Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Організаційний розділ

У цьому розділі можуть бути такі підрозділи

1. Загальні відомості про компанію. Розкривається основна мета створення підприємства відповідно до статутних документів, перераховуються основні види діяльності (з їх докладним описом).

2. Організація бухгалтерського обліку. Даний підрозділі:

O указує, на який відділ покладене введення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, описується організаційна структура цього відділу. В основному на великих підприємствах ці функції закріплені за бухгалтерією та фінансовим відділом;

O відображає етапи документообігу та технологію обробки облікової документації, а також визначає, якими документами регламентований рух первинних документів на підприємстві, описує порядок їх створення, перевірки, порядок і строки передачі до бухгалтерії для відображення операцій у бухгалтерському обліку та здачі в архів. Обов’язково застерігається, які операції оформляються типовими формами первинної документації, а які – самостійно розробленими;

O фіксує порядок і строки проведення інвентаризації активів та зобов’язань підприємства.

3. Робочий план рахунків. Усі підрозділи компанії повинні вести бухгалтерський облік за єдиним робочим планом рахунків, розробленим підприємством самостійно. МСБО не має готового плану рахунків. Порядок використання єдиного робочого плану рахунків, включаючи розподіл компетенції з ведення рахунків і субрахунків бухгалтерського обліку між відділами та підрозділами компанії, повинен регламентуватися внутрішнім нормативним документом компанії.

Методичний розділ

Цей розділ повинен містити опис конкретних способів відображення інформації у фінансовій звітності, обраних виходячи з базових чи альтернативних підходів, які пропонуються міжнародними стандартами.

Важко дати будь-які уніфіковані рекомендації щодо розкриття інформації та формування розділів у методичному розділі облікової політики, оскільки кожна компанія має власну специфіку ведення господарської діяльності. Наприклад, тут можуть бути підрозділи, розкриття яких є процедурами бухгалтерського обліку основні з яких наведемо в табл. 2.6.

Таблиця 2.6. ОСНОВНІ ПІДРОЗДІЛИ, ЩО РОЗКРИВАЮТЬСЯ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА

Найменування методичного підрозділу облікової політики

МСФЗ (IFRS) / МСБО (IAS)

Базові аспекти розкриття інформації у фінансові звітності

1 “Перше застосування МСФЗ” (МСФЗ)

Сегментована звітність

14 “Звітність за сегментами” (МСБО)

Консолідовані та окремі фінансові звіти

27 “Консолідовані та окремі фінансові звіти” (МСБО)

Найменування методичного підрозділу облікової політики

МСФЗ (IFRS) / МСБО (IAS)

Основні засоби

16 “Основні засоби” (МСБО)

Нематеріальні активи

38 “Нематеріальні активи” (МСБО)

Запаси

2 “Запаси” (МСБО)

Втрати вартості активів

36 “Зменшення корисності активів” (МСБО)

Іноземна валюта

21 “Вплив зміни валютних курсів” (МСБО)

Інвестиції та інші фінансові активи

39 “Фінансові інструменти: визнання й оцінка” (МСБО)

Витрати за кредитами та позиками

23 “Затрати за позиками” (МСБО)

Пенсійні зобов’язання та інші виплати персоналу

1 “Перше застосування МСФЗ” (МСФЗ)

19 “Виплати працівникам” (МСБО)

Оренда

17 “Оренда” (МСБО)

Доходи і витрати

18 ” Дохід” (МСБО)

Податок на прибуток

12 “Податки на прибуток” (МСБО)

Слід зазначити, що облікова політика єдина для всіх підприємств (холдингу). І це є позитивним моментом для здійснення управління підприємством (холдингом), оскільки процес переходу на МСФЗ стосується бізнес-процесів усього підприємства (холдингу).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Організаційний розділ