Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Функція організаційна

2. Функція організаційна. Типові завдання діяльності та уміння: 2.1. Організація роботи спрямованої на досягнення призначення організації місцевого самоврядування:

– забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку села, селища, міста;

– організація виконання програм соціального-економічного та культурного розвитку відповідної території;

– залучення підприємств, організацій усіх форм власності до участі в комплексному розвитку села, селища, міста;

– забезпечення ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів відповідної території;

– забезпечення населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоресурсами;

– вирішення питання стосовно адміністративно-територіального устрою.

2.2. Організація зовнішньоекономічної діяльності:

– обгрунтування альтернативних стратегій зовнішньоекономічної діяльності, а також механізмів їх реалізації;

– аналіз експортних можливостей підприємств відповідної території та їх імпортних потреб;

– на основі ринкових досліджень вивчення можливостей потенційних закордонних партнерів, аналіз ефективності зовнішньоекономічних зв’язків з урахуванням світового розподілу праці;

– прийняття рішень щодо каналів реалізації та каналів надходження ресурсів, сприяння укладанню угод із закордонними постачальниками та споживачами, їх реалізації;

– на основі досліджень світового ринку вивчення можливостей закордонних партнерів, оцінка їх конкурентного статусу та можливостей для співпраці;

– здійснення контрольно-аналітичних функцій щодо зовнішньоекономічної діяльності підприємств, що розташовані на території села, селища, міста.

2.3. Організація управління соціальною сферою:

– організація матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, які належать територіальній громаді;

– залучення на договірних засадах коштів підприємств, розташованих на відповідній території, та коштів населення на будівництво та ремонт об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури, на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;

– організація медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, які належать територіальній громаді;

– надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, інвалідам з дитинства, сім’ям загиблих військовослужбовців у вирішенні житлово-побутових питань;

– організація для громадян похилого віку та інвалідів роботи будинків-інтернатів, побутового обслуговування;

– вирішення питання про надання ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни і праці, малозабезпечених громадян.

2.4. Організація роботи житлово-комунального господарства:

– надання дозволу на спорудження об’єктів містобудування незалежно від форм власності;

– здійснення обліку житлового фонду та контроль за його використанням;

– організація будівництва та ремонту об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків та шляхів місцевого значення;

– забезпечення експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності територіальної громади;

– використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності;

– вирішення питань стосовно водопостачання міста, відведення та очищення стічних вод, контролю якості питної води;

– організація виконання робіт по благоустрою населеного пункту;

– здійснення заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, інших надзвичайних ситуацій.

2.5. Організація фінансової роботи:

– забезпечення виконання місцевого бюджету;

– погодження з підприємствами, що не належать до комунальної власності, тарифів щодо оплати побутових, комунальних та інших послуг;

– здійснення фінансування видатків з місцевого бюджету.

2.6. Розроблення раціональних форм організації управління:

– аналіз діючих організаційних структур управління селом, селищем, містом;

– збалансування відповідальності та повноважень між ланками системи управління та посадовими особами;

– на основі розподілу повноважень та відповідальності між ланками та рівнями управління проектування організаційної структури управління;

– складання посадових інструкцій та положення про структурні підрозділи організації місцевого самоврядування.

2.7. Організація впровадження управлінських рішень:

– структурування завдання відповідно до чисельності виконавців, визначення черговості робіт, розрахунок терміну їх виконання, складання план-заходів реалізації рішень;

– добір виконавців відповідно до їх кваліфікації та ділових рис та організація їх діяльності по виконанню рішень;

– регламентування та нормування роботи конкретного виконавця.

