Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Передмова

Процес інтеграції України до європейської спільноти є складним та довгим, але вже сьогодні українські господарські суб’єкти працюють за правилами, що диктує євроринок та сучасні економічні відносини. Розробка бухгалтерських стандартів обліку та звітності проводиться в

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Розділ I. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності

1.1. Значення інформаційного забезпечення для управління підприємством На сьогоднішній день інформація за ступенем її актуальності та доречності є надзвичайно цінним товаром. Існує думка, що якщо людина володіє інформацією, то вона володіє світом. В сучасних

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 1.1. Значення інформаційного забезпечення для управління підприємством

1.1. Значення інформаційного забезпечення для управління підприємством На сьогоднішній день інформація за ступенем її актуальності та доречності є надзвичайно цінним товаром. Існує думка, що якщо людина володіє інформацією, то вона володіє світом. В сучасних

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 1.2. Класифікація систем обліку

Сучасний рівень економічної інтеграції країн висуває, як один із засобів міжнародного спілкування – бухгалтерський облік. На сьогодні більшість великих корпорацій є спільними підприємствами. Це стає звичайним явищем. Для сучасного бізнесу інвестиційний потік стирає всі

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 1.3. Порядок створення МСФЗ

В процесі історичного розвитку виникали і поступово удосконалювались національні системи бухгалтерського обліку. В кінці минулого століття з’явилась спроба дати визначення національні системі обліку. її можна охарактеризувати низкою принципів: методами обліку, оцінки запасів, нарахування амортизації,

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 1.4. Нормативна база та облік за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначені Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-ХIV. Цей Закон поширюється на всіх

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 1.5. Роль та переваги МСФЗ

Інтеграційні процеси в Європі та інших частинах світу призводять до поступової уніфікації документообігу в цих країнах, у тому числі фінансового. Якість бухгалтерського обліку і стан професійності аудиту може впливати на економічне процвітання підприємства (рис.

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Розділ II. Концептуальна основа та перше застосування МСФЗ

2.1. Концептуальна основа МСФЗ МСФЗ розглядає принципи обліку в документі під назвою Концептуальна основа підготовки та представлення фінансової звітності (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements). Вищезгаданий документ не є стандартом, однак

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 2.1. Концептуальна основа МСФЗ

2.1. Концептуальна основа МСФЗ МСФЗ розглядає принципи обліку в документі під назвою Концептуальна основа підготовки та представлення фінансової звітності (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements). Вищезгаданий документ не є стандартом, однак

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 2.2. Перше застосування МСФЗ

Компанії, які мають за мету вихід на європейські фондові біржі, повинні готувати свою звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Фактичною датою запровадження МСФЗ для усіх компаній, що проходять лістинг, було встановлено 2005 рік.

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Звільнення від вимог інших МСФЗ

Підприємство може вирішити використовувати одне або більше таких звільнень: O об’єднання бізнесу (параграф 15); O справедлива вартість або переоцінка як доцільна собівартість (параграфи 16-19); O виплати працівникам (параграф 20); O кумулятивні курсові різниці (параграфи

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Винятки з ретроспективного застосування інших МСФЗ

Підприємство може вирішити використовувати одне або більше таких звільнень: O об’єднання бізнесу (параграф 15); O справедлива вартість або переоцінка як доцільна собівартість (параграфи 16-19); O виплати працівникам (параграф 20); O кумулятивні курсові різниці (параграфи

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 2.3. Облікова політика за МСФЗ

Фінансова звітність допомагає управлінському персоналу здійснювати аналіз господарський операцій, подій та висловлювати власне професійне судження. Це, безумовно пов’язано зі застосуванням як кількісної, так і якісної інформації щодо господарських подій та операцій. Згідно з МСБО

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Розділ “Загальні положення”

Фінансова звітність допомагає управлінському персоналу здійснювати аналіз господарський операцій, подій та висловлювати власне професійне судження. Це, безумовно пов’язано зі застосуванням як кількісної, так і якісної інформації щодо господарських подій та операцій. Згідно з МСБО

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Організаційний розділ

У цьому розділі можуть бути такі підрозділи 1. Загальні відомості про компанію. Розкривається основна мета створення підприємства відповідно до статутних документів, перераховуються основні види діяльності (з їх докладним описом). 2. Організація бухгалтерського обліку. Даний

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Методичний розділ

У цьому розділі можуть бути такі підрозділи 1. Загальні відомості про компанію. Розкривається основна мета створення підприємства відповідно до статутних документів, перераховуються основні види діяльності (з їх докладним описом). 2. Організація бухгалтерського обліку. Даний

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 2.4. Обліковий цикл та план рахунків за міжнародними стандартами

Послідовність етапів облікового процесу від аналізу господарських операцій до формування фінансової звітності та закриття рахунків називають обліковим циклом. Обліковий цикл складається із наступних етапів: 1. Проведення аналізу операцій на базі первинних документів. 2. Реєстрація

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Рахунки за МСФЗ

Фінансова звітність підприємства формується за певний проміжок часу – звітний період. За датами господарські операції реєструються на рахунках, а потім узагальнюються з метою формування звітності. Рахунки за своєю сутністю є деталізацією звітності. Розглянемо підходи

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Розділ III. Основні засоби та інвестиційна нерухомість

3.1. Визначення, визнання та класифікація основних засобів Одним із найважливіших факторів підвищення ефективності діяльності та стабільної перспективи росту є забезпеченість підприємства основними засобами в необхідній кількості та асортименті і, безумовно, більш повне їх використання.

