Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 9.3. Характеристика програм соціально-економічного розвитку регіону

До першочергових програм входять:

– програма розвитку промислового виробництва та скорочення безробіття;

– програма розвитку сільськогосподарського виробництва та скорочення безробіття в сільській місцевості;

– програма використання паливно-енергетичних ресурсів;

– програма раціонального використання природних ресурсів (землі, води, лісів тощо);

– програма розвитку транспорту та зв’язку;

– програма розвитку торгівлі та побутового обслуговування;

– програма розвитку освіти, науки;

– програма “Охорона здоров’я”;

– програма розвитку культури, фізкультури і спорту;

– програма соціального захисту молоді, пенсіонерів, інвалідів. Програма розвитку промислового виробництва та скорочення

Безробіття передбачає інтенсифікацію виробництва на підприємствах усіх форм власності, розробку прогнозу стабілізації та піднесення виробничої активності, задоволення потреб людей у місцевих виробах. У цій програмі визначають значення конкретних виробничо-економічних показників, обгрунтування виробничої продукції з врахуванням ринку реалізації цієї продукції, наявності на ринку широкої номенклатури іноземних виробів. Обов’язковим елементом обтрушування програм є вивчення стану ринку і перспектив його розвитку. Організація виробництва, відновлення товарів, які потрібні для району, встановлення економічних зв’язків з іншими підприємствами забезпечує підприємства необхідними ресурсами, збереження колективів людей, зайнятих на підприємстві. В цих умовах для обгрунтування змісту програми виникає необхідність в здійсненні територіальних маркетингових досліджень, вивчення можливостей для розвитку підприємства в межах конкретного регіону, в межах окремого територіального економічного утворення. На основі маркетингових досліджень мають формуватися нові міжрегіональні та міждержавні ринки збуту продукції, які стимулюватимуть виготовлення товарів з врахуванням міжнародних стандартів.

Складовою частиною програми є обгрунтування обсягів інвестицій в окремі галузі економіки, в тому числі інвестицій з внутрішніх джерел та іноземних інвестицій. Інвестування економіки являє собою один із складових процесів інтенсифікації виробництва, супроводжується впровадженням нових технологічних процесів, підвищенням якості та конкурентноздатності продукції. На такій основі можна досягнути високої ефективності виробництва.

Програма скорочення безробіття передбачає на базі розширення і активізації виробничої діяльності створення нових робочих місць, розвиток малого та середнього бізнесу, залучення безробітних до виробничої діяльності, перекваліфікацію кадрів, підвищення кваліфікації спеціалістів. В складі програми – виявлення набору професій, які користуються попитом на ринку праці, організація цілеспрямованої підготовки та підвищення кваліфікації кадрів навчальними установами, створення умов для залучення молоді у сферу виробництва, зменшення безробіття серед молоді, покращення роботи центрів зайнятості в містах та районах.

Програма раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів спрямована на вирішення таких основних проблем, як планування потреб в цих ресурсах з урахуванням напрямів і норм використання, обгрунтування шляхів економії ресурсів, впровадження нової техніки та технології, здійснення економічного та організаційного впливу на забезпечення раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, своєчасних розрахунків за використання ресурсів. Розробка програм має виявити резерви у використанні паливно-енергетичних ресурсів, шляхи впровадження нетрадиційних видів ресурсів.

Програма розвитку транспорту та зв’язку спрямована на обгрунтування раціонального використання різних видів транспорту; залізничного, автомобільного, водного, повітряного, трубопровідного. Встановлює раціональні транспортні маршрути перевезення пасажирів і вантажу. Важливе значення має розподіл вантажопотоків між різними видами транспорту і обгрунтування раціональних маршрутів роботи транспорту. В програмі відображають заходи, спрямовані на оновлення матеріальної бази транспорту, на підвищення ефективності перевезень. У ринкових умовах важливе значення мають народногосподарські підходи до формування тарифів, враховуючи те, що збільшення тарифів може призвести до розриву господарських зв’язків.

В програмі наведені результати обгрунтування заходів, спрямованих на розширення сфери зв’язку, забезпечення надійної роботи установ зв’язку, основні техніко-економічні показники використання засобів зв’язку в плановому періоді.