2.8. Раціональна організація управлінської праці:

– використовуючи принципи та методи організації управлінської праці, має вміти ефективно розподіляти повноваження в структурі апарату управління органу місцевого самоврядування;

– виходячи з групових норм та статусу членів групи, організація виконання функціонально пов’язаних дій членів групи;

– аналіз витрат робочого часу, складання реалістичних гнучких планів особистої роботи;

– на основі планування робочого часу здійснення раціональної організації управлінської праці;

– організація та обладнання робочих місць для персоналу управління;

– робота з фіксованою інформацією, з довідковою літературою, складання текстів доповідей, виступів, статей;

– підготовка проведення нарад та зборів, здійснення усіх видів управлінської діяльності; організація приймання відвідувачів;

– за допомогою технічних засобів зв’язку, безпосереднього спілкування, підтримування ділових контактів, проведення ділових бесід із закордонними партнерами.

2.9. Управління персоналом:

– взаємодія з державними службами зайнятості, здійснення добору, наймання кадрів, проведення співбесід з претендентами, їх тестування;

– здійснення заходів щодо ефективної адаптації працівників;

– застосування різних методів оцінювання персоналу, розробка плану розвитку персоналу організації, формування кадрового резерву;

– проведення обліку кадрів, формування структури колективу та його чисельність;

– аналіз плинності кадрів, розробка та впровадження заходів щодо стабілізації колективу;

– забезпечення високого рівня трудової, виробничої дисципліни, проведення виховної роботи в колективі;

– зміцнення та ефективне використання кваліфікаційного потенціалу органу місцевого самоврядування.

2.10. Формування колективу та керівництво ним:

– надавати психолого-педагогічну характеристику окремій особистості;

– з урахуванням індивідуальних особливостей виконавців, групової та особистої їх поведінки, уміти добирати склад колективу;

– підтримання на оптимальному рівні кількісного співвідношення між працівниками з урахуванням їх психологічної сумісності, забезпечення нормальних стосунків в колективі;

– створення підтримки відносин між членами трудового колективу на правовій основі та демократичних принципах, формування відчуття єдиної команди;

– формування особистого авторитету, підтримування авторитету колег та підлеглих;

– організація роботи щодо підвищення кваліфікаційного рівня працівників, забезпечення їх службового просування;

– аналіз неформальних стосунків у колективі, співпраця з неформальними лідерами, усунення деструктивного лідерства;

– застосування різних засобів керівництва: інформування, індивідуальних бесід, обговорення, визнання, осудження;

– гармонійне поєднання індивідуальних групових та масових форм виховної роботи, застосування методів повчання, створення орієнтуючих умов та особистого прикладу.

2.11. Генерування влади:

– повною мірою використання своїх повноважень та влади, різні засоби впливу на підлеглих, підтримання розумного балансу влади;

– поєднання офіційних повноважень та особистого авторитету, формування власного гнучкого стилю керівництва.

2.12.Формування та розвиток організаційної культури:

– дотримання етики управлінської діяльності, вдосконалення стилю та методів керівництва персоналом;

– створення умов для підвищення рівня культури працівників, сприяння безперервному навчанню працівників, створення умов для їх самовдосконалення;

– забезпечення культури в процесі управління (прогресивної технології, раціональної організації праці, ділового спілкування, діловодства тощо).

2.13.Забезпечення охорони праці:

– дотримання правових норм, регламентуючих нормативи з охорони праці;

– розробка заходів щодо покращення умов праці, запобігання професійним захворюванням і виробничому травматизму;

– проведення інструктування підлеглих з охорони праці, забезпечення навчання персоналу з питань охорони праці.

2.14. Організація діловодства:

– уміння документально оформляти управлінські рішення, вести кореспонденцію використовуючи оргтехніку, обладнання автоматизованого робочого місця;

– уміння оцінювати ефективність використання оргтехніки;

– проведення аналізу поштових надходжень, уміння працювати із заявами та скаргами громадян;

– організація та ведення власного архіву;

– розроблення засобів по вдосконаленню системи документообороту, організація раціонального руху документів в організації;

– документальне оформлення усіх процесів в системі управління в організації місцевого самоврядування.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Функція організаційна