Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 2.2. Перше застосування МСФЗ

Компанії, які мають за мету вихід на європейські фондові біржі, повинні готувати свою звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Фактичною датою запровадження МСФЗ для усіх компаній, що проходять лістинг, було встановлено 2005 рік. Для того, щоб полегшити завдання переходу з національних до міжнародних стандартів, Рада з Міжнародних стандартів фінансової звітності у червні 2003 року прийняла МСФЗ 1, який так і називається “Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності” (First-time Adoption of IFRS). Отже, перехід на міжнародні стандарти звітності починається із застосування МСФЗ 1.

Мета МСФЗ 1 – забезпечити, щоб перші фінансові звіти підприємства, складені за МСФЗ, містили високоякісну інформацію.

МСФЗ 1 поширюється на ту фінансову звітність, що вперше включає посилання про відповідність МСФЗ. Цей стандарт повинні застосовувати підприємства, фінансова звітність яких відповідала лише деяким із стандартів, або, які пояснювали розбіжності між МСФЗ та національними П(С)БО.

Основні терміни, що використовуються при застосуванні МСФЗ 1 узагальнено в таблицю 2.3.

Перші фінансові звіти підприємства, складені за МСФЗ, є першими річними фінансовими звітами, у яких підприємство застосовує МСФЗ і при цьому чітко та беззастережно висловлює в цих фінансових звітах відповідність МСФЗ.

За вимогами МСФЗ 1, підприємство має готувати Баланс згідно МСФЗ на початок першого з періодів, за який надається порівняльна інформація. Порівняльна інформація представляється принаймні за один рік.

Наприклад, підприємства, які застосовують МСФЗ з 1.01.2005 для підготовки фінансової звітності за МСФЗ повинні готувати Баланс на початок періоду не пізніше 1.10.2004. Тобто, в Балансі станом на 1.01.2005 залишки на початок періоду мають бути сформовані на 1.01.2004.

Таблиця 2.3. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МСФЗ 1

Терміни

Визначення

1

Баланс за МСФЗ на початок періоду

Opening IFRS balance sheet

Баланс підприємства (опублікований або неопублікований) на дату переходу на МСФЗ

2

Дата переходу на МСФЗ

Date of transition

To IFRSs

Початок першого періоду, за який підприємство подає повну порівняльну інформацію згідно з МСФЗ у своїх перших фінансових звітах за МСФЗ

3

Доцільна собівартість

Deemed cost

Сума, яку використовують як замінник собівартості чи амортизованої собівартості на певну дату. Подальша амортизація припускає, що підприємство первісно визнав актив або зобов’язання на певну дату та що його собівартість дорівнювала доцільній собівартості

4

Звітна дата

Reporting date

Кінець найостаннішого періоду, який охоплюють фінансові звіти або проміжний фінансовий звіт

5

Перший звітний період за МСФЗ

First IFRS reporting period

Звітний період, що закінчується на дату звітності перших фінансових звітів підприємства за МСФЗ

6

Перші фінансові звіти за МСФЗ

First IFRS

Financial

Statements

Перші річні фінансові звіти, у яких підприємство застосовує Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) шляхом чіткого та беззастережного висловлювання про відповідність МСФЗ

Для підготовки балансу на початок періоду необхідно:

O вилучити всі активи та зобов’язання, що не відповідають критеріям МСФЗ;

O переоцінити всі визнанні статті за вимогами МСФЗ;

O включити до балансу всі активи і зобов’язання, що відповідають критеріям визнання МСФЗ, але не були визнанні за П(С)БО.

Слід зазначити, що МСФЗ 1 пропонує застосовувати винятки для деяких випадків з метою спрощення підготовки балансу на початок періоду, коли визнання або переоцінка можуть не вимагатися.

МСФЗ 1 дозволяє звільнення від виконання вимог повного ретроспективного застосування у таких випадках:

O МСБО 16 “Основні засоби”, 38 “Нематеріальні активи”, 40 “Інвестиційна власність”: Справедлива вартість на дату балансу на початок періоду може бути використана як умовна вартість, замість відновленої вартості, якщо можна порівняти її зі справедливою вартістю, собівартістю;

O МСБО 21 “Вплив змін валютних курсів”: Вимога ідентифікації кумулятивних курсових різниць для закордонної діяльності у вигляді окремої складової власного капіталу не обов’язкова.

Як, правило, оцінки, які були використані згідно П(С)БО, що раніше застосовувалися підприємством не замінюються, крім випадків, коли існують явні докази помилковості цих оцінок.

Коригування відображуються за рахунок накопиченого нерозподіленого прибутку на початок періоду, за винятком деяких коригувань нематеріальних активів.

