Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 10.2. Принципи формування місцевих бюджетів

Складання та виконання бюджету України, окремих регіонів грунтується на таких принципах:

– єдність бюджетної системи України – забезпечується єдиними правовою базою, грошовою системою, бюджетною класифікацією, порядком виконання бюджетів та веденням бухгалтерського обліку та звітності;

– збалансованість – повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період;

– самостійність-Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел доходів, правом відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування на визначення напрямів використання коштів відповідно до законодавства України, правом відповідних рад самостійно і незалежно одне від одного розглядати та затверджувати відповідні бюджети.

Держава коштами державного бюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов’язання органів місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування коштами відповідних бюджетів не несуть відповідальності за бюджетні зобов’язання одне одного, а також за бюджетні зобов’язання держави;

– повнота – до складу бюджетів підлягають включенню всі надходження до бюджетів та витрати бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади, органів місцевого самоврядування;

– обгрунтованість – бюджет формується на реалістичних показниках економічного і соціального розвитку держави та регіонів та на розрахунках надходжень до бюджету і витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил;

– ефективність – при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу забезпечують використання мінімальних обсягів бюджетних коштів для досягнення запланованих цілей;

– цільове використання бюджетних коштів – бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями;

– публічність та прозорість – Державний бюджет України та місцеві бюджети затверджуються, а рішення щодо звіту про їх виконання приймаються відповідно Верховною Радою України та відповідними радами;

– відповідальність учасників бюджетного процесу – кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії на кожній стадії бюджетного процесу.

10.3. Доходи місцевого бюджету

Доходи місцевого бюджету складаються із доходів, необхідних для виконання власних повноважень, і доходів, необхідних для забезпечення виконання делегованих законом повноважень органів виконавчої влади. Місцевий бюджет поділяється на поточний бюджет і бюджет розвитку.

Доходи поточного бюджету формуються на основі податків (податки на прибутки підприємств і організацій, податок на добавлену вартість, акцизний збір, державне мито, прибутковий податок з громадян, плата за землю та ін.). Питома вага податків на прибуток і податку на додану вартість у структурі доходів бюджету складає 60-65 %. Податки з громадян становлять 5-7% у загальних доходах. Доходи бюджету розвитку формуються за рахунок частини податкових надходжень, а також коштів, залучених від розміщення місцевих позик, інвестиційних субсидій з інших бюджетів.

При складанні (формуванні) доходів місцевого бюджету визначають суму доходів, які враховуються та не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – коштів, які безоплатно і беззворотно передаються з одного бюджету до іншого.

До доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать: місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування; 100% плати за землю – для бюджетів міст Києва та Севастополя; 75% плати за землю – для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення; 60 % плати за землю – для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань; податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами; податок на промисел, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування; надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади; плата за забруднення навколишнього природного середовища; кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебуває у комунальній власності; фіксований сільськогосподарський податок, плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у комунальній власності; інші надходження, передбачені законом.

До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, належать такі податки і збори: прибутковий податок з громадян; державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам; плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад; плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності; плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами); надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад; єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва.

Бюджетним кодексом України встановлені такі нормативи відрахувань від прибуткового податку з громадян:

– до доходів бюджетів міст районного значення, сіл, селищ чи їх

Об’єднань зараховується 25 % загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється на цій території;

– доходів бюджетів міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення зараховується 75% загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється на території цих міст;

– доходів бюджетів міст Києва і Севастополя зараховується 100% загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється на території цих міст.

Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних програм територіальних громад доходи бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, формуються за рахунок: 25 % прибуткового податку з громадян, що справляється на відповідній території; 25 % плати за землю, що справляється на території Автономної Республіки Крим та відповідної області; плати за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим та обласними державними адміністраціями.

Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних програм територіальних громад доходи районних бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, формуються за рахунок: 50% прибуткового податку з громадян, що справляється на території сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань; 15% плати за землю, що сплачується на території сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань; плати за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються районними державними адміністраціями; плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, що справляється районними державними адміністраціями; надходжень адміністративних штрафів, що накладаються районними державними адміністраціями.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 10.2. Принципи формування місцевих бюджетів