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 3.1. Визначення, визнання та класифікація основних засобів

3.1. Визначення, визнання та класифікація основних засобів Одним із найважливіших факторів підвищення ефективності діяльності та стабільної перспективи росту є забезпеченість підприємства основними засобами в необхідній кількості та асортименті і, безумовно, більш повне їх використання.

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Сфера застосування МСБО 16

3.1. Визначення, визнання та класифікація основних засобів Одним із найважливіших факторів підвищення ефективності діяльності та стабільної перспективи росту є забезпеченість підприємства основними засобами в необхідній кількості та асортименті і, безумовно, більш повне їх використання.

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Сфера застосування П(С)БО 7

В Україні методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, порядок розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” (далі

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 3.2. Джерела виникнення та оцінка основних засобів

Оцінка одне з головних питань, що його покликані регулювати міжнародні стандарти: оцінка активів, оцінка зобов’язань, оцінка капіталу. Перейдемо до вивчення питань оцінки основних засобів, як різновиду активів. Об’єкт основних засобів, який задовольняє критерії визнання

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – І. Придбання за грошові кошти

Первісна вартість такого активу включає: – купівельна вартість (за виключенням знижок); – мито та митні збори; – суми непрямих податків, якщо вони не відшкодовуються підприємству; – витрати зі страхування ризиків доставки; – витрати на

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – ІІ. В кредит

Згідно МСБО 16, п. 23 основні засоби, що були придбані на умовах відстрочки платежу на період, що перевищує звичайні умови оплати, собівартість визначається тією сумою, що необхідно було сплатити за умов термінової оплати. Різниця

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – ІІІ. Обмін або негрошові операції

Згідно МСБО 16, п. 23 основні засоби, що були придбані на умовах відстрочки платежу на період, що перевищує звичайні умови оплати, собівартість визначається тією сумою, що необхідно було сплатити за умов термінової оплати. Різниця

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – IV. Як подарунок від іншої юридичної або фізичної особи

Згідно МСБО 16, п. 23 основні засоби, що були придбані на умовах відстрочки платежу на період, що перевищує звичайні умови оплати, собівартість визначається тією сумою, що необхідно було сплатити за умов термінової оплати. Різниця

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – V. Шляхом самостійного створення або будівництва

Оцінка основних засобів, створених власними силами, здійснюється з дотриманням тих самих загальних принципів, що й оцінка придбаних основних засобів. Якщо об’єкт основних засобів виготовлено власними силами, а підприємство також виготовляє подібні активи (продукцію) для

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – VІ. Придбання землі

Оцінка основних засобів, створених власними силами, здійснюється з дотриманням тих самих загальних принципів, що й оцінка придбаних основних засобів. Якщо об’єкт основних засобів виготовлено власними силами, а підприємство також виготовляє подібні активи (продукцію) для

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 3.3. Амортизація основних засобів

МСБО 16 визначає амортизацію (Depreciation) як систематичний розподіл вартості об’єкта основних засобів, яка підлягає амортизації, протягом терміну його корисної експлуатації. Таблиця 3.9. ФОРМУВАННЯ ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА МСБО 16 ТА П(С)БО 7 Напрям

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Метод суми років (Sum-of-the Years-Digits Method)

Сума років – це результат сумування порядкових номерів тих років, протягом яких функціонує об’єкт. Річна норма амортизації (А) розраховується як добуток суми, що амортизується (СВ – ЛВ) кумулятивного коефіцієнту (Кк): Існує декілька етапів розрахунку

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Метод зменшення залишку (Diminishing Balance Method)

Сума років – це результат сумування порядкових номерів тих років, протягом яких функціонує об’єкт. Річна норма амортизації (А) розраховується як добуток суми, що амортизується (СВ – ЛВ) кумулятивного коефіцієнту (Кк): Існує декілька етапів розрахунку

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Метод подвоєного зменшення залишку (Double-Declining-Balance Method)

Сума років – це результат сумування порядкових номерів тих років, протягом яких функціонує об’єкт. Річна норма амортизації (А) розраховується як добуток суми, що амортизується (СВ – ЛВ) кумулятивного коефіцієнту (Кк): Існує декілька етапів розрахунку

