Регіональна економіка – Зінь Е. А

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – ВСТУП

В економіці України відбуваються складні соціально-економічні процеси: здійснюється перехід до основних ринкових форм господарювання, здійснюється система управління на державному та регіональному рівнях, формується інфраструктура ринкової економіки, з’являється певний досвід роботи підприємств в нових умовах

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – ЧАСТИНА ПЕРША. СУТНІСТЬ ТА СТАН РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Розділ 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ЗАВДАННЯ НАУКИ “РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА” 1.1. Регіон як об’єкт дослідження Передувати визначенню змісту і характеру соціально-економічних відносин в регіоні, обгрунтуванню та впровадженню оптимальних напрямів розвитку соціально-економічних процесів має вивчення об’єкту

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Розділ 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ЗАВДАННЯ НАУКИ “РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА”

Розділ 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ЗАВДАННЯ НАУКИ “РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА” 1.1. Регіон як об’єкт дослідження Передувати визначенню змісту і характеру соціально-економічних відносин в регіоні, обгрунтуванню та впровадженню оптимальних напрямів розвитку соціально-економічних процесів має вивчення об’єкту

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 1.1. Регіон як об’єкт дослідження

Розділ 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ЗАВДАННЯ НАУКИ “РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА” 1.1. Регіон як об’єкт дослідження Передувати визначенню змісту і характеру соціально-економічних відносин в регіоні, обгрунтуванню та впровадженню оптимальних напрямів розвитку соціально-економічних процесів має вивчення об’єкту

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 1.2. Предмет і завдання науки

Регіональна економіка є новою галуззю в складі економічних наук, її формування, становлення та використання має важливе значення для України в умовах ринкових перетворень, коли роль регіонів у піднесенні економіки країни значно зростає. Незважаючи на

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 1.3. Методологічні основи і методи науки

Під методологією наукового дослідження розуміють систему підходів, принципів, показників, методів дослідження соціально-економічних процесів, обгрунтування оптимальних рішень. До основних принципів регіональних досліджень належать: – принцип еволюційного розвитку; – принцип науковості, оптимальності; – принцип соціальної спрямованості;

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Системний метод

Поняття “система” визначається як впорядкована сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих підсистем т; елементів, що утворюють єдине ціле. Система являє собою одно із основних понять кібернетики – науки про управління складними динамічними системами. До системи належить

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 1.4. Сутність державної регіональної політики

Державна регіональна політика – це сукупність організаційних, правових та економічних заходів, які здійснюються державою у сфері регіонального розвитку країни з врахуванням поточного соціально-економічного стану регіонів та стратегічних завдань. Заходи спрямовуються на стимулювання ефективного розвитку

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Розділ 2. НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

2.1. Загальна характеристика стану населення регіону Для вивчення кількості та стану населення країни та окремих регіонів, закономірностей формування населення з врахуванням впливу окремих соціально-економічних та демографічних факторів використовують методичні основи регіональної демографії. Для виявлення

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 2.1. Загальна характеристика стану населення регіону

2.1. Загальна характеристика стану населення регіону Для вивчення кількості та стану населення країни та окремих регіонів, закономірностей формування населення з врахуванням впливу окремих соціально-економічних та демографічних факторів використовують методичні основи регіональної демографії. Для виявлення

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 2.2. Трудові ресурси регіону, зайнятість населення

Трудові ресурси – сукупність здатних до праці людей, становлять основний елемент продуктивних сил суспільства, характеризуються потенційною масою живої праці, що в даний період є в наявності у держави, визначають сучасний стан та перспективний розвиток

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 2.3. Міграція населення як складний соціальний процес

Під впливом соціально-економічних факторів чисельність трудового населення змінюється. Велика роль і вплив на ці процеси завдає міграція населення, яка викликається потребою працевлаштування. Міграція – це об’єктивний процес, який характеризується зміною постійного місця проживання окремих

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Розділ 3. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ, ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА

