Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Повноваження місцевих державних адміністрацій

До власних повноважень належать:

– управління закладами освіти, охорони здоров’я, культури і спорту, оздоровчими закладами, які належать територіальним

Громадам, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

– створення необхідних умов для здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації; сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних організацій;

– організація медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать територіальним громадам;

– створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

– сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, робота з молоддю;

– створення умов для населення для занять фізичною культурою і спортом.

Делеговане повноваження:

– забезпечення розвитку всіх видів освіти і медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту; подання допомоги випускникам шкіл у працевлаштуванні. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та

Охорони навколишнього природного середовища До власних повноважень належать:

– внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, а також надання земель під. забудову; визначення розмірів відшкодувань підприємствами всіх форм власності за забруднення довкілля; встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами відповідних населених пунктів;

– подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;

– внесення на розгляд ради пропозицій щодо організації територій природно-заповідного фонду місцевого значення, що підлягають особливій охороні;

– внесення пропозицій про оголошення природних об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну, наукову цінність, пам’ятниками природи, історії, культури, що охороняються законом.

До делегованих повноважень належать:

– здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, відтворенням лісів;

– реєстрація суб’єктів права власності на землю, реєстрація права користування землею; видача відповідних документів;

– організація і ведення земельно-кадастрової документації;

– погодження питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;

– здійснення заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій, інформування про них населення, залучення до виконання цих робіт підприємств, населення.

До повноважень у сфері соціального захисту населення належать:

– встановлення за рахунок власних коштів, додаткових до встановлених законодавством, гарантій фінансової підтримки соціального захисту населення;

– надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих військовослужбовців, звільнених у запас, інвалідам з дитинства, багатодітним сім’ям у будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту житла;

– організація для громадян похилого віку, інвалідів будинків-інтернатів, покращення побутового обслуговування цих громадян;

– надання за рахунок коштів місцевих бюджетів допомоги для здійснення послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці.

Делеговані повноваження:

– подання на затвердження ради територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності населення від безробіття, організація їх виконання;

– здійснення заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, військовослужбовців, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку;

– надання компенсаційних пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, від стихійного лиха.

До повноважень в галузі зовнішньоекономічної діяльності належать:

– укладання і виконання договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг;

– сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв’язків підприємств незалежно від форм власності;

– сприяння у створенні спільних з іноземними партнерами підприємств, що здійснюють виробничу і соціальну діяльність; залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць;

– створення умов для належного функціонування митних органів, сприяння їх діяльності.

До повноважень в галузі оборонної роботи належать: сприяння організації призову громадян на строкову військову службу; організація та участь у здійсненні заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною, на відповідній території; сприяння виробництву та поставкам у війська підприємствами, що належать до комунальної власності, замовленої продукції; здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання населення, тощо.

Визначений також зміст повноважень щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою та ін.

Повноваження місцевих державних адміністрацій

Місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують:

– виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

– законність і правопорядок, додержання прав, свобод і законних інтересів громадян;

– підготовку та виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;

– управління розвитком промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв’язку;

– управління розвитком науки, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту;

– управління майном, здійснення приватизації та розширення підприємництва;

– раціональне використання землі, інших природних ресурсів, охорону довкілля;

– здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

– організацію оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;

– соціальний захист населення, сприяють збільшенню зайнятості людей;

– підготовку та виконання відповідних бюджетів;

– звіт про виконання відповідних програм та бюджетів;

– взаємодію з органами місцевого самоврядування;

– реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Місцеві державні адміністрації здійснюють також повноваження, делеговані їм обласними і районними радами відповідно до Конституції України. У разі виконання місцевими державними адміністраціями повноважень органів державної влади вищого рівня (Кабінету Міністрів України), а також повноважень місцевого самоврядування передаються їм фінансові, матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для здійснення цих повноважень.

На місцеві державні адміністрації покладено виконання контрольних функцій такого змісту. Ці органи влади здійснюють на відповідних територіях державний контроль за:

– збереженням і раціональним використанням державного майна;

– станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов’язань перед бюджетом;

– використанням та охороною земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу;

– охороною пам’яток історії та культури, збереженням житлового фонду;

– додержанням виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших вимог, пов’язаних з її якістю;

– додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням і захороненням промислових та побутових відходів, додержанням правил благоустрою;

– додержанням архітектурно-будівельних норм, правил і стандартів;

– додержанням правил торгівлі, побутового, транспортного, комунального обслуговування;

– додержанням законодавства з питань науки, мови, реклами, освіти, культури, охорони здоров’я, материнства та дитинства, сім’ї та молоді, соціального захисту населення, фізичної культури і спорту;

– охороною праці та своєчасним здійсненням оплати праці;

– додержанням громадського порядку, правил технічної експлуатації транспорту та дорожнього руху.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Повноваження місцевих державних адміністрацій