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Метод амортизаційного фонду (Sinking Fund Method)

Сума років – це результат сумування порядкових номерів тих років, протягом яких функціонує об’єкт. Річна норма амортизації (А) розраховується як добуток суми, що амортизується (СВ – ЛВ) кумулятивного коефіцієнту (Кк): Існує декілька етапів розрахунку

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Метод ануїтету (Annuity Method)

Даний метод використовується з метою зменшення суми нарахованої амортизації шляхом за рахунок відсотків від вкладання вільних грошових потоків. При чому перша сума вкладу дорівнює первісній вартості об’єкту. Відповідно до методу ануїтету амортизація розраховується наступним

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Метод одиниць продукції (Units of Production Method)

Даний метод використовується з метою зменшення суми нарахованої амортизації шляхом за рахунок відсотків від вкладання вільних грошових потоків. При чому перша сума вкладу дорівнює первісній вартості об’єкту. Відповідно до методу ануїтету амортизація розраховується наступним

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Облік амортизації основних засобів

Даний метод використовується з метою зменшення суми нарахованої амортизації шляхом за рахунок відсотків від вкладання вільних грошових потоків. При чому перша сума вкладу дорівнює первісній вартості об’єкту. Відповідно до методу ануїтету амортизація розраховується наступним

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 3.4. Наступні витрати та переоцінка, пов’язані з основними засобами

В процесі здійснення господарської діяльності у підприємства можуть виникати витрати, пов’язані із наявними основними засобами. А саме можуть відбуватися наступні події: O ремонт та технічне обслуговування; O добудова або до облаштування; O модернізація; O

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 3.5. Вибуття основних засобів

Основний засіб припиняється визнаватися активом у тому випадку, коли не очікуються майбутні економічні вигоди від його використання або продажу. Вибуття об’єкта основних засобів може відбуватися багатьма різними шляхами (наприклад, шляхом продажу, укладання угоди про

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 3.6. Розкриття інформації щодо основних засобів у фінансовій звітності

Міжнародні стандарти зазначають, що фінансова звітність щодо основних засобів має містити наступну інформацію: O способи оцінки собівартості. Якщо використовуються більш ніж один спосіб, має розкриватися собівартість у відповідності до кожного методу для кожного виду

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 3.7. Особливості обліку інвестиційної нерухомості

Обліковий підхід до інвестиційної нерухомості та пов’язані з ним вимоги до розкриття інформації відображує МСБО 40, що має відповідно назву “Інвестиційна нерухомість”. В Україні методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації щодо інвестиційної нерухомості

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Сфера застосування МСБО 40

Обліковий підхід до інвестиційної нерухомості та пов’язані з ним вимоги до розкриття інформації відображує МСБО 40, що має відповідно назву “Інвестиційна нерухомість”. В Україні методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації щодо інвестиційної нерухомості

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Сфера застосування П(С)БО 32

Обліковий підхід до інвестиційної нерухомості та пов’язані з ним вимоги до розкриття інформації відображує МСБО 40, що має відповідно назву “Інвестиційна нерухомість”. В Україні методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації щодо інвестиційної нерухомості

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Визначення та визнання за МСБО

Обліковий підхід до інвестиційної нерухомості та пов’язані з ним вимоги до розкриття інформації відображує МСБО 40, що має відповідно назву “Інвестиційна нерухомість”. В Україні методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації щодо інвестиційної нерухомості

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Визначення та визнання за П(С)БО

Інвестиційна нерухомість – власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Оцінка інвестиційної нерухомості за МСБО

Інвестиційна нерухомість – власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Модель собівартості

Після початкового визнання підприємство, що обирає модель собівартості, повинно оцінювати всю свою інвестиційну нерухомість відповідно до вимог МСБО 16, визначених для цієї моделі, за винятком тієї нерухомості, яка відповідає критеріям для її класифікації як

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Вибуття

Після початкового визнання підприємство, що обирає модель собівартості, повинно оцінювати всю свою інвестиційну нерухомість відповідно до вимог МСБО 16, визначених для цієї моделі, за винятком тієї нерухомості, яка відповідає критеріям для її класифікації як

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Розкриття інформації у фінансовій звітності

Модель справедливої вартості і модель собівартості Підприємство, що утримує інвестиційну нерухомість за угодою про фінансову або операційну оренду, розкриває інформацію орендарів про фінансову оренду й орендодавців про будь-яку операційну оренду, яку надало підприємство. Підприємство

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Модель справедливої вартості і модель собівартості

Модель справедливої вартості і модель собівартості Підприємство, що утримує інвестиційну нерухомість за угодою про фінансову або операційну оренду, розкриває інформацію орендарів про фінансову оренду й орендодавців про будь-яку операційну оренду, яку надало підприємство. Підприємство