3.1. Загальна характеристика природних ресурсів, їх роль у розвитку продуктивних сил Природні ресурси – елементи та сили природи, які можуть використовуватися у виробничій та невиробничій сферах для забезпечення потреб людей. Іншими словами, природні ресурси

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 3.1. Загальна характеристика природних ресурсів, їх роль у розвитку продуктивних сил

3.1. Загальна характеристика природних ресурсів, їх роль у розвитку продуктивних сил Природні ресурси – елементи та сили природи, які можуть використовуватися у виробничій та невиробничій сферах для забезпечення потреб людей. Іншими словами, природні ресурси

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 3.2. Земельні ресурси: стан та використання

3.1. Загальна характеристика природних ресурсів, їх роль у розвитку продуктивних сил Природні ресурси – елементи та сили природи, які можуть використовуватися у виробничій та невиробничій сферах для забезпечення потреб людей. Іншими словами, природні ресурси

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 3.3. Водні ресурси: стан та використання

Водні ресурси являють собою частину природних запасів води, яка безпосередньо приймає участь або може приймати участь у суспільному виробництві в конкретних історичних умовах при певному розвитку продуктивних сил. Це визначення характеризує водні ресурси не

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Використання водних ресурсів

Для характеристики регіонального використання водних ресурсів застосовують показники: Характер суспільного виробництва, результати господарської діяльності суттєво впливають на стан використання водних ресурсів. Для аналізу стану використання водних ресурсів на території окремих регіонів України використані статистичні

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Комунально-побутове споживання

Для характеристики регіонального використання водних ресурсів застосовують показники: Характер суспільного виробництва, результати господарської діяльності суттєво впливають на стан використання водних ресурсів. Для аналізу стану використання водних ресурсів на території окремих регіонів України використані статистичні

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 3.4. Лісові ресурси: стан та використання

Для економічного потенціалу регіону ліси мають надзвичайно важливе значення. Ліси використовують як ресурсний матеріал для розвитку різних галузей економіки, створюють придатні умови для життя людини. Лісові ресурси – це і деревина, і технічна сировина,

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 3.5. Загальнодержавні підходи до охорони природних ресурсів

Охорона навколишнього середовища покликана забезпечити сприятливі умови для постійного залучення природних ресурсів у матеріальне виробництво та задоволення соціальних, культурних та естетичних потреб людей. В Україні постійно здійснюються заходи, спрямовані на зниження забрудненості землі, води,

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 3.6. Охорона земельних ресурсів

Законом України “Про охорону земель” (2003 р.) визначені правові, економічні та соціальні основи охорони земель з метою забезпечення їх раціонального використання, відтворення та підвищення родючості грунтів, інших корисних властивостей землі, збереження екологічних функцій грунтового

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 3.7. Охорона водних ресурсів

Річки, озера, водосховища значною мірою забруднюються промисловими та господарськими відходами, нафтою при перевезенні її в суднах. Стоки нафти, наявність яких пояснюється потребами побуту, містять значну кількість неорганічних і органічних сполук, які потрапивши у водойми

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 3.8. Охорона лісових ресурсів

Лісові ресурси підлягають охороні і захисту, що передбачає здійснення комплексу заходів спрямованих на їх збереження від знищення, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу, на їх захист від шкідників і хвороб. Важливого значення набувають заходи

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 3.9. Охорона атмосферного повітря

Важливе значення для життя людей має забезпечення охорони атмосферною повітря – одного із основних життєво важливих елементів навколишнього природного середовища. Закон України “Про охорону атмосферного повітря” (2001 р.) створює правову основу діяльності, спрямованої на

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 3.10. Чорнобильська катастрофа та її наслідки

Величезної шкоди населенню та народному господарству України завдала Чорнобильська катастрофа – найбільша у світі техногенна ядерна катастрофа. Особливо постраждали території Поліського регіону. Унаслідок чорнобильського вибуху в Україні було радіаційно забруднено більше ніж 2300 населених

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 3.11. Формування та збереження екологічно чистих територій та територій населених пунктів

Зменшенню, запобіганню та ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності людей на навколишнє природне середовище, збереженню природних ресурсів, генетичного фонду живої природи сприяє створення на території кожного регіону окремих територій, що підлягають особливій охороні.