МСФЗ 1 коротко можна викласти наступними основними пунктами:

1. Свою першу фінансову звітність суб’єкт господарювання повинен складати у відповідності до усіх МСФЗ чинних на дату складання звітності, застосовуючи їх ретроспективно з деякими можливими виключеннями. Наприклад, підприємство, яке перейшло на МСФЗ у 2005 році, повинно використовувати усі стандарти чинні станом на 31 грудня 2005 року.

2. Підприємство повинно визнавати у своїх фінансових звітах усі активи і зобов’язання, так як це вимагається МСФЗ, і не визнавати активи і зобов’язання, якщо це суперечить МСФЗ.

3. Оцінка активів і зобов’язань, визнаних у балансі на початок звітного періоду, повинна бути здійснена згідно з МСФЗ, зокрема МСФЗ 1.

4. Усі бухгалтерські оцінки повинні бути здійснені так, як це вимагають МСФЗ.

5. Облікові політики, що їх підприємство використовує у своєму балансі за МСФЗ на початок періоду, можуть відрізнятися від тих політик, які він використовував на цю саму дату, використовуючи попередні стандарти бухгалтерського обліку. Остаточні коригування виникають внаслідок подій та операцій до дати переходу на МСФЗ. Отже, ці коригування повинні визнаватися безпосередньо в нерозподіленому прибутку (або, якщо доречно, в іншій категорії власного капіталу) на дату переходу на МСФЗ.

6. Всі вимоги щодо розкриття інформації повинні виконуватися згідно з МСФЗ, включаючи усі пере класифікації, як цього вимагають МСФЗ.

7. Порівняльна інформація за попередній період повинна бути подана у відповідності до МСФЗ (з деякими можливими винятками, наприклад, при застуванні МСБО 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка”). Не вимагається подавати порівняльну інформацію більше, ніж за один рік.

8. Повинно бути представлено узгодження між стандартами обліку, які використовувалися раніше, та МСФЗ у розрізі: а) власного капіталу на дату переходу на МСФЗ та останньою річною звітністю представленою за старими стандартами обліку; б) прибутків чи збитків за цей же період з усіма примітками, необхідними для розуміння різниць, які виникнуть при переході на МСФЗ.

9. У загальному принципі МСФЗ 1 ретроспективного застосування стандартів є декілька добровільних звільнень та обов’язкових винятків. Звільнення від застосування вимог стандартів надаються у сферах обліку, де витрати на підготовку інформації перевищували б вигоду користувачів від такої інформації, і де, як вже було доведено на практиці, є важко зробити ретроспективне застосування, наприклад це стосується об’єднань бізнесу і пенсійних зобов’язань.

Як уже вказувалося, загальний принцип МСФЗ 1 – це принцип ретроспективного застосування. Датою переходу на МСФЗ встановлено “початок попереднього періоду, за який компанія може повністю подати порівняльну інформацію згідно з МСФЗ”. Суб’єкт господарювання, який застосовує МСФЗ вперше, повинен підготувати початковий баланс на дату переходу на МСФЗ. Початковий баланс готується на основі МСФЗ 1 і його загального принципу ретроспективного застосування, включаючи добровільні звільнення та обов’язкові винятки, які наведені у стандарті. Не є необхідністю представляти початковий баланс згідно з МСФЗ зовнішнім користувачам звітності, але цей баланс є відправною точкою для підготовки першої звітності за МСФЗ.

Підготовка початкового балансу за МСФЗ може вимагати обрахунків або збору інформації, які раніше не робилися підприємством, коли вона використовувала національні стандарти бухгалтерського обліку. Наведемо приклад, як застосування МСФЗ може впливати на статті балансу на дату переходу на нові стандарти (табл. 2.4).

МСФЗ 1 установлює дві категорії винятків з принципу відповідності балансу суб’єкта господарювання на початок періоду кожному МСФЗ:

А) параграфи 13-25Г дозволяють звільнення від деяких вимог інших МСФЗ;

Б) параграфи 26-34Б забороняють ретроспективне застосування деяких аспектів інших МСФЗ.

Таблиця 2.4. ВЛИВ НА СТАТТІ БАЛАНСУ МСФЗ

Вимоги МСФЗ

Вплив на статті балансу

Визнання активів та

Зобов’язань згідно

МСФЗ

Виникають нові статті:

– Пенсійні плати;

– Платіж на основі акції;

– Купівельні нематеріальні активи;

– Похідні фінансові інструменти;

– Активи і зобов’язання фінансової оренди;

– Відстрочені податки.

Невизнання активів та зобов’язань, якщо це непередбачено МСФЗ

Не відображуються:

– Забезпечення по яких немає юридичних чи фактичних зобов’язань;

– Загальні резерви;

– Внутрішньо створенні нематеріальні активи


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 2.2. Перше застосування МСФЗ