Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Винятки з ретроспективного застосування інших МСФЗ

Підприємство може вирішити використовувати одне або більше таких звільнень:

O об’єднання бізнесу (параграф 15);

O справедлива вартість або переоцінка як доцільна собівартість (параграфи 16-19);

O виплати працівникам (параграф 20);

O кумулятивні курсові різниці (параграфи 21 і 22);

O комбіновані фінансові інструменти (параграф 23);

O активи та зобов’язання дочірніх, асоційованих і спільних підприємств (параграфи 24 і 25);

O визначення попередньо визнаних фінансових інструментів (параграф 25А);

O операції, платежі за якими здійснюються на основі акцій з використанням інструменту власного капіталу (параграфи 25Б і 25В);

O страхові контракти (параграф 25Г).

Підприємство не застосовує ці звільнення аналогічно іншим статтям.

Винятки з ретроспективного застосування інших МСФЗ

МСФЗ 1 забороняє ретроспективне застосування деяких аспектів інших МСФЗ, пов’язаних з:

O припиненням визнання фінансових активів та фінансових зобов’язань (параграф 27);

O обліком хеджування (параграфи 28-30);

O оцінками (параграфи 31-34);

O активами, класифікованими як утримувані для продажу, та припиненням діяльності.

Переваги використання фінансових звітів, складених за МСФЗ, такі:

А) об’єктивність, зіставність та відповідність потребам користувачів фінансової звітності, складеної за МСБО;

Б) задоволення потреб користувачів фінансової звітності завдяки активному підходу Ради з МСБО до відстеження змін цих потреб;

В) полегшення процесу гармонізації стандартів і, таким чином, підвищення зіставності і “прозорості” незалежно від країни або галузі;

Г) сприяння підвищенню довіри і зрозумілості серед іноземних користувачів;

Г) доступ до міжнародних ринків капіталу.

У багатьох ділянках обліку ретроспективне застосування МСФЗ вимагатиме значних витрат, що є недоцільним і непрактичним. Тому МСФЗ 1 містить звільнення від вимог МСФЗ при ретроспективному застосуванні. Усі ці звільнення є добровільними, компанія може змінити свої облікові політики ретроспективно у цих ділянках обліку, якщо вона вважає це доцільним. Отже, ці звільнення стосуються:

А) об’єднання бізнесу;

Б) справедливої вартості або переоцінки як доцільної собівартості;

В) виплат працівникам;

Г) кумулятивних курсових різниць;

Д) комбінованих фінансових інструментів;

Е) активів та зобов’язань дочірніх, асоційованих та спільних підприємств;

Є) визначення попередньо визнаних фінансових інструментів;

Ж) операцій, платежі за якими здійснюються на основі акцій;

З) страхових контрактів.

Рада з Міжнародних стандартів фінансової звітності визначила, що ретроспективно застосувати МСФЗ у деяких ситуаціях є дуже складно з високим ступенем надійності. Тому МСФЗ 1, крім добровільних звільнень, містить ще й перелік обов’язкових винятків від такого застосування, пов’язаних з:

А) припиненням визнання фінансових активів та фінансових зобов’язань;

Б) обліком хеджування;

В) оцінками;

Г) активами, які класифікуються для продажу, та припиненням діяльності.

Вимогою МСФЗ 1 є представлення у перших фінансових звітах компанії порівняльної інформації за попередній рік. Якщо компанія, яка подає свою звітність за попередній рік, представляє тільки вибіркові дані за цей період, то МСФЗ 1 не вимагає, щоб ця інформація готувалася згідно з МСФЗ. Натомість суб’єкт підприємництва повинен вказати, що порівняльна інформація підготовлена не за МСФЗ і вказати основні розбіжності, які виникають при застосуванні міжнародних стандартів. При цьому не вимагається розкривати суми цих розбіжностей.

Отже, необхідно два роки до досягненні повної відповідності з моменту складання першого балансу за МСФЗ:

O Фінансова звітність за МСФЗ представляє 2 періоди (зазвичай роки): звітний рік та попередній рік для порівняння.

O Належно складена фінансова звітність за МСФЗ починається з балансу на початок періоду, який оцінює активи та пасиви підприємства на основі критеріїв МСФЗ.

O Першу фінансову звітність у повній відповідності до МСФЗ може бути складено не раніш, ніж через два роки після дати такого балансу на початок періоду.

Слід зазначити, що правильність застосування МСФЗ засвідчується аудитом:

O Правильність застосування підтверджується в ході незалежного аудиту фінансової звітності, складеної за МСФЗ

O Якщо аудитори надають позитивний висновок (an unqualified opinion), такий висновок свідчить про те, що фінансова звітність достовірно представляє фінансовий стан підприємства і складена у відповідності до чинних стандартів МСФЗ

Облікові політики, що їх компанія використовує у своєму балансі за МСФЗ на початок періоду, можуть відрізнятися від тих політик, які вона використовувала на цю саму дату, використовуючи попередні стандарти обліку. Остаточні коригування виникають внаслідок подій та операцій до дати переходу на МСФЗ. Отже, компанія визнає ці коригування безпосередньо в нерозподіленому прибутку (або, якщо доречно, в іншій категорії власного капіталу) на дату переходу на МСФЗ.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Винятки з ретроспективного застосування інших МСФЗ