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Розділ 4. ВИРОБНИЧА СФЕРА

4.1. Характеристика виробничої сфери – основи економічного розвитку Економічне становище регіону, створення належних умов для життя і праці його населення залежить від розвитку виробничої сфери. Виробнича сфера виступає основою для задоволення людських потреб. Потреби,

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 4.1. Характеристика виробничої сфери – основи економічного розвитку

4.1. Характеристика виробничої сфери – основи економічного розвитку Економічне становище регіону, створення належних умов для життя і праці його населення залежить від розвитку виробничої сфери. Виробнича сфера виступає основою для задоволення людських потреб. Потреби,

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 4.2. Вплив організаційно-економічних факторів на розвиток виробничої сфери

Розвиток виробничої сфери України та на території окремих регіонів регулюється з допомогою організаційних (прямих) та економічних (непрямих) методів. До організаційних (прямих) методів впливу належить, прийняття законів, указів, постанов та забезпечення їх виконання усіма об’єктами

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 4.3. Загальна оцінка стану та розвитку промисловості

Для оцінки стану промисловості використовують сукупність показників, що відображають результати діяльності промислових підприємств. Це: загальний обсяг виробництва промислової продукції, обсяг виробництва окремих видів промислової продукції; обсяг виробництва промислової продукції на душу населення; питома вага

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 4.4. Паливно-енергетичний комплекс

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) – складна міжгалузева система видобутку й виробництва палива та енергії, їхнього транспортування, розподілу та використання. До його складу входить паливна промисловість (нафтовидобувна, нафтопереробна, газова, вугільна, сланцева, торфова, уранова) та електроенергетика. Паливно-енергетичний

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Вугільна промисловість

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) – складна міжгалузева система видобутку й виробництва палива та енергії, їхнього транспортування, розподілу та використання. До його складу входить паливна промисловість (нафтовидобувна, нафтопереробна, газова, вугільна, сланцева, торфова, уранова) та електроенергетика. Паливно-енергетичний

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Нафтогазова промисловість

Нафта – корисна копалина, основа світового паливно-енергетичного комплексу, ефективне та зручне для використання паливо. Продукти нафтопереробки широкого використовуються у всіх галузях промисловості, сільськогосподарському виробництві, на транспорті, у побуті. Значна частина продукції використовується для виробництва

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Електроенергетика

Електроенергетика як галузь промисловості включає виробництво електричної енергії на теплових, гідравлічних та атомних електростанціях, електричні мережі, окремі котельні та інші господарські об’єкти. Розвиток електроенергетики залежить від використання різноманітних енергетичних ресурсів, більшу частину яких складають

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Альтернативні види палива та електроенергії

Для забезпечення економіки України паливно-енергетичними ресурсами важливого значення набуває виробництво та споживання альтернативних видів рідкого та газового палива на основі залучення нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини. До нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Енергозбереження

В умовах гострого дефіциту газу на перший план виходить питання енергозбереження, ефективного використання нафти, газу. Для скорочення технологічних витрат газу передбачається комплекс енергозберігаючих заходів під час транспортування та видобування нафти і газу. Планується замінити

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 4.5. Гірничо-металургійний комплекс

Гірничо-металургійний комплекс розглядають як базову галузь народного господарства, що забезпечує потреби всіх галузей економіки України в металопродукції як основного конструкційного матеріалу. Основною сировинною ланкою комплексу становлять підприємства гірничовидобувної галузі, що забезпечують видобуток, збагачення та

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 4.6. Машинобудування, хімічна та деревообробна галузі економіки

