Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Співвідношення теорії держави і права з деякими юридичними та неюридичними соціально-гуманітарними науками

ТДП, являючись частиною єдиного наукового поля, постійно взаємодіє з іншими науками, відчуває їхні впливи на собі, та й сама впливає на них.

Не важко довести, що ТДП – суспільна наука. Це зумовлено тим, що об’єкт ТДП – це державно-правова дійсність, яка є складною системою взаємопов’язаних суспільних явищ (і ця система формується довкола таких соціальних феноменів, як держава і право). При цьому, як вже підкреслювалось, ТДП вивчає цю державно-правову дійсність в контексті та в інтересах юридичної практики, що й дозволяє кваліфікувати ТДП як юридичну науку.

Оскільки ТДП є соціальною (або суспільною, або соціально-гуманітарною) юридичною наукою, то очевидно, що вона найтісніше пов’язана з блоком соціально-гуманітарних та юридичних наук. Тому для більш чіткого та точного усвідомлення місця ТДП у системі наукового знання важливо мати певні уявлення стосовно співвідношення ТДП з основними соціально-гуманітарними науками.

І тут слід відзначити, що:

– ТДП тісно пов’язана та взаємодіє з неюридичними науками, які можна віднести до соціально-гуманітарного блоку;

– об’єкти ТДП та неюридичних наук, що належать до соціально-гуманітарного блоку, співпадають лише частково;

– предмети ТДП та неюридичних наук, що належать до соціально-гуманітарного блоку, є різними;

– ТДП виступає певним адаптером неюридичного соціально-гуманітарного теоретичного знання в процесі введення цього знання до юридичної сфери;

– знання, що формує ТДП, носить більш прикладний, з точки зору юриспруденції, характер, ніж знання, що міститься в неюридичних соціально-гуманітарних науках;

– після адаптування неюридичного знання, що міститься в неюридичних соціально-гуманітарних науках, до практичних завдань юриспруденції, це знання є основою для виникнення самостійних юридичних наук (наприклад, юридична психологія, судова медицина тощо). При цьому знання, що міститься в останніх науках, носить більш прикладний характер, ніж знання, що формує зміст ТДП.

Стосовно співвідношення теорії держави і права з базовими галузевими юридичними науками слід зауважити, що, розглядаючи питання про співвідношення ТДП з юридичними науками, важливо відзначити, що ТДП є деякою мірою специфічною наукою, що виступає певним теоретичним “містком” між соціально-гуманітарними науками неюридичного профілю та юридичними галузевими науками. ТДП забезпечує приток (пристосування) теоретичних ідей, принципів, концепції тощо, які напрацьовані в неюридичних науках, у галузеві юридичні науки. При цьому:

– об’єкти ТДП та базових галузевих наук частково збігаються, оскільки об’єкт ТДП (якщо його брати в першому наближенні) ширший;

– предмети ТДП та базових галузевих наук різні. Вони формуються залежно від тих цілей та завдань, які вони вирішують в системі юридичного знання та практики. При цьому цілі та завдання ТДП та галузевих юридичних наук хоча й тісно пов’язані, але різні: ТДП – покликана створити теоретичну основу для формування цілісної та реально функціонуючої правової системи окремо взятого суспільства (держави); базові галузеві юридичні науки – сформулювати чіткі, адекватні конкретно-історичним умовам окремо взятої країни, правила поведінки соціальних суб’єктів на базі офіційно визнаної юридичної теорії, які б забезпечили ефективне функціонування реальних суспільних інститутів та механізмів;

– ТДП виступає загальнометодологічною основою пізнавальної та практичної діяльності в юридичній сфері;

– ТДП вивчає державно-правову дійсність не в окремо взятій країні та/або групі країн, а в цілому (безвідносно щодо територіально-національної приналежності), базові галузеві науки (до речі, як і спеціалізовані юридичні науки) пізнають, як правило, юридичні норми та механізми правового регулювання конкретної держави;

– базові галузеві юридичні науки (як і спеціалізовані юридичні науки) більш конкретні, ніж ТДП;

– ТДП у процесі пізнання свого предмета використовує практику та концепції, що напрацьовані в базових галузевих юридичних науках як відносно самостійних наук, а базові галузеві науки в процесі вирішення своїх завдань використовують не лише окремі прикладні компоненти знання, напрацьованого в рамках ТДП, але спираються на глобальні теорії розуміння держави та/або права (наприклад, теорію “чистого права”, або природно-правову, або соціологічну теорію тощо) в якості основи для формування своїх підсистем знання

– тощо.

При аналізі співвідношення ТДП з будь-якими юридичними науками (базовими галузевими чи спеціалізованими) слід враховувати, що останні можуть сприйматися в двох взаємообумовлених, але неідентичних смислах як: (1) система юридичних норм, що регулюють ту чи іншу сферу суспільних відносин; (2) система знань про правове регулювання тієї чи іншої сфери суспільного життя. Далі буде розглядатися співвідношення ТДП зі спеціалізованими юридичними науками, що розуміються у (2) сенсі.

