Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Функція контрольна

5. Функція контрольна. Типові завдання діяльності та уміння: 5.1. Облік та аналіз діяльності організацій місцевого самоврядування:

– організація обліку та звітності в організації місцевого самоврядування;

– складання первинної бухгалтерської та статистичної звітності за результатами діяльності;

– контролювання стану документаційного забезпечення управління;

– складання звітності про хід і результати виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території;

– здійснення статистичного обліку громадян, які проживають на відповідній території;

– здійснення обліку результатів діяльності підприємств виробничої сфери на відповідній території;

– здійснення обліку результатів діяльності підприємств та організацій соціальної сфери на відповідній території;

– здійснення обліку стану зайнятості населення;

– здійснення обліку соціального забезпечення, соціального захисту населення та поліпшення житлових умов громадян;

– з використанням сучасних методик та з позицій системного підходу забезпечення комплексного аналізу діяльності організації місцевого самоврядування.

5.2. Контроль за забезпеченістю ресурсами відповідної території та виконанням управлінських рішень:

– використовуючи принципи зворотного зв’язку, здійснення контролю за ефективністю дій виконавців конкретних рішень;

– контроль за станом забезпеченості відповідної території ресурсами, за рівнем запасів та своєчасним їх поповненням;

– контроль за виконанням програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території;

– контроль за станом обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту і зв’язку усіх форм власності;

– здійснення контролю за станом забудови відповідної території;

– формування механізму оцінки управлінської діяльності, систематичне здійснення процедури об’єктивного оцінювання результативності діяльності управлінського апарату;

– заохочення підлеглих до розвитку самоконтролю га самодисципліни.

5.3. Контроль за використанням комунальної власності:

– здійснення контролю за діяльністю підприємств і організацій, які належать до комунальної власності;

– здійснення контролю за використанням прибутків підприємств комунальної власності відповідної територіальної громади.

5.4. Контроль за фінансовою діяльністю та розрахунковими операціями:

– здійснення контролю за своєчасністю здійснення розрахунків і надходження платежів, за оформленням фінансово-розрахункових і банківських операцій;

– здійснення контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету підприємствами усіх форм власності;

– здійснення контролю за дотриманням цін і тарифів.

5.5. Забезпечення дотримання норм природоохоронного законодавства та охорони праці:

– здійснення контролю за дотримання земельного та природоохоронного законодавства, використання та охорону земель, природних ресурсів, за станом навколишнього середовища;

– сприяння впровадження ресурсозберігаючих заходів; здійснення контролю за станом благоустрою відповідних територій, охороною зелених насаджень та водойм;

– контроль за наявністю інструктивно-методичної документації з охорони праці;

– забезпечення поточного контролю за станом охорони праці.

Функція освітня

6. Функція освітня. Типові завдання діяльності та уміння:

Створення підлеглим сприятливих умов для навчання, розроблення проектів планів підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

– прийняття особистої участі в організації різних форм навчання;

Уміння вибору раціональних вплів та форм навчання, використовуючи досвід роботи органів місцевого самоврядування:

– використання передових прийомів, дидактичних методів навчання;

– здійснення контролю за якістю проведення занять, навчальних планів і програм. забезпечення аналізу результатів навчання та його ефективність.

Освітньо-кваліфікаційною програмою (ОІIIІ) спеціальності “Управління в організаціях місцевого самоврядування” передбачена фундаментальна теоретична та практична підготовка фахівців у вирішенні соціальних та економічних регіональних питань.

До розробки ОПП та навчального плану підготовки спеціаліста застосований системно-блочний підхід, використання якого дозволяє розглядати ОПП та навчальний план як складну систему, що складається з певних підсистем та окремих елементів (дисциплін). В такій системі у вигляді підсистем виступають окремі блоки дисциплін. Системно-блочний підхід дає можливість сформувати схему обгрунтованої послідовності вивчення дисциплін, пов’язати вивчення одних дисциплін з використанням знань попередніх, здійснити необхідний методичний та термінологічний зв’язок між дисциплінами. Загальні схеми, що розкривають зміст навчального плану, наведені на рис.8.2 та 8.3.

Регіональна економіка   Зінь Е. А.   Функція контрольна

Схема на рис. 8.2. дає уявлення про навчальний план, що складається із підсистем, що визначають зміст блоків дисциплін, призначених для забезпечення загальнонаукової та професійної підготовки. Виділені окремі блоки-підсистеми такого змісту: гуманітарний, природничо-науковий, загальноекономічний, професійної орієнтованої підготовки та фаховий блоки. Кожен блок дисциплін має в своєму складі декілька дисциплін, що дає можливість забезпечити теоретичну підготовку, освоїти спеціальні предмети, набути необхідних знань та навичок для вирішення професійних завдань. У вигляді окремого блоку виступає низка навчальних та виробничих практик. Завершується навчання дипломним проектуванням.

Блоки дисциплін навчального плану, що формують знання та навики управління окремими видами діяльності, у сфері яких буде працювати випускник навчального закладу, представлені на рис. 8.3.

Регіональна економіка   Зінь Е. А.   Функція контрольна

Передбачено виділення таких трьох видів діяльності:

– підприємницька – на підприємствах різних галузей народного господарства;

– регіональна – на рівні адміністративної території області, району, села, селища, міста;

– державна – в центральних органах державної влади.

До першого блоку “Управління підприємством” увійшли дисципліни, що формують знання та навички управління підприємницькою діяльністю в різних галузях економіки та формах власності.

Група дисциплін, що формує знання та навички управління соціально-економічними процесами на регіональному рівні, входить до другого блоку “Регіональне управління”. Відповідно група дисциплін формує знання та навички управління соціально-економічними процесами на державному рівні і входить до блоку “Державне управління”.

Здійснення підготовки фахівців за спеціальністю “Управління в організація місцевого самоврядування” сприяє покращенню підготовки кадрів для важливої сфери управлінської діяльності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Функція контрольна