Машинобудування Машинобудування відноситься до провідних галузей промисловості. На машинобудівельних підприємствах створюються засоби праці для підприємств інших галузей економіки, використовуючи досягнення наукових досліджень, передовий вітчизняний досвід та досвід розвинутих країн. Діяльність цих підприємств спрямована на

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Машинобудування

Машинобудування Машинобудування відноситься до провідних галузей промисловості. На машинобудівельних підприємствах створюються засоби праці для підприємств інших галузей економіки, використовуючи досягнення наукових досліджень, передовий вітчизняний досвід та досвід розвинутих країн. Діяльність цих підприємств спрямована на

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 4.7. Стан та розвиток агропромислового комплексу

Агропромисловий комплекс являє собою складову частину виробничої сфери, об’єднує напрями діяльності, які мають важливе значення для забезпечення населення продуктами харчування, промисловість – сировиною. У структурі сільськогосподарського виробництва – елемента агропромислового комплексу виділяють дві складові,

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Рослинництво

Рослинництво належить до провідної галузі у сільському господарстві. Використовуючи землю як засіб виробництва люди досягають позитивних результатів, спрямовуючи свою працю на отримання сільськогосподарської рослинної продукції, яка використовується для забезпечення харчування людей та розвитку тваринництва.

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Тваринництво

Тваринництво відносять до другого надзвичайно важливого напряму сільського господарства, завданням якого є розведення сільськогосподарських тварин для виробництва продукції. Продукція тваринництва призначається як продукти харчування людей (м’ясо, молоко та молочні продукти, яйця тощо) та як

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 4.8. Стан та розвиток транспорту та зв’язку

Загальна характеристика та регіональні особливості розвитку транспорту Для економічного розвитку регіону важливе значення має транспортний зв’язок. Транспорт використовується для перевезень пасажирів і вантажів, для економічних зв’язків між окремими містами і територіями. На транспорті не

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Загальна характеристика та регіональні особливості розвитку транспорту

Загальна характеристика та регіональні особливості розвитку транспорту Для економічного розвитку регіону важливе значення має транспортний зв’язок. Транспорт використовується для перевезень пасажирів і вантажів, для економічних зв’язків між окремими містами і територіями. На транспорті не

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Залізничний транспорт

Залізничний транспорт загального користування являє собою виробничо-технологічний комплекс організацій і підприємств, призначений для забезпечення потреб суспільного виробництва і населення України в перевезеннях у внутрішньому і міжнародному сполученнях. Транспортні послуги надаються усім споживачам без обмежень

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Промисловий залізничний транспорт

Промисловий залізничний транспорт входить до єдиної транспортної системи України, забезпечує виконання початково-кінцевих операцій з вагонами загального користування на залізничних станціях, що примикають до магістральних шляхів, переміщення вагонів, перевезення вантажів усередині підприємства у процесі виробництва,

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Автомобільний транспорт

Промисловий залізничний транспорт входить до єдиної транспортної системи України, забезпечує виконання початково-кінцевих операцій з вагонами загального користування на залізничних станціях, що примикають до магістральних шляхів, переміщення вагонів, перевезення вантажів усередині підприємства у процесі виробництва,

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Водний транспорт

Незважаючи на незначний обсяг перевезень пасажирів і вантажів водним (морським та річковим) транспортом, цей вид транспорту має певні переваги і можливості для більш ефективного використання. Водний транспорт є одним із найдешевших, а екологічні навантаження

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Авіаційний транспорт

Незважаючи на незначний обсяг перевезень пасажирів і вантажів водним (морським та річковим) транспортом, цей вид транспорту має певні переваги і можливості для більш ефективного використання. Водний транспорт є одним із найдешевших, а екологічні навантаження

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Транспорт міст

Розширення території міст, зростання чисельності населення вимагають розвитку транспортних систем, виявляють властиві місту транспортно-експлуатаційні та планувальні тенденції і проблеми, які особливо гостро відчуваються у великих (з населенням понад 250 тис. чол.) містах, де використовують