Програма розвитку торгівлі та побутового обслуговування спрямована на розвиток торгівлі та покращення побутового обслуговування населення на території регіону, забезпечення населення міст та сіл необхідними продовольчими та промисловими товарами. Система торгівлі має впроваджувати різноманітні форми торгівлі, типи торговельних установ при наявності значного асортименту товарів. В програмі мають бути передбачені заходи щодо значного збільшення малого бізнесу в торгівлі та в системі побутового обслуговування населення. Ця програма має забезпечити високу культуру та ефективність роботи торговельних організацій, задовольнити потреби людей.

Програма раціонального використання природних ресурсів (землі, води, лісів тощо) передбачає розробку та впровадження заходів, спрямованих на раціональне використання землі у сільському господарстві, а також для розміщення промислових підприємств, для будівництва об’єктів соціальної сфери в містах; вдосконалення системи управління водним господарством, вдосконалення методів планування витрат води на підприємствах різних галузей народного господарства, в житлово-комунальному господарстві, обгрунтування раціональних норм водокористування, впровадження досягнень науково-технічного прогресу, нової техніки та технології; розробку та впровадження заходів, спрямованих на раціональне використання лісових ресурсів, охорону та збереження лісів; розробку та впровадження заходів, спрямованих на зменшення впливу виробничої сфери на навколишнє середовище, забезпечення охорони атмосферного повітря, впровадження методів очистки газових та інших викидів.

Програма “Охорона здоров’я” передбачає створення умов для забезпечення охорони здоров’я людей, для роботи працівників лікарень, поліклінік, інших медичних закладів. В кризових умовах зруйнована економічна основа існування медичних закладів. Посилюються тяжкі захворювання, відчуваються тяжкі наслідки Чорнобильської катастрофи. Тому в програмі повинні бути передбачені кошти для утримання закладів охорони здоров’я, забезпечення лікування та харчування людей.

Програма “Освіта” передбачає обгрунтування стану і перспектив розвитку закладів освіти. Принципове значення має визначення кількості необхідних для суспільства закладів освіти, а також вирішення питань про фінансування шкіл, ВНЗ та ін. В процесі обгрунтування необхідно передбачити кошти на заробітну плату працівників, для видання підручників, посібників, створення належної матеріальної бази, здійснення комп’ютеризації навчання.

Програми “Культура” та “Соціальний захист та соціальне забезпечення людей” призначені для створення належних умов для підвищення культурного рівня населення, захисту непрацездатних, хворих, літніх людей, забезпечення соціального захисту людей.

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки

1. В чому полягає зміст планування економічного та соціального розвитку регіону?

2. Які види діяльності є об’єктами прогнозування та планування на регіональному рівні?

3. Охарактеризуйте види планів, що розробляються на регіональному рівні.

4. Дайте визначення директивного та індикативного планування.

5. Дайте визначення стратегічного, середньострокового та поточного (тактичного) планування.

6. Розкрийте зміст принципів, на яких грунтується розроблення планів економічного та соціального розвитку регіону.

7. Які показники використовують при обгрунтуванні програм регіонального соціально-економічного розвитку?

8. Розкрийте зміст та сферу застосування системного методу в регіональному плануванні.

9. Розкрийте зміст та сферу застосування балансового методу в регіональному плануванні.

10. Розкрийте зміст та сферу застосування нормативного методу в регіональному плануванні.

11. Яка послідовність розробки та впровадження регіональної програми “Розвиток виробництва”?

12. Яка послідовність розробки та впровадження регіональної програми “Безробіття – шляхи скорочення”?

13. Яка послідовність розробки та впровадження регіональної програми “Використання паливно-енергетичних ресурсів*?

14. Яка послідовність розробки та впровадження регіональної програми “Транспорт регіону”?

15. Яка послідовність розробки та впровадження регіональної програми “Використання водних ресурсів”?

16. Яка послідовність розробки та впровадження регіональної програми “Охорона здоров’я”?

17. Яка послідовність розробки та впровадження регіональної програми “Освіта”?

18. Яка послідовність розробки та впровадження регіональної програми “Культура”?

19. Яка послідовність розробки та впровадження регіональної програми “Соціальний захист та соціальне забезпечення людей”?

20. Розкрийте напрями вдосконалення методів планування регіонального розвитку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 9.3. Характеристика програм соціально-економічного розвитку регіону