Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Загальна характеристика та регіональні особливості розвитку транспорту

Загальна характеристика та регіональні особливості розвитку транспорту

Для економічного розвитку регіону важливе значення має транспортний зв’язок. Транспорт використовується для перевезень пасажирів і вантажів, для економічних зв’язків між окремими містами і територіями. На транспорті не створюється нова продукція, а здійснюється переміщення продукції або сировини в просторі та часі. Від ефективності роботи транспорту залежать результати перевезень, що безпосередньо впливає на діяльність підприємств та життя людей.

Транспорт України є однією з найважливіших галузей суспільного виробництва і покликаний задовольняти потреби населення та суспільного виробництва в перевезеннях, дозволяє розширити масштаби виробництва, зв’язати виробництво із споживачами і, таким чином, стимулює підвищення рівня активності економіки. Роль і місце транспорту у суспільному виробництві визначають необхідність його пріоритетного розвитку, формування державної політики, спрямованої на забезпечення транспорту підготовленими фахівцями, транспортними засобами, паливно-енергетичними та матеріально-технічними ресурсами.

Географічне розташування території України дає змогу на відміну від багатьох країн Європи розвивати транспортні зв’язки в усіх напрямах, використовуючи практично всі види транспорту. Транспортні системи з використанням залізничного, автомобільного, водного, авіаційного транспорту мають розвинуту мережу магістральних сполучень, здатні забезпечити внутрішні та транзитні перевезення вантажів та пасажирів у внутрішньо регіональних та міжрегіональних напрямах, зовнішньоекономічні транспортні зв’язки України з іншими державами. Вихід до Чорного та Азовського морів, судноплавність Дніпра та Дунаю відкривають можливості для комплексного використання різних видів транспорту, створюючи таким чином транспортні системи для прискореного та ефективного забезпечення потреб країни в перевезеннях. В умовах нових економічних відносин визначаються сфери раціонального використання кожного виду транспорту, формуються транспортні пріоритети.

Умови перевезень, порядок використання транспортних засобів та шляхів сполучення, організація безпечного руху, вимоги до дотримання санітарних та екологічних правил та інші умови формуються органами державного управління. Державне управління діяльністю транспорту також здійснюється шляхом проведення та реалізації економічної (податкової, фінансово-кредитної, тарифної, інвестиційної”) та соціальної політики. Національна програма розвитку та вдосконалення транспорту визначає його пріоритети в національній економіці, шляхи впровадження досягнень науково-технічного прогресу.

Відповідно до Закону України “Про транспорт” (1994 р.) єдину транспортну систему України становлять:

– транспорт загального користування (залізничний, автомобільний, морський, річковий, авіаційний, а також міський електротранспорт, у тому числі метрополітен);

– промисловий залізничний транспорт;

– відомчий транспорт;

– трубопровідний транспорт;

– шляхи сполучення загального користування.

Єдина транспортна система відповідає вимогам суспільного виробництва та національної безпеки, має розгалужену інфраструктуру для надання всього комплексу транспортних послуг, забезпечувати зовнішньоекономічні зв’язки України.

До складу залізничного транспорту входять підприємства залізничного транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, рухомий склад залізничного транспорту, залізничні шляхи сполучення, а також промислові, будівельні, торговельні й постачальницькі підприємства, навчальні заклади, заклади охорони здоров’я та культури, науково-дослідні, проектно-конструкторські організації, підприємства промислового залізничного транспорту та інші підприємства, незалежно від форм власності, що забезпечують його діяльність.

До складу автомобільного транспорту входять підприємства автомобільного транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, авторемонтні і шиноремонтні підприємства, рухомий склад автомобільного транспорту, автомобільні шляхи сполучення, транспортно-експедиційні підприємства, а також автовокзали і автостанції, навчальні заклади, ремонтно-будівельні організації та соціально-побутові заклади, інші підприємства, незалежно від форм власності, що забезпечують роботу автомобільного транспорту.

До складу морського транспорту входять підприємства морського транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, порти, судна, судноремонтні заводи, морські шляхи сполучення, а також підприємства зв’язку, промислові, торговельні, будівельні і постачальницькі підприємства, навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, фізичної культури, науково-дослідні, проектно-конструкторські організації та інші підприємства, незалежно від форм власності, що забезпечують роботу морського транспорту.

До складу річкового транспорту входять підприємства річкового транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, порти, судна, суднобудівно-судноремонтні заводи, ремонтно-експлуатаційні бази, підприємства шляхового господарства, а також підприємства зв’язку, промислові, торговельні, будівельні й постачальницькі підприємства, навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, культури, проектно-конструкторські організації та інші підприємства, незалежно від форм власності, що забезпечують роботу річкового транспорту.

До складу авіаційного транспорту входять підприємства повітряного транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, аерофотозйомки, виконання послуг при здійсненні сільськогосподарських робіт, а також аеропорти, аеродроми, аероклуби, транспортні засоби, системи управління повітряним рухом, навчальні заклади та інші підприємства, незалежно від форм власності, що забезпечують роботу авіаційного транспорту.

До складу міського електротранспорту входять підприємства міського електротранспорту, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів, рухомий склад, трамвайні і тролейбусні лінії, ремонтно-експлуатаційні депо, службові приміщення, фунікулери, канатні дороги, ескалатори, заводи по ремонту рухомого складу і виготовленню запасних частин, споруди енергетичного господарства та зв’язку, промислові, ремонтно-будівельні, торговельні та постачальницькі організації, навчальні заклади, науково-дослідні та проектно-конструкторські установи, заклади охорони здоров’я та культури та інші підприємства незалежно від форм власності, що забезпечують роботу міського електротранспорту.

