Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 8.5. Підготовка кадрів для органів регіонального управління

Важливою умовою економічного зростання є забезпечення підготовки кадрів для органів регіонального управління та місцевого самоврядування, здійснення систематичного підвищення кваліфікації всіх спеціалістів. Кадрове забезпечення слід вважати однією із основних в складі напрямів реалізації адміністративної реформи в Україні.

Адміністративна реформа має забезпечити докорінні зміни у формуванні організації роботи виконавчої влади, створення нових організаційних структур управління на різних рівнях державного керівництва, впровадження економічних основ функціонування державних органів влади. Проведення адміністративної реформи в Україні передбачає вирішення таких завдань:

– формування ефективної організації виконавчої влади на центральному та місцевому рівнях управління;

– формування більш досконалої системи місцевою самоврядування;

– впровадження нової ідеології діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, спрямування діяльності на забезпечення прав і свобод громадян;

– організація на нових засадах державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення раціональної системи підготовки та перепідготовки управлінських кадрів. Статистичні дані свідчать, що в органах регіонального управління

Задіяна значна кількість працівників. Тільки в системі місцевих органів влади на території Західного Полісся (Волинська, Рівненська та Житомирська області) працює понад 40 тисяч фахівців, в тому числі в складі депутатського корпусу місцевих рад – 30 тисяч чоловік. Депутати рад мають мати спеціальні знання з питань економіки, регіональної економіки та управління, від участі депутатів в прийнятті рішень, від того, яким чином будуть в рішеннях враховані інтереси громадян залежать результати економічного становища людей, соціальна захищеність людей в умовах формування ринкового середовища в Україні.

В період, коли в державі формуються нові засади економічних відносин, особливо гостро стоїть питання підготовки кваліфікованих працівників органів місцевого самоврядування, які б мали необхідну професійну підготовку для негайного розв’язання невідкладних питань регіонального розвитку. Такі фахівці мають мати відповідний рівень економічних знань, рівень культури, які б змогли теоретичні знання, накопичений вітчизняний та світовий досвід впровадити в практичне життя.

Протягом останніх років в Україні визначений склад установ з певними завданнями і обов’язками, що займаються підвищенням кваліфікації державних службовців і формують певні рівні підготовки. Це центральний рівень, регіональний рівень та рівень місцевого самоврядування. До центрального рівня підготовки відносяться Українська академія державного управління при Президентові України, Академія муніципального управління та провідні вищі навчальні заклади м. Києва. До регіонального рівня підготовки відносяться філіали Української Академії державного управління в містах Харкові, Львові, Одесі, Дніпропетровську, університети, що мають відповідну ліцензію. До рівня місцевого самоврядування відносяться курси, школи, центри підвищення кваліфікації, муніципальні освітні установи, які здійснюють навчання працівників органів місцевого самоврядування. До них належать короткотермінові курси, які не налаштовані на надання фахової спеціальної підготовки, а лише призначені для повідомлення про нову інформацію, що надходить до виконання.

Існуюча система спрямована, головним чином, на підвищення кваліфікації, а не на набуття спеціальної фахової освіти. Існуюча система має недоліки; вона не спроможна задовольнити підвищення загального професійного рівня працівників органів місцевого самоврядування.

Одночасно при здійсненні підготовки фахівців для органів місцевого самоврядування не повністю використовується науковий та інтелектуальний потенціал регіональних вищих навчальних закладів-університетів, які мають значний досвід навчальної, наукової, методичної роботи, мають відповідні зв’язки з установами та провідними фахівцями місцевого самоврядування, спроможні надавати сталу, грунтовну професійну підготовку.

При виконанні важливої роботи по становленню системи надання професійної освіти працівникам органів місцевого самоврядування варто використати позитивний досвід інших країн.

