефективної) і поведінки (порядку дій) у сфері господарюван­ня (примірні господар­ські договори, примірні установчі та внутрішні правові документи гос­подарських організацій, у тому числі ВАТ акціо­нерних товариств)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Господарське право – Вінник О. М. – 3. Методи правового регулювання господарських відносин