Промисловий залізничний транспорт являє собою транспортно-технологічний комплекс, який забезпечує системне переміщення вантажів в процесі виробництва між виробництвами в межах одного підприємства, виробничими циклами, окремими операціями або підприємствами в цілому. Промисловий залізничний транспорт не належить до складу залізничного транспорту загального користування, але взаємодіє з ним.

До складу відомчого транспорту належать транспортні засоби підприємств, установ та організацій. Підприємства, які мають відомчий транспорт, повинні забезпечувати його розвиток і утримання на рівні, що відповідає вимогам безпеки при наданні транспортних послуг.

До складу транспортної системи регіону входять: транспортні засоби, шляхи і споруди галузевих видів транспорту, засоби забезпечення технічної та експлуатаційної готовності транспортної техніки, засоби забезпечення експлуатаційної готовності транспортних шляхів і споруд, система управління транспортним процесом.

Підприємства транспорту зобов’язані забезпечувати:

– потреби громадян, підприємств і організацій у перевезеннях;

– обслуговування пасажирів під час довготривалих перевезень доброякісною питною водою, харчуванням тощо;

– якісне і своєчасне перевезення пасажирів та вантажів;

– виконання державних завдань (контрактів) щодо забезпечення потреб оборони і безпеки України;

– безпеку перевезень, запобігання аваріям і нещасним випадкам;

– безпечні умови перевезень;

– охорону навколишнього природного середовища від шкідливого впливу транспорту;

– права на пільги громадян щодо користування транспортом.

Для вивчення загального стану транспортної системи регіону та результатів роботи окремих видів транспорту залучають відповідні показники техніко-економічного змісту. Основними показниками роботи транспортної системи є обсяг перевезень пасажирів і вантажів; пасажирооборот і вантажооборот. Крім того, використовують показники, що відображають наявність, склад та стан експлуатації транспортних засобів, результати транспортно-експедиційної та економічної діяльності.

Результати діяльності транспортної системи країни відображають зміни в економіці, оскільки здійснює безпосереднє обслуговування підприємств усіх галузей та населення, відповідно до потреб забезпечує перевезення пасажирів та вантажів. Місце окремих видів транспорту в умовах трансформації економічних відносин в державі в забезпеченні перевезень пасажирів характеризується даними, наведеними в табл. 4.14, в забезпеченні перевезень вантажів – даними табл. 4.15.

Таблиця 4.14

Перевезення пасажирів за видами транспорту

Види транспорту

Обсяг перевезень пасажирів

Пасажирооборот

1990 р.

2004 р.

1990 р.

2004 р.

Млн. пас.

% від загального обсягу

Млн. пас.

% від загального обсягу

Млрд. пас. – км

% від загального обсягу

Млрд. пас. – км

% від загального обсягу

Транспорт

14977

100

7997

100

222,5

100

128,6

100

Вт. ч.

Залізничний

669

4,5

452

5,7

76

34,1

51,7

40,2

Автомобільний

8331

55,6

3720

46,5

90,3

40,6

47,5

36,9

Морський

26

0,2

10

0,1

1,1

0,5

0,1

Річковий

19

0,1

2

0,6

0,3

Авіаційний

15

0,1

3

16,1

7,2

5,5

4,3

Перевезення пасажирів здійснюється, головним чином, залізничним та автомобільним транспортом, враховуючи наявні переваги, надійність та економічність цих видів транспорту перед іншими. Автомобільним транспортом перевозиться 46-56% загального обсягу перевезень пасажирів, виконується транспортна робота в обсязі 40-48% загального обсягу пасажирообороту. Кількість пасажирів, що перевозиться залізничним транспортом, відносно незначна – 4,5-6% загального обсягу перевезень, тоді як обсяг транспортної роботи складає 40-52% загального обсягу пасажирообороту.

Перевезення вантажів також здійснюється, головним чином, залізничним та автомобільним транспортом. До того ж, автомобільний транспорт займає провідне місце за обсягом перевезень вантажу -60-78% загального обсягу перевезень вантажів, залізничний транспорт займає провідне місце за обсягом вантажообороту – 45-49% загального обсягу вантажообороту (табл. 4.15).

Таблиця 4.15

Перевезення вантажів за видами транспорту

Види транспорту

Обсяг перевезень вантажів

Вантажооборот

1990 р.

2004 р.

1990 р.

2004 р.

Млн. т

% від загального обсягу

Млн. т

%від загального обсягу

Млрд. т-км

% від загального обсягу

Млрд. т-км

% від загального обсягу

Транспорт

6286

100

1731

100

1039.3

100

480,1

100

Вт. ч.

Залізничний

974

15,5

462

26,7

474

45,6

234

48,7

Автомобільний

4897 296

78,0

1027

59,3

79,4

7,6

^28.8

6,0

Трубопровідний

4,7

221

12,8

208

20,0

202.1

42,1

Морський

53

0,8

9

0,5

265,6

25.6

_ 9>3

1,9

Річковий

66

1,0

12

0,7

11,9

1,1

5,6

1,2

Авіаційний

0,2

0,1

0,1

0,1

0,3

0,1

Протягом тривалого часу практично стабільними залишаються обсяги транспортування трубопровідним транспортом вантажів (220-300 млн. т) та обсяги вантажообороту (200-208 млрд. т.-км).

Коротко зупинимося на характеристиках роботи окремих видів транспорту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Загальна характеристика та регіональні особливості розвитку транспорту