Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Рахунки за МСФЗ

Фінансова звітність підприємства формується за певний проміжок часу – звітний період. За датами господарські операції реєструються на рахунках, а потім узагальнюються з метою формування звітності. Рахунки за своєю сутністю є деталізацією звітності. Розглянемо підходи до формування плану рахунків (Chart of Accounts) на підприємствах, що використовують МСФЗ. Не дивлячись на відсутність уніфікованого переліку Плану рахунків в масштабах ЄС можна виділити загальні правила формування Плану рахунків за

Міжнародними стандартами, які в свою чергу базуються на загальноприйнятому бухгалтерському рівнянні:

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами  Жолнер І. В.  Рахунки за МСФЗ

Таким чином, в будь-якому Плані рахунків присутні, як мінімум, п’ять основних класів рахунків: активи, зобов’язання, власний капітал, доходи та витрати. Схематично взаємозв’язок елементів звітності та рахунків відображено на рис 2.4.

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами  Жолнер І. В.  Рахунки за МСФЗ

Рис. 2.4. Взаємозв’язок елементів звітності та рахунків

Виходячи з вищевикладеного матеріалу проведемо формування рахунків першого порядку Активів (Asset) для підприємств, що використовують МСФЗ (табл. 2.9)

Таблиця 2.9. КОДИ РАХУНКІВ АКТИВІВ (ASSET)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами  Жолнер І. В.  Рахунки за МСФЗ

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами  Жолнер І. В.  Рахунки за МСФЗ

* – позначення А. говорить про приналежність даного рахунку до активу, що відповідають критеріям визнання активів

Відповідно проведемо групування рахунків Власного капіталу (Equity) та зобов’язань (Liability) та відобразимо в табл. 2.10.

Таблиця 2.10

КОДИ РАХУНКІВ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ (EQUITY) ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ (LIABILITY)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами  Жолнер І. В.  Рахунки за МСФЗ

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами  Жолнер І. В.  Рахунки за МСФЗ

* – позначення К говорить про приналежність даного рахунку до власного капіталу. ** – позначення L. говорить про приналежність даного рахунку до зобов’язань.

Наступні рахунки витрат і доходів узагальнюють, як фінансовий результат (Profit and Loss), що наведено в табл. 2.11.

Таблиця 2.11. КОДИ РАХУНКІВ ДОХОДІВ (INCOME) ТА ВИТРАТ (EXPENSES)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами  Жолнер І. В.  Рахунки за МСФЗ

Закриття рахунків витрат і доходів є обов’язковим в кінці кожного звітного періоду, так як ці рахунки є тимчасовими. Закриваються вони на рахунки власного капіталу. Процедуру закриття рахунків доходів та витрат на власний капітал можна розділити на два етапи:

I. Рахунки витрат і доходів закриваються на зведений рахунок прибутків та збитків (Income Summary) Рахунки доходів є пасивними, тому закриваються дебетом рахунку доходів та кредитом зведеного рахунку; а рахунки витрат є активними, тому закриваються кредитом рахунку витрат та дебетом зведеного рахунку прибутків та збитків. Таким чином на зведеному рахунку збираються за дебетом всі витрати та за кредитом доходи за звітний період. Сальдо такого рахунку надасть нам інформацію щодо чистого прибутку чи збитку за звітний період.

II. Зведений рахунок прибутків та збитків (Income Summary) закривається на рахунок власного капіталу.

Питання для самоперевірки до Розділу ІІ

1. Розкрити суть Концептуальної основи МСФЗ.

2. Що таке фінансова звітність загального призначення?

3. Перерахувати основні складові Концептуальної основи МСФЗ.

4. В чому полягає мета фінансової звітності?

5. Які базові підходи лежать в процесі підготовки фінансової звітності?

6. В чому полягає принцип нарахування?

7. Перерахуйте якісні характеристики фінансової звітності. Приведіть приклади.

8. Скільки елементів фінансової звітності виділяє Концептуальної основи МСФЗ? Перерахуйте їх.

9. Які основні критерії визнання елементів фінансової звітності?

10. Розкрийте роль і значення оцінки при веденні обліку і формування звітності.

11. Які види оцінок існують при формуванні фінансової звітності?

12. Розкрийте суть фінансової концепції капіталу.

13. З чого починається перехід на МСФЗ?

14. Який Баланс називають Баланс за МСФЗ?

15. Що таке Перший звітний період за МСФЗ?

16. Розкрити суть облікової політики при формуванні звітності за МСФЗ.

17. Що таке обліковий цикл і з чого він складається?

18. Коли і для чого складаються коригуючи проводки? Приведіть приклади.

19. Для чого використовують трансформаційну таблицю? Що вона собою являє?

20. Які рахунки використовуються при обліку за МСФЗ?

Тести до Розділу ІІ

1. Користувачі фінансових звітів є:

A) інвестори, кредитори та керівники різних підрозділів;

B) працівники, постачальники, покупці та інші клієнти;

C) урядові установи та громадськість; сі) всі відповіді правильні.

2. Складові Концептуальної основи МСФО є:

A) мета складання фінансової звітності, базові припущення, оцінка елементів фінансової звітності та концепції капіталу й забезпечення капіталу;

B) МСБО, МСФЗ та інтерпретації до них;

C) якісна характеристика інформації фінансової звітності елементи фінансової звітності та критерії визнання елементів фінансової звітності;

Сі) правильна відповідь а, с.

3. Фінансова звітність повинна складатися на базі:

A) перевіреної та не перевіреної облікової інформації;

B) відповідних припущень, володіти відповідними якісними характеристиками і містити інформацію, що задовольняє критерії визнання і оцінки відповідним чином;

C) за наказом керівника;

D) правильна відповідь b, с.

4. Якість інформації, яка дає можливість користувачам сприймати її значення означає:

A) дохідливість;

B) доречність;

С) зрозумілість;

D) правильна відповідь відсутня.

5. Здатність інформації впливати на рішення, що приймаються на її основі характеризується:

A) доречністю;

B) зрозумілістю;

C) відносністю;

D) правильна відповідь відсутня.

6. Інформація, що не містить помилок та упереджених суджень характеризується принципом:

A) доречності;

B) зіставності;

C) достовірності;

D) правильна відповідь відсутня.

7. Цей принцип дає можливість користувачам звітності порівнювати: фінансові звіти підприємства за різні періоди та фінансові звіти різних підприємств і називається він принципом:

A) обачності;

B) прогнозованості;

C) тлумачення;

D) правильна відповідь відсутня.

8. Відповідно до Концептуальної основи МСФЗ виділяють такі елементи фінансової звітності:

A) активи, зобов’язання та власний капітал;

B) доходи та витрати;

C) активи, пасиви та витрати;

D) правильна відповідь а, b.

9. Датою переходу на МСФЗ називають:

A) початок першого періоду, за який підприємство подає повну порівняльну інформацію згідно з МСФЗ у своїх перших фінансових звітах за МСФЗ;

B) кінець найостаннішого періоду, який охоплюють фінансові звіти або проміжний фінансовий звіт;

C) початок першого періоду, за який підприємство подає повну інформацію згідно з МСФЗ у своїх перших фінансових звітах;

D) правильна відповідь відсутня.

10. Пробний баланс:

A) має форму Балансу;

B) має довільну форму;

C) має визначену форму;

D) правильна відповідь відсутня.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Рахунки за МСФЗ