Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Визнання за П(С)БО

В Україні методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації щодо нематеріальних активів та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”. Крім того, при відображені в обліку та фінансовій звітності нематеріальних активів необхідно враховувати вимоги інших П(С)БО:

– П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”;

– П(С)БО 2 “Баланс”;

– П(С)БО 7 “Основні засоби”;

– П(С)БО 14 “Оренда”, а також Інструкції про використання Плану рахунків.

Норми П(С)БО 8 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім бюджетних установ).

Норми П(С)БО 8 не поширюються на

– гудвіл,

– операції з нематеріальними активами, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Визнання за МСБО

Відповідно до МСБО 38 нематеріальний актив – це немонетарний актив, який може бути ідентифікований та який не має фізичної форми.

Отже, по-перше це немонетарний актив, тобто до монетарних активів належить грошові кошти та їх еквіваленти, а до немонетарних всі інші активи – запаси, основні засоби, капітальне будівництво, але вони мають фізичну форму, а нематеріальні активи не мають.

По-друге, вони не мають фізичної форми, але більшість нематеріальних активів має певний матеріальний носій. Наприклад, комп’ютерне забезпечення на диску, авторські права на папері і т. д. Але фізична субстанція – це вторинною, а інформація – первинною.

По-третє, нематеріальний актив може бути ідентифікований, якщо:

O є відокремленим, тобто його можна виділити і продати, передати, здати в оренду, обміняти окремо або із пов’язаним контрактом, активом, зобов’язанням;

O виник в результаті контрактних або інших юридичних прав.

А також нематеріальний актив, згідно МСБО 38, відображується в балансі за виконанням двох критеріїв визнання активів. При чому, майбутні економічні вигоди, які надходять від нематеріального активу, можуть включати дохід від продажу продукції чи послуг, заощадження витрат або інші вигоди, які є результатом використання підприємством активу. Наприклад, використання інтелектуальної власності у виробничому процесі може зменшити майбутні виробничі витрати, а не збільшити майбутні доходи.

Нематеріальні активи поділяються на продукти інтелектуальної та промислової власності.

Перерахуємо основні нематеріальні активи:

O Авторські права – це форма захисту, що надається законом авторам літератури, музики і т. д.

O Ліцензія – це дозвіл на здійснення певного виду робіт, надання послуг чи господарської діяльності.

O Патент – це виключне право, яке надається власнику використовувати, виробляти, продавати виріб, процес або діяльність на яку розповсюджується патент.

O Програмне забезпечення;

O Реєстрація промислового дизайну – стосується форми, зразка і корисної моделі;

O Франчайзинг – це угода, яка надає право використовувати торгові марки або торгові назви на певній території або географічні зоні;

O Використання прав на воду, корисні копалини і т. д.

O Ноу-хау;

O Заголовки та назви видань;

O Нематеріальні активи в процесі розробки;

O Торгові марки – назва, символи та інші визначення ідентифікації даного підприємства, продукції чи послуг.

Визнання за П(С)БО

Відповідно до П(С)БО 8 нематеріальними вважаються немонетарні активи, які:

O не мають матеріальної форми;

O можуть бути ідентифіковані;

O утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, постачання товарів або послуг, в адміністративних цілях або для надання в оренду іншим особам.

Крім основних критеріїв визнання активів до нематеріальних активів використовують ще наступні:

O немонетарний актив;

O не має матеріальної форми;

O може бути ідентифікований;

O утримується з метою використання протягом періоду більше одного року або операційного циклу, якщо він перевищує один рік, для:

– виробництва;

– торгівлі (постачання товарів та послуг);

– адміністративних цілей;

– надання в оренду іншим особам.

Контроль над активами та існування ймовірності отримання майбутніх економічних вигод тісно пов’язані з правом власності на актив, але не обмежуються тільки ним. Так нематеріальні активи, якими підприємство користується за договором операційної оренди, будуть відображені за балансом підприємства на рахунку 01 “Орендовані необоротні активи”, а нематеріальні активи, які надійшли за договором фінансової оренди, будуть визнані у складі власних активів підприємства і відображені на балансовому рахунку 12 “Нематеріальні активи”. Такий підхід пояснюється додержанням принципу превалювання сутності над формою. Так, у разі фінансової оренди основні ризики і вигоди від використання активу переходять до орендаря незалежно від того, чи переходить право власності.

Класифікація нематеріальних активів за фінансовим обліком МСФЗ та П(С)БО наведено в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1. КЛАСИФІКАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ЗА МСФЗ ТА П(С)БО

П(С) БО

Код рахунку

Назва рахунку за п(с)БО

МСФЗ (IFRS)

Код рахунку (accounts

IFRS)

Назва рахунку за МСФЗ (IFRS)

1

2

3

4

5

6

8

12

Нематеріальні активи:

IAS 38

A.08

Нематеріальні активи:

8

121

Права користування природними ресурсами

IAS 38

A.08.01

Права користування природними ресурсами

8

122

Права користування майном

IAS 38

A.08.02

Права користування майном

8

123

Права на комерційні позначення

IAS 38

A.08.03

Права на знаки для товарів і послуг

8

124

Права на об’єкти промислової власності

IAS 38

A.08.04

Права на об’єкти промислової власності

8

125

Авторські та суміжні з ними права

IAS 38

A.08.05

Авторські та суміжні з ними права

8

127

Інші нематеріальні активи

IAS 38

A.08.06

Програмне забезпечення

8

133

Знос нематеріальних активів

IAS 38 36

A.08.07

Знос нематеріальних активів

19

19

Гудвіл

IFRS 3

A.09.01

Гудвіл

Можна виділити наступні види нематеріальних активів:

O пов’язані з клієнтами: списки клієнтів і клієнтських контрактів;

O пов’язані з технологіями: технології, патенти, програмне забезпечення, бази даних, ноу-хау;

O пов’язані з контрактами: ліцензії, роялті, ліцензійні договори й договори франчайзингу, права на користування ресурсами (водними, мінеральними, повітряними тощо);

O трудові договори пов’язані з мистецтвом: літературні, художні та музичні твори, відеовізуальні й аудіовізуальні матеріали;

O пов’язані з маркетингом: права на знаки для товарів і послуг, угоди про відмову від конкуренції

O неідентифіковані нематеріальні активи: умовна вартість ділових зв’язків, репутація, імідж компанії, відносини з постачальниками, персоналом, конкурентами.

Також зупинимось на класифікації нематеріальних активів за П(С)БО:

O права користування природними ресурсами;

O права користування майном;

O права на знаки для товарів і послуг;

O права на об’єкти промислової власності;

O авторські і суміжні з ними права;

O інші нематеріальні активи.

Класифікація нематеріальних активів за способом отримання пов’язана з особливостями їх визнання та оцінки в обліку і звітності на чому ми і зупинимось нижче.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Визнання за П(С)БО