Говорячи про співвідношення теорії держави і права з іншими юридичними науками, необхідно, мати на увазі, що в системі права поруч з базовими галузевими науками можна виділяти спеціалізовані юридичні науки. Деякі автори вважають, що базові галузеві є “первинними право галузевими структурами в системі права”, поруч з якими “формуються і вторинні, які умовно можна іменувати комплексними правовими нормами”. Саме ці вторинні утворення і називають спеціалізованими юридичним науками.

Спеціалізовані юридичні науки, як і у випадку з базовими галузевими юридичними науками, тісно взаємопов’язані з ТДП. При цьому:

– об’єкти ТДП та спеціалізованих юридичних наук (у тому числі наук міжнародного права) частково збігаються, при цьому об’єкт ТДП, взятий у першому наближенні, є ширшим ніж об’єкт спеціалізованих юридичних наук. Якщо ж об’єкт ТДП взяти у другому наближенні, то він частково перетинається з об’єктами спеціалізованих юридичних наук;

– предмети ТДП та спеціалізованих юридичних наук (у тому числі наук міжнародного права) різні. Вони формуються залежно від тих цілей та завдань, які вони вирішують в системі юридичних наук. При цьому цілі та завдання ТДП та наук, що розглядаються, хоча й тісно пов’язані, але різні: ТДП покликана, як вже підкреслювалося, створити теоретичну основу для формування цілісної та реально функціонуючої правової системи; спеціалізовані юридичні науки (у тому числі науки міжнародного правового блоку) – формують правила поведінки, покликані забезпечити максимально ефективне юридичне регулювання конкретних суспільних відносин;

– ТДП виступає загальнометодологічною основою пізнавальної та практичної діяльності в юридичній сфері;

– ТДП вивчає державно-правову дійсність не в окремій країні та/або групі країн, а в цілому безвідносно віл територіально-національної приналежності її проявів, спеціалізовані юридичні науки, як правило, пізнають юридичні норми та механізми правового регулювання конкретної держави (або групи держав, що визнали ті чи інші норми міжнародного права);

– спеціалізовані юридичні науки (у тому числі науки міжнародного права) більш конкретні, ніж ТДП;

– ТДП у процесі пізнання свого предмета використовує практику та концепції, що напрацьовані в спеціалізованих юридичних науках, а вони в процесі вирішення своїх завдань використовують не лише окремі прикладні компоненти знання, напрацьованого в рамках ТДП, а й спираються на конкретні глобальні системо утворюючі теорії держави і/чи права (наприклад, нормативістську, природно-правову, соціологічну тощо) як основу для формування своїх підсистем тощо. Специфічним є співвідношення теорії держави і права зі спеціальними юридичними науками. Це пов’язане з особливим місцем у системі юридичних наук, що посідають спеціальні (іноді їх називають прикладні) юридичні науки.

Слід відзначити, що якщо ТДП є “містком” між соціально-гуманітарними науками та юриспруденцією, то т. зв. спеціально-юридичні науки – об’єднуюча ланка між юриспруденцією та природничими науками (математикою, фізикою, хімією, біологією, медициною тощо).

Тому співвідношення ТДП із зазначеними науками носить доволі умовний та специфічний характер, а саме:

– об’єкти спеціально-юридичних наук носять подвійний характер з точки зору своєї природи: з одного боку, вони стосуються державно-правової дійсності (юридична складова об’єкта спеціально-юридичних наук), а з другого, – вони пов’язані з якісно відмінною від державно-правової дійсності сферою – з природознавством (неюридична складова об’єктів спеціально-юридичних наук). При цьому зауважимо, що в багатьох спеціально-юридичних науках (криміналістика, судова медицина тощо) фактично проводиться розмежування об’єкта та предмета науки. Це, перш за все, зумовлено очевидним зв’язком цих наук з природознавством;

– об’єкти ТДП та спеціально-юридичних наук перетинаються лише в юридичній складовій об’єктів спеціально-юридичних наук, тоді як в неюридичній складовій об’єкта спеціально-юридичних наук вони іноді навіть не торкаються один одного;

– предмети ТДП та спеціально-юридичних наук якісно відмінні.

Таким чином, резюмуючи викладене відносно співвідношення об’єктів та предметів ТДП та неюридичних соціально-гуманітарних та юридичних наук, слід відзначити, що:

– об’єкт ТДП має свою межу перетину з об’єктом будь-якої юридичної науки;

– предмети ТДП та інших юридичних наук різні, хоча й мають точки дотику;

– ТДП виступає певним адаптером неюридичного як природничого, так і соціально гуманітарного знання в процесі введення цього знання до юридичної сфери; – ТДП відіграє значну методологічну роль в юридичному знанні.

Отже, як бачимо, теорія держави і права посідає одне з центральних місць у системі юридичного знання. Саме це місце багато в чому і визначає значення ТДП як науки та навчальної дисципліни, що проявляється в її функціях.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Співвідношення теорії держави і права з деякими юридичними та неюридичними соціально-гуманітарними науками