Регіональна економіка – Зінь Е. А. – ВСТУП

В економіці України відбуваються складні соціально-економічні процеси: здійснюється перехід до основних ринкових форм господарювання, здійснюється система управління на державному та регіональному рівнях, формується інфраструктура ринкової економіки, з’являється певний досвід роботи підприємств в нових умовах функціонування, відбуваються значні зміни в кадровій роботі, до систем” управління залучаються нові підготовлені фахівці.

Соціально-економічному розвитку регіонів приділяється значна увага. Від економічного стану, діяльності підприємництва залежить матеріальна основа існування суспільства, працевлаштування людей покращення соціальних умов життя людей, забезпечення охорони здоров’я, належного медичного обслуговування, розвиток освіти, культури. Увага до вирішення соціально-економічних та екологічних проблем регіону привернута не випадково, враховуючи складну ситуацію яка склалася навколо існування і розвитку окремих регіонів України використання природних ресурсів, охорона навколишнього середовища, вплив цих процесів на умови проживання людей.

Аналіз соціально-економічного стану окремих регіонів Україні свідчить про наявність значних відмінностей у розвитку областей міст, сіл, селищ. Спостерігається стала міжрегіональна поляризація і економічному розвитку, в соціальному забезпеченні життя людей, що визначається сукупністю природно-географічних, економічних, історичних та інших факторів. Така поляризація є об’єктивним процесом

В той же час, в кожному випадку, стосовно кожного регіону необхідна об’єктивна економічна оцінка його стану, визначення та використання внутрішніх ресурсів та їх використання для потреб людей.

Становлення регіональної економіки як науки здійснюється в умовах розвитку наукових досліджень, які відображають складний процес трансформації економічного суспільства в Україні. За останні роки здійсненні значні напрацювання в цій сфері, що дозволило привернути увагу органів державної влади до необхідності інтенсивного розвитку регіональних соціально-економічних процесів.

В результаті проведеної роботи в Національному університеті водного господарства та природокористування налагоджена підготовка фахівців за спеціальністю “Менеджмент організацій” для їх використання в органах регіонального управління та місцевого самоврядування. Однією із профілюючих дисциплін у їх підготовці є дисципліна “Регіональна економіка”, вивчення якої дає можливість студентам засвоїти принципово важливі, фундаментальні знання, стосовно складу та змісту економічних процесів, що відбуваються в регіонах України.

Труднощі навчального процесу полягають у тому, що в сучасних умовах відсутня література, методично придатна для вивчення студентами теоретичного матеріалу, що не передбачається цією дисципліною.

Видання підручника “Регіональна економіка” дозволить ліквідувати існуючі недоліки стосовно методичного забезпечення підготовки фахівців для регіонального рівня державного управління.

Підручник складається з двох частин, десяти розділів.

Перша частина “Сутність та стан регіонального економічного і соціального розвитку” включає розділи такого змісту: предмет, методи і завдання науки “Регіональна економіка”; загальна характеристика стану населення регіону, трудові ресурси та зайнятість; природні ресурси, їх використання та охорона. Розкриті питання використання земельних, водних, лісових ресурсів, їх охорона, формування та збереження екологічно чистих територій. Значна увага приділена висвітленню стану та розвитку виробничої сфери в регіонах – основи економічної стабільності. Крім загальної характеристики стану промисловості наведені дані, що висвітлюють розвиток паливно-енергетичного комплексу, гірничо-металургійного комплексу, машинобудування, хімічної та деревообробної галузі, транспорту та зв’язку, результати інноваційної та інвестиційної діяльності, побутового обслуговування та стан малого підприємництва.

Соціальна діяльність охоплює такі важливі складові частини як надання освітніх послуг, забезпечення населення в медичному обслуговуванні та заходів, спрямованих на охорону здоров’я, створення умов для соціальної захищеності людей, розвиток культури, мистецтва, туризму, готельного обслуговування, надання послуг в сфері житлово-комунального обслуговування. Вказані види діяльності наведені в підручнику з використанням статистичних даних, що розкривають позитивні та негативні сторони цих процесів.

Вперше в підручнику знайшло відображення законодавча основа створення та функціонування спеціальних економічних зон. Значна увага приділена характеристиці малих міст України та оцінки напрямів їх соціально-економічного розвитку.

Друга частина “Управління регіональним економічним і соціальним розвитком” включає розділи такого змісту: розкривається склад і структура органів регіонального управління та місцевого самоврядування, повноваження представницьких та виконавчих органів влади, організація підготовки кадрів для регіональних органів влади; теоретичні основи планування розвитку регіональних процесів, характеристика основних соціально-економічних програм.

Значна увага приділена висвітленню фінансової основи регіонального управління. Розкрита сутність місцевих бюджетів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – ВСТУП