Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Розділ “Загальні положення”

Фінансова звітність допомагає управлінському персоналу здійснювати аналіз господарський операцій, подій та висловлювати власне професійне судження. Це, безумовно пов’язано зі застосуванням як кількісної, так і якісної інформації щодо господарських подій та операцій.

Згідно з МСБО 8, облікова політика – це конкретні принципи, домовленості, правила та процедури, прийняті управлінським персоналом підприємства при складанні та поданні фінансових звітів.

Основні терміни, що використовуються при застосуванні МСФЗ 8 узагальнено в табл. 2.5.

Значення облікової політики за МСФЗ є важливим, а її складанню і зміні приділяють велику увагу. Отже за МСФЗ, потрібно підготовити наказ (положення) про облікову політику.

Розробка підприємством облікової політики відповідно до МСФЗ є відповідальністю бухгалтерів підприємства (щодо її розробки) та управлінського персоналу (щодо затвердження).

МСФЗ 1 “Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності” наголошує на розкритті у примітках до фінансової звітності всіх ключових аспектів облікової політики. Повинні бути розкриті принципи, яких дотримується підприємство, і методи, використані для втілення в життя цих принципів (оскільки подібна інформація є істотною для визначення фінансового становища підприємства, спрямування потоків грошових коштів, а також для визначення результатів діяльності підприємства).

Міжнародні стандарти не регламентують структуру документу про облікову політику, але, як правило, складається з трьох розділів і додатків:

1. Загальні положення.

2. Організаційний розділ.

3. Методичний розділ.

Зупинимо увагу на інформаційному змісті даних розділів.

Таблиця 2.5. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МСФЗ 8

Терміни

Визначення

1

2 3

4

1

Зміна в обліковій оцінці

Change in

Accounting

Estimate

Це коригування балансової вартості активу або зобов’язання чи суми періодичного споживання активу, яке є результатом оцінки теперішнього статусу активів та зобов’язань та пов’язаних з ними очікуваних майбутніх вигод та зобов’язань. Зміни в облікових оцінках є наслідком нової інформації або нових розробок та, відповідно, не є виправленням помилок.

2

Суттєвий

Significant

Пропуск або викривлення статей є суттєвими, якщо вони можуть, окремо чи у сукупності, впливати на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів. Суттєвість залежить від розміру та характеру пропуску чи викривлення, що оцінюються за конкретних обставин. Розмір або характер статті, або їх поєднання, можуть бути визначальним чинником.

3

Ретроспективне застосування

Retrospective Applications

Застосування нової облікової політики щодо операцій, інших подій та умов таким чином, начебто ця політика застосовувалася завжди.

4

Перспективне застосування

Prospective Applications

Перспективне застосування зміни в обліковій політиці та визнання впливу зміни в обліковій оцінці, відповідно, є:

А) застосуванням нової облікової політики до операцій, крім подій та умов, що відбуваються після дати змінювання облікової політики;

Б) визнання впливу облікової оцінки в поточному та майбутніх періодах, на які впливає зміна.

Розділ “Загальні положення”

Тут описується, для яких цілей розроблений цей документ, коли та яким чином до нього можуть вноситися зміни. Відповідно до МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках і помилки” компанія зобов’язана послідовно застосовувати вибрану облікову політику

Облікова політика за МСФЗ може змінюватися тільки в разі прийняття нового стандарту, інтерпретації або внесення змін до чинних, а також з метою підвищення інформативності фінансової звітності. Тому якщо підприємство вирішить змінити, наприклад, облікову політику з нарахування амортизації (вибрати інший метод нарахування) у 2007 році, її доведеться проводити перерахунок щодо нарахованої амортизації за три попередніх роки (2004, 2005 та 2006 рр.). Такий перерахунок називають ретроспективним, і він є загальним правилом щодо відображення змін в обліковій політиці. При ретроспективному перерахунку коригується вступне сальдо за рахунком “Нерозподілений прибуток” а початок найбільш раннього періоду з поданих у звітності, складеній за МСФЗ.

Ретроспективний перерахунок при зміні облікової політики можна не робити тільки при умові, якщо:

1. Цієї дії вимагає відповідний стандарт або інтерпретація. При цьому треба користуватися спеціальними перехідними положеннями, які будуть відображені в новому стандарті.

2. Підприємство прийняте рішення провести переоцінку активів за справедливою вартістю. Таку зміну відображають як переоцінку на певну дату звіту.

3. Підприємство не може достовірно визначити, вплинула зміна облікової політики тільки на конкретний період чи на всю звітність, складену згідно з МСФЗ. У цьому випадку доведеться застосувати ретроспективний перерахунок з найбільш раннього періоду, а це може бути і поточний період, тобто “ретроспективи” не буде.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Розділ “Загальні положення”