Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Оцінка за П(С)БО

За результатами дослідження з’ясовано, що в теперішніх умовах залишаються невирішеними проблеми методики обліку власного капіталу, зокрема, застосування елементів методу бухгалтерського обліку при обліку власного капіталу (табл. 8.5).

Ці елементи методу бухгалтерського обліку поширюються на всі об’єкти бухгалтерського обліку. Методичні прийоми бухгалтерського обліку власного капіталу взаємопов’язані, доповнюють один одного і в сукупності становлять єдине ціле – метод бухгалтерського обліку.

За умови використання цих елементів методу бухгалтерського обліку власникам та іншим суб’єктам для управління, аналізу і контролю господарської діяльності підприємства надається інформація, яку управлінський персонал може використати з метою вирішення основних завдань бухгалтерського обліку: забезпечення збереження майна власника, визначення і розподілу прибутку, надання інформації для управління. Використання цих елементів методу бухгалтерського обліку дозволить підвищити ефективність застосування методики обліку власного капіталу.

Формування статутного капіталу пов’язане з чітким дотриманням нормативних актів, адже у випадку їх недотримання це може призвести до штрафів або ліквідації підприємства.

Оцінка елементів капіталу повинна дорівнювати оцінці тих активів, з якими вони пов’язані.

Таблиця 8.5. РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРИ ФОРМУВАННІ, ЗМІНІ ТА ВИКОРИСТАННІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Елементи методу обліку

Роль елементів методу в обліку власного капіталу

МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Елементи методу бухгалтерського обліку

Систематичне та хронологічне спостереження за формуванням та змінами власного капіталу

Документування

Завдяки наявності документування операцій з власним капіталом забезпечується суцільне і безперервне спостереження за ними

Інвентаризація

Завдяки інвентаризації перевіряється наявність власного капіталу на підприємстві

Вартісне (грошове) вимірювання розміру складових власного капіталу

Оцінка

Завдяки оцінці визначається загальний розмір наявних на підприємстві активів, що належать підприємству

Групування, реєстрація та систематизація власного капіталу

Рахунки

Завдяки рахункам узагальнюється інформація про формування, зміни та використання власного капіталу підприємства

Подвійний запис

Завдяки подвійному запису відображається подвійний характер бухгалтерського обліку, пов’язаний з формуванням, змінами та використанням власного капіталу, він зумовлений необхідністю взаємопов’язаного відображення економічних явищ на рахунках бухгалтерського обліку

Узагальнення інформації про власний капітал

Баланс

Завдяки балансу узагальнюються та групуються господарські записи про власний капітал підприємства на певну звітну дату

Звітність

Завдяки фінансовій звітності характеризується не тільки формування, але й зміни та використання власного капіталу в аналітичних розрізах, що забезпечує отримання інформації для потреб управління, аналізу і контролю господарської діяльності підприємства

Це базове правило оцінки елементів капіталу модифікується по окремих позиціях капіталу в табл. 8.6.

Таблиця 8.6. ПРАВИЛА ОЦІНКИ ЕЛЕМЕНТІВ КАПІТАЛУ

Елементи капіталу

Оцінка

Оплачений (вкладений) капітал

Дорівнює оцінці вкладених в обмін на корпоративні права активів, за вирахуванням облікової вартості активів, витрачених на викуп корпоративних прав самим підприємством

У тому числі складові оплаченого капіталу:

Статутний (пайовий) капітал

Дорівнює номінальній сумі зареєстрованого статутного (пайового) капіталу

Додатково вкладений капітал

Різниця між оцінкою вкладеного капіталу та номінальною вартістю статутного капіталу

Неоплачений капітал

Дорівнює вартості неоплаченого статутного капіталу

Вилучений капітал

Дорівнює собівартості викуплених самим товариством акцій (часток, паїв), тобто фактичній вартості їх придбання

Інший додатковий капітал

Дорівнює обліковій оцінці елементів, що з ним пов’язані

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Визначається наростаючим підсумком за весь період існування підприємства і дорівнює оцінці результату його діяльності за вирахуванням:

– суми оцінки всіх активів, що розподілялись між власниками (акціонерами, учасниками) як дохід від корпоративних прав (дивіденди та інші вилучення прибутку);

– сум, на які накладена заборона щодо розподілу між власниками

Резервний капітал

Розмір резервного капіталу передбачено статутом або законодавством

Для системи бухгалтерського обліку характерна не лише наявність зв’язків і відносин між елементами, що її утворюють, але й нерозривна єдність з середовищем, у взаємозв’язку з яким вона проявляє свою цілісність. Вона виступає забезпечуючою ланкою, а тому основним завданням є упорядкування вхідної і вихідної інформації відповідно до потреб управління та зовнішніх користувачів. При цьому внутрішня структура системи бухгалтерського обліку змінюється в напрямі своєчасного забезпечення і отримання в повному обсязі вихідної інформації для управління та вивчення різного роду користувачами. Чим різноманітніша така інформація, тим більше рівнів управління та користувачів вона забезпечує і тим складнішою є внутрішня структура системи обліку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Оцінка за П(С)БО