Екологічне управління – Шевчук В. Я. – ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ, ІНЖИНІРИНГ

Необхідність проведення маркетингових досліджень у процесі екологічної модернізації виробничої системи може виникнути під час вивчення пропозицій щодо модернізації окремих технологічних систем, вузлів, агрегатів виробництва й очисних споруд. Тобто можуть бути застосовані більш досконалі та ефективні методи виробництва, очищення стічних вод, знешкодження відходів або екологічно вдосконалені діючі технології виробництва і
Виділення відходів за рахунок застосування новітнього обладнання, агрегатів, вузлів.

Виходячи із загальносвітової тенденції заміни застарілих “брудних” моделей виробництва, нарощування потужностей виробництва екологічного (очисного) обладнання, екологізації (екологічної модернізації) діючих виробничих і технологічних систем, а також із конкретних загальних завдань маркетингових досліджень, у тому числі досліджень пропозицій щодо новітніх методів і технології з інтегрованим ефектом, попиту на екологічно
Чисту продукцію, місце екологічного маркетингу в модернізації виробництва можна подати за схемою рис. 4.11.

До будь-якої продукції споживачі будуть ставитися з довірою, якщо вона доступна за ціною, якісна та екологічно безпечна для здоров’я. Концепція маркетингу полягає в тому, що в цілому досягнення цілей підприємства повинно здійснюватися через визначення потреб цільових ринків і забезпечення необхідної задоволеності більш ефективними й екологічно безпечними для життя людей і природи, ніж у конкурентів, засобами виробництва.

Основна мета системи маркетингу, у тому числі екологічного, – поліпшення якості життя (якість, кількість, асортимент, доступність, вартість товару і т. д.). Особливість екологічного маркетингу на рівні підприємства полягає в тому, що його не можна розглядати ізольовано від системи маркетингу підприємства. Він може функціонувати ефективно лише в умовах ефективної дії такої системи. Функції екологічного маркетингу може виконувати система екоменеджменту підприємства. Але ці функції будуть ефективними тоді, коли ефективно виконуються загальні функції системи маркетингу підприємства. Концепція такої інтегрованої ефективності – поєднання процесів діяльності з виробництва товарів, ціноутворення, розповсюдження товарів і стимулювання, спрямованих на виявлення, обслуговування, задоволення споживацьких потреб для досягнення цілей, що стоять перед товаровиробником, із максимально можливим підвищенням якості життя, у першу чергу екологічної чистоти або якості. Якщо екологічний аудит встановлює діагноз екологічному здоров’ю підприємства за визначеними параметрами, оцінює можливості екологічного оздоровлення підприємства, пропонує “ліки”, екологічний маркетинг “шукає” і налає необхідні технологічні й управлінські “ліки”, то екологічний інжиніринг визначає режими “лікування” або оздоровлення систем життєзабезпечення підприємства.

Екологічне управління   Шевчук В. Я.   ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ, ІНЖИНІРИНГ

Можливо таке порівняння сфер екологічної й медичної діяльності не зовсім коректне й досить умовне, але воно показує розподіл функцій або сфер впливу цих трьох інструментів системно екологічного підходу до модернізації виробничої системи підприємства в
Цілому.

Екологічний інжиніринг, або еколого-інженерна діяльність (звичайний інжиніринг – це інженерно-економічна діяльність), має на меті технікоекономічне обгрунтування комплексу заходів щодо екологічної модернізації виробництва з проведенням, за необхідності, попередніх технологічних досліджень на пілотному (експериментальному) устаткуванні, наприклад очисному. Мстою екоінжинірингу може бути також передін вести цій на екологічна оцінка проектних пропозицій. Класичними прикладами екологічного інжинірингу є оцінка впливу об’єктів, що проектуються, на навколишнє природне середовище, екологічні обгрунтування інвестиційних проектів, оцінка екологічних ризиків у складі проектування організаційних схем.

В умовах реформування економіки, дефіциту коштів екологічний інжиніринг модернізації виробництва доцільно проводити на галузевому або корпоративному рівні. Тобто розробка корпоративної програми екологічної модернізації підприємств має здійснюватися на основі попередньо проведених екологічних експрсс-аудитів і екологічного інжинірингу на підприємствах галузі, корпорації, характерних для виробничої системи.

Вибір корпоративних підприємств-представників здійснюється за рекомендаціями корпоративних експертів так, щоб вони мали характерні типи технологічних систем і характерний технічний рівень або стан виробництва.
При цьому пріоритет надається тим підприємствам, які з економічного погляду є перспективними, і їх модернізація здатна підвищити конкурентоспроможність.

Підхід до визначення завдання екологічного інжинірингу такий.

На основі рекомендацій попередньо проведеного комплексного експрссаудиту підприємств-представників здійснення пошуку на ринку екологічного обладнання, технологій, сучасних методів, технічних засобів, здатних задовольнити вимоги екоаудиту, цілі модернізації виробництва.

Виконання еколого-економічного обгрунтування пропозицій щодо виготовлення або придбання пілотного устаткування, ліцензій.

Проведення технологічних досліджень на пілотному устаткуванні стосовно можливостей промислового використання запропонованої технології очищення стічних вод або зменшення відходів.

Розробка вихідних даних для техніко-економічних обгрунтувань промислового проектування екологічної модернізації виробництва і розробки відповідної галузевої програми. Розробка корпоративної програми “зеленої” модернізації виробництва для поширення досвіду підприємств-представників на інші підприємства, корпорації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ, ІНЖИНІРИНГ