В країнах з розвинутою економікою (Європейські країни, США, Канада) існує чітка відпрацьована система навчальних закладів, які здійснюють підготовку та перепідготовку фахівців для органів державного управління та місцевого самоврядування. У Північній Америці

(США, Канада) більше 100 університетів, університетських шкіл та коледжів пропонують магістерські програми державного управління, а також сотні програм підготовки фахівців з державного управління на рівні бакалавра і навіть нижче. Як свідчить досвід США і Канади, основними і підготовці кадрів в галузі державного управління і відповідні магістерські програми підготовки кадрів для органів державного управління розраховані на 1-2-річний термін навчання. За своїм змістом ці програми інтегрують такі базові дисципліни як політологія, право, економіка, менеджмент, соціальна і гуманітарна політика, інформаційні технології. Вибіркові дисципліни формуються відповідно до спеціалізацій з концентрацією уваги на місцевих, регіональних та національній адміністративних системах, але мають міжнародний вимір. Здійснюється переорієнтація на менеджерський підхід з акцентами на професійну мотивацію і управлінську культуру працівників, етику поведінки, організаційні, комунікативні здібності тощо. У навчальних закладах застосовують форми і методи навчання, які допомагають, покращують розуміння суспільного оточення, ролі держави, пріоритетів державного курсу, розвивають здатність приймати ефективні рішення в умовах швидких змін у суспільстві. Активізації процесу навчання сприяє застосування ділових ігор, розгляд та аналіз конкретних ситуацій, презентація проектів щодо реальності програм з державного управління, наголос робиться на застосування знань при вирішенні конкретної ситуації, на інтеграцію теорії і практики.

Характерним для північноамериканської університетської моделі навчання фахівців для державної служби є його суттєва професійно-практична орієнтація. Навчальні програми базуються не тільки на теоретичних розробках, в них дедалі більше враховуються конкретні практичні потреби адміністративної системи. Разом з тим навчальні заклади діють випереджувально, пропонують програми не лише для задоволення поточних, а й перспективних потреб. Підготовка державних службовці в-керівників вищої, середньої і навіть нижчої ланки стає багатогранною, з орієнтацією на їх мобільність, можливість на переміщення на іншу роботу як в межах окремого державного округу, так і між відомствами, регіонами. Випускники навчальних закладів набувають здатності працювати у різноманітному й змінному соціальному середовищі.

Побудова громадського, демократичного, правового суспільства в Україні вимагає докорінних змін у формуванні системи підготовки фахівців для органів державного управління та місцевого самоврядування. Система державного та регіонального управління базується на досягненні стабільності в економічному розвитку, а це залежить від людського фактора, від наявності лідерів, здатних забезпечити таку стабільність, від їх освіченості та готовності об’єктивно, реально оцінювати складну ситуацію.

Працівники органів місцевого самоврядування практично не охоплені можливістю отримати повну професійну освіту, яка необхідна для роботи в представницьких та виконавчих органах міст, сіл, селищ. У створенні такої системи одним із важливих її елементів має стати система професійної підготовки фахівців для органів місцевого самоврядування. Формування такої системи є важливим і необхідним фактором зміцнення державності, підвищення ролі і значення регіонів у загальнодержавному економічному та соціальному зростанні, що позитивно вплине на всю систему державного управління.

Відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (2001 р.) служба в органах місцевого самоврядування визначається як професійна на постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

Національний університет водного господарства та природокористування (факультет менеджменту, кафедра регіонального управління) – м. Рівне – починаючи з 1994 р. вперше на території Західного Полісся почав готувати спеціалістів для органів місцевого самоврядування за спеціальністю “Адміністративний менеджмент”. Згодом, з 1998 р. підготовка спеціалістів була продовжена за спеціалізацією “Управління в організаціях місцевого самоврядування” спеціальності “Менеджмент організацій”. Розроблені Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) та Освітньо-професійна програма (ОПП), створена необхідна науково-методична база.

Відповідно Закону “Про службу в органах місцевого самоврядування” встановлено сім категорій посад. Випускники університету можуть займати посади, що відповідають сьомій категорії (посади радників, консультантів, секретарів районних у містах рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад), а згодом шостої та інших категорій. До шостої категорії, наприклад, віднесені посади заступників міських (міст районного значення), сільських, селищних голів з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів міських (міст районного значення) рад та їх заступників, помічників голів, радників, консультантів, спеціалістів управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчих органів міських рад.

Освітньо-кваліфікаційною характеристикою спеціальності “Управління в організаціях місцевого самоврядування” визначений зміст функцій фахівця, типові завдання його діяльності та зміст уміння.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 8.5. Підготовка кадрів